U skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području Općine Živinice za 2018. godinu“, na prijedlog Komisije za odabir korisnika podrške u navedenom Programu, Općinski načelnik Samir Kamenjaković objavljuje Konačnu listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Konačnu listu svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

https://opcinazivinice.ba/wp-content/uploads/2018/12/Rang-lista_START-UP_Konacna.doc

Općinski načečnik Samir Kamenjaković će sa korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku potpisati ugovore o dodjeli sredstava, dana 12.12.2018. godine u 11:00 sati, u sali za sastanke u zgradi Općine Živinice.


Kulturno umjetničko društvo “Živinice” koje djeluje na području Općine Živinice je tradicionalno i ove godine održalo “Godišnji koncert”. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, u prostorijama Općine Živinice, upriličio prijem za predstavnike kulturno-umjetničkih društava koji su stigli iz Srbije i Makedonije da budu gosti na Godišnjem koncertu KUD “Živinice”.

Naime program navedenog koncerta je pored nastupa našeg KUD iz Živinica bio obogaćen i nastupima kulturno umjetničkih društava KUD ”Risto Donev-Učitelot” iz Makedonije i KUD”Ljubomir Ivanović-Gedža” iz Srbije.

Države bivše Jugoslavije povezuje jezička i kulturološka sličnost koju treba iskoristiti kako bi se poboljšao suživot. Fokus treba staviti na pozitivne stvari kao što je kultura, jer ona spaja i miri različitosti koje su premostive ukoliko ima želje za tim.

Aktuelna vlast na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem zagovara i vodi politiku koja pored uspostavljanja društvenog balansa unutar naše Općine, također nastoji uspostaviti društvene odnose s susjednim državama. Dakle, cilj je razviti politiku kojoj će orijentir biti međugranična saradnja.

Na kraj samog druženja gosti su se zahvalili načelniku Samiru Kamenjakoviću na gostoprimstvu. Istakli su da je saradnja između njih kroz kulturološko djelovanje ono što je društvu na ovim prostorima prijeko potrebno.

“Kultura i sport prvi probijaju barijere tamo gdje postoje. Kultura predstavlja pozitivan način rješavanja loših stvari”, ovom prilikom kazao je načelnik Samir Kamenjaković.

 


U proteklom periodu je na području Općine Živinice asfaltirano još nekoliko novih dionica lokalnih puteva.

U Mjesnoj zajednici Litve, asfaltirana je nova dionica puta u dužini od 100 metara, kao i 350 metara kvadratnih platoa ispred zgrade MZ Litve gdje je urađen sistem odvodnjavanja, uključujući i postavljanje ivičnjaka.

Također, asfaltirana je i dionica lokalnog puta u Ciljugama II, Noćko mljekara – put prema Staroj Prugi, dužine 100 metara.

Pored navedenih dionica puta, asfaltiran je i nastavak puta Husići – Dud u Mjesnoj zajednici Lukavica Donja u dužini od 400 metara.

Za realizaciju navedenih projekata ukupno je utrošeno oko 80.000,00 KM, a novčana sredstva za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu.

Živinička firma “Se-Sarajka” bila je izvođač radova na svim navedenim lokacijama novoasfaltiranih putnih dionica, kao i platoa.

Na godišnjem nivou za 2018. godinu napravljeni su značajni koraci ka unapređenju kvaliteta življenja građana Općine Živinice. Projekti koji su realizovani ili su u fazi realizacije obuhvataju svaki aspekt ljudskog djelovanja. Kroz asfaltiranje različitih dionica lokalnih puteva postiže se kvalitetnija i lakša putna komunikacija između grada i naselja Općine Živinice. Zahvaljujući brzom i efikasnom radu svih oni koji su odgovorni za realizaciju mnogih projekata na području Općine Živinice uspješno se privodi kraju sve planirano za tekuću godinu.

 


Predsjedavjući Općinskog vijeća Živinice Nail Jusić zakazao je 20. redovnu sjednicu Vijeća. Sjednica će se održati u prostorijama Općinskog vijeća Živinice, dana, 29.11.2018. godine (četvrtak), sa početkom u 09,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1.Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative.
2.Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01.-30.09.2018. godine.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova savjeta MZ.
4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava JU “BKC” Živinice.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Riba” Živinice.
6. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Jezero II”
    Živinice.
7. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Konjuh” d.o.o. Živinice.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.
9. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal”
    Općine Živinice.
10. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada
      bez prava korištenja na zemljištu Hadžikić Šaha iz Živinica.
11. Lokalni akcioni plan za reintegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu
      Sporazuma o readmisiji na područje općine Živinice za period 2019.-2022.
     Godina.
12.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova
     radnih tijela Općinskog vijeća Živinice.
13.Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Općine Živinice u 2017.
     godini.
14. Informacija o stanju agrara na području Općine Živinice.
15. Vijećnička pitanja i inicijative.
16. Tekuća pitanja.


U Sarajevu je održana Sedma godišnja konferencija „Dobra obuka – bolja uprava“, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj je Općina Živinice predstvaljena kao najbolji primjer za reformu uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Konferencija je održana u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Svrha održavanja ove konferencije je razmjena informacija o trenutnim aktivnostima i projektima koje implementiraju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na razvoj kapaciteta u jedinicama lokalne samouoprave u Bosni i Hercegovini.
Također, predstavljeni su postignuti rezultati u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, plan aktivnosti za 2019. godinu te ključni SiGMA principi za oblast usluga građanima, uz primjere najbolje prakse iz Bosne i Hercegovine i regije.

Uzimajući u obzir da je u proteklom periodu Općina Živinice uradila reformu uprave i da je nova sistematizacija i organizacija dovela do otvaranja Centra za biznis, prve Kancelarije za manjine i dijasporu te razne druge primjere koji su doveli do efikasnije i funkcionalnije administracije, načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je na navedenoj Konferenciji prezentirao reformu uprave u Općini Živinice kao najbolji primjer prakse za funkcionisanje lokalne uprave.

U vezi s tim načelnik Kamenjaković istakao je da je reforma uprave preduslov za sve reforme u Bosni i Hercegovini pa tako i u Općini Živinice, te da je je cilj da Općina Živinice ima kvalitetnije usluge svoje administracije i da bude efikasnija i funkcionalnija.

Kao jedan od prioriteta u procesu reorganizacije rada uprave Općine Živinice u navedeno je pružanje kvalitetnijih usluga građanima, a cilj je da administracija Općine Živinice bude još efikasnija i funkcionalnija.
Načelnik Kamenjaković je istakao da je od početka svog mandata govorio da lokalna uprava treba služiti kao „servis građana“ u zadovoljavanju potreba građana, u kojoj upravu i politiku treba strogo odvojiti, te da mu je ovo priznanje od Agencije za državnu službu izuzetno važno.

Učešće na konferenciji imali su predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija i ambasada u BiH, gradonačelnici i načelnici, kontakt osobe za obuku i ostali službenici koji su direktno uključeni u razvoj ljudskih potencijala u svojim institucijama.
Pored velikog broja gradonačelnika i načelnika općina s prostora Federacije BiH, Konferenciji su prisustvovali i čelnici ADS-a FBiH, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH, Saveza općina i gradova u FBiH, Uprave za kadrove Crne Gore, Zavoda za javnu upravu FBiH.

Da bi ispunili ciljeve u svom radu, potrebno je konstantno educiranje zaposlenika u organima javne uprave, a posebno u jedinicama lokalne samouprave – kazao je u svom pozdravnom obraćanju direktor ADS-a FBiH, Refik Begić,.

Sudionicima skupa su se pored načelnika Kamenjakovića i direktora Begića obratili još i Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBiH, Viktor Oslavski, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije, Miloš Prica, ambasador pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH, te Gordana Živković, pravna savjetnica OSCE Misije u BiH.

Na Konferenciji su usvojeni zaključci koji će predstavljati vodilju u budućim aktivnostima u ovoj oblasti.

“Želim zaista sa zadovoljstvom kazati da nakon što smo izvršili sistematizaciju i organizaciju, nakon što smo prvi uradili reformu uprave u FBiH, Agencija za državnu službu je prepoznala naše namjere i na svojoj godišnjoj konferenciji ove godine, gdje su bili pristni predstavnici međunarodnih organizacija, pet abasadora stranih država, i načelnici i gradonačlenici svih lokalnih zajendica u Fedraciji BiH, Općinu Živinice je izabrala kao Općinu u kojoj je najbolje urađena reforma uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a poseban akcenat stavljen je na Centar za biznis. Tako da smo imali priliku u dva dijela njihovog programa Konferencije izlagati svoju praksu, u prvom dijelu uvodnog predavanja smo govorili o reformi uprave, u drugom dijelu smo govorili o uspostavljanju i funkcionisanju Centra za biznis. Posebno mi je bilo drago i zbog uposlenika, ovom prilikoim želim se zaista zahvaliti svim uposlenicima u Općini Živinice što smo napravili prvi korak, jer ovo je samo prvi korak kada je u pitanju reforma uprave. Obzirom da smo željeli da administracija bude servis građanima, time smo se i vodili dok smo radili reformu uprave. Drago mi je da je Općina Živinice bila u fokusu prisutna na ovoj Konferenciji.”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Općina Živinice je, također, uz mentorstvo Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, ovih dana krenula sa uvođenjem CAF- modela za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Caf prestavlja model evropskih smijernica za izvrsnost javnog upravljanja i organizacije javnog sektora, koji također ima za cilj poboljšanje pružanja usluga građanima, kao i efektivnije i efikasnije poslovanje.

“Krenuo bih od samog uvođnja kontrole kvaliteta koja ima zadatak napravimo kvalitetnije usluge građanima, a ujedno i da štiti uposlenika uprave. Uvodimo procedure po kojima ćemo tačno znati ko šta radi i koji su rokovi za određene djelatnosti. Sve ovo promjene oko nas koje se dešavaju ne znače da su fiksne, moraju se odražavati na unutarnju organizaciju organa uprave. Načelnik iz 80-tih godina koji je sjedio na mom mjestu je, kada je u pitanju biznis i razvoj Općine trebao imati samo tri čovjeka pored sebe, direktora Trgozada, Konjuha i 2. oktobra. Međutim, danas kada u Živinicama imamo preko oko 1500 privrednika moramo stvari okrenuti i prilagoditi promjeni koja se dešava oko nas. Mi u Živinicama imamo već stvari koje su postale pozitivni primjeri. Iz tog razloga smo otvoili Centar za biznis. Centar za biznis je skup elemenata koji treba da osmisli razvoj, napravi metodologiju i planove kako će se to dešavati i da ih realizuje. Pored Cenra za biznis koji smo otvorili tu je i Kancelarija za manjine i dijasporu koja je prva otvorena u Fedraciji BiH, zatim službenik za mlade, službenik za turizam i sve drugo što je bilo potrebno za efikasniju administraciju. Sve je to urađeno kroz reformu uprave. Ovo je prvi korak koji smo napravili i ovim putem samo trebamo dalje nastaviti. Trebamo ulagati u mlade, uređivati poslovne zone, dovoditi investitore, a za sve ovo smo pokazali da može. Drago mi je što je Agencija za državnu službu prepoznala Općinu Živinice sa svim ovim stvarima koje smo napravili.”, istakao je načelnik Kamenjaković i dodao:

“Želim se zahvaliti Agenciji za državnu službu što je prepoznala Općinu Živinicu kao najsavremeniju i trenutno najbolju administraciju i reformu uprave koju smo napravili. To će sve doprinijeti dugoročnom razvoju Općine Živinice, ali mi moramo pratiti promjenu okoline. Promjena okoline je preduslov da mijenjte stvari unutra. Ako to ne budemo pratili opet ćemo stati. Vrijeme u kojem živimo je jako brzo, i kad postignete cilj morate stalno trčati da bi ostali na jednom mjestu. Kazali smo da hoćemo repoziciju Općine Živinice, rekli smo da može drugacije a to drugacije je značilo da bude bolje. Većina uprava u BiH je organizaciono iz socijalizma a mi živimo u surovom kapitalizmu. Iz tog razloga moramo promijeniti određene stvari. Promjene se moraju dešavati ali one se moraju i pratiti. Administracija Općine Živinice je prihvatila promjene i uradila reformu kompatibilnu Evropskoj uniji. Cilj nam je da naša uprava bude spremna prilikom uslaka u Evropsku uniju da je potpuno kompatibilna svakoj loklanoj zajednici u Evropi. Posebno mi je važno što je Općina Živinice prepoznata po onoj elementarnoj važnoj stvari, a to je administracija.”, rekao je načelnik Kamenjaković.


Mnogo je putnih dionica, na području Općine Živinice, koje su asfaltirane kroz projekte planirane za 2018.godinu. Asfaltiranje dionice lokalnog puta Trasa – Bašigovci prema Kovačima je uspješno završeno.

Dužina novoasfaltirane putne dionice je 100 metara, a širina 3,5 metra.

Budžetskim sredstvima je finansirano asfaltiranje navedene putne dionice, a za ovu namjenu izdvojeno je 10.079,42 KM.

Izvođač radova na navedenoj novoasfaltiranoj putnoj dionici je živinička firma “Se-Sarajka”.

U periodu iza nas je asfaltiran veliki broj dionica lokalnih puteva, ali i gradskih ulica na području Općine Živinice. Stanje na terenu potvrđuje sve ono što je načelnik Samir Kamenjaković govorio kada se radi o putnoj infrastrukturi Općine Živinice. Dakle, uspješno su asfaltirane sve one dionice lokalnih puteva, kao i gradske ulice koje su predviđene kroz projekte asfaltiranja i izgradnje putne infrastrukture u ovoj godini.


Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa možete pogledati OVDJE