Povodom 15. aprila Dana Armije Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

„Svim pripadnicima Armije RBiH, demobilisanim borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, porodicama nestalih boraca i ratnim vojnim invalidima najiskrenije čestitam 15. april, Dan Armije RBiH.

Ovo je zasigurno najvažniji dan u novijoj historiji Bosne i Hercegovine kada je osonovana Armija Bosne i Hercegovine.

Armije BiH je donijela pobjedu BiH, a ono što je najvažnije držala se ženevske konvencije. Mi nismo radili ratne zločine niti smo upotrebljavali silu da bi smo na nedužnom narodu ostavljali posljedice koje su rađene našem narodu.

Ovo je dan kada izražavamo izrazito veliku zahvalnost prema svim borcima koji su učestvovali u odbrani BiH i naročito veliko poštovanje prema onima koji su braneći Bosnu i Hercegovinu dali svoj život.

Dan Armije predstvalja kontinuitet, ne samo održavanje Oružanih snaga koji su nasljednici Armije nego i održavanje kontinuiteta same države BiH.

Naš zadatak i naša odgovornost je da ne zaboravimoo herojske uspjehe koje su ostvarile jedinice Armije Republike BiH.”

       GRADNAČELNIK
doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Na osnovu člana 74. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice („Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18, 15/18 i 17/18 i Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20 i 2/21), Gradonačelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom organu uprave Živinice.

NAZIV RADNOG MJESTA

01. Referent za tekuće održavanje – Portir/ložač u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac;

02. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 2 (dva) izvršioca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje” i na službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i linku ispod. 

JAVNI OGLAS


Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice, u okviru realizacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja, izgradnjom do dva individualna stambena objekta, ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, za ove namjene.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji ne posjeduju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje i nalaze se u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pod uslovom da nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Ukupna vrijednost navedenog projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice iznosi 173.994,00 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za realizaciju ovog projekta izdvojilo je finansijska sredstva u iznosu 100.000,00 KM, Grad Živinice 70.694,00 KM, te finansijska sredstva donatora u iznosu od 3.300,00 KM.

Navedena finansijska sredstva će biti upotrijebljena za stambeno zbrinjavanje romskih porodica i izgradnju do dva stambena objekta ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Javni oglas objavljen je danas 13.04. i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA


Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2021.godini”, u skladu sa budžetskim pozicijama “Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” i “Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” .

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve Mjesne zajednice sa područja Grada Živinice .

Prijave Mjesnih zajednica po ovom Javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.05.2021. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice, kancelarija br. 68. u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 323, kontakt osoba Senad Bedić.

JAVNI POZIV


Očekivani rast temparatura zraka, u narednim danima, mogao bi prouzrokovati naglo topljenje snijega  što bi  u  znatnoj mjeri moglo povećati količine vode u koritima rijeka „Gostelja“,“Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijetiti mogućnostima za  nastanak  poplava, ili bujićastih voda u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite Grada Živinice upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su: izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima, pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba,  pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost, izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Služba civilne zaštite Grada Živinice će u narednom periodu vršiti kontinuirano praćenje stanja vodostaja rijeka i drugih vodotoka na području Grada Živinice, te će, s tim u vezi, vršiti pravovremeno informisanje građana i po potrebi, izvršiti dovođenje snaga za zaštitu i spašavanje u stanje pripravnosti, odnosno, spremnosti za poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja.

OBAVJEŠTENJE


Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Predmet javnog poziva je zakup slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine i to : Poljoprivredno zemljište u K.O. Živinice Grad, K.O Donja Lukavica, K.O.Gornja Lukavica, K.O Donje Dubrave, K.O Kovači, K.O. Bašigovci i K.O. Spreča, prema popisu katastarskih čestica koje su sastavni dio ovog poziva.

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz ovog Javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i Šalter sali Grada Živinice.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period do 10. godina, a za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika dodijelit će se na period do 25 godina.

JAVNI POZIV

ZAHTJEV

IZJAVA 


Povodom nastupajućeg katoličkog blagdana Uskrsa, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“U povodu najradosnijeg katoličkog blagdana Uskrsa svim građanima katoličke vjeroispovijesti u Gradu Živinice, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori upućujem najiskrenije čestitke.

Želim da dane blagdana provedete u dobrom zdravlju, miru i sreći u krugu svojih najbližih.

Sretan i blagoslovljen Uskrs.“

     GRADONAČELNIK
doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Obavještavamo pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za Grad Živinice.

Oglas je objavljen danas 29.03.2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Živinice. Prijave na navedeni Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 13.04.2021. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i na linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

ZAHTJEV

Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim Oglasom mogu se dobiti u nadležnoj Gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.


Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Živinicama, danas je u zgradi Gradske uprave Živinice počeo sa radom mobilni tim ove poslovnice. Mobilni Tim organizovan je u cilju pružanja određenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se otklonile i smanjile gužve na šalterima u poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama.

Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković, sa saradnicima, danas je u svom kabinetu, održao sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denisom Husićem i njegovim pomoćnikom Emirom Nuhanovićem.

Naime, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19 i očuvanja zdravlja građana.gradonačelnik Samir Kamenjaković je u prošloj sedmici održao radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinice JP BH Pošta, Zavoda zdravstvenog osiguranja i BIRO-a za zapošljavnje, gdje se svakodnevno nalazi veći broj osoba koje su prinuđene da čekaju zbog ostvarenja svojih prava, a što je nedopustivo s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja ima tendenciju pogoršanja.

Gradonačelnik Kamenjaković je od predstavnika navedenih poslovnica tražio da organiziraju svoj rad u skladu sa trenutnim naredbama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona o epidemiološkim mjerama, te da svoj rad prilagode istim kako bi građanima pružili bolje uslove davanja usluga, u suprotnom sanitarni inspektor Grada Živince će poduzimati represivne mjere za ove institucije.

U vezi sa tim, danas je počeo sa radom mobilni tim u zgradi Gradske uprave Živinice u kojem će se obavljati poslovi iz nadležnosti ove poslovnice, i to: ovjera zdravstvene legitimacije, premija osiguranja ili oslobađanje od plaćanja participacije. Time će se smanjiti gužva ispred poslovnice zdravstvenog osigaranja u Živinicama gdje su trenutno zaista najveće gužve, a osiguranim licima će značajno brže biti pružene navedene usluge.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da je nedopustivo da građani u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji i na ovakvim vremenskim uslovima čekaju po nekoliko sati kako bi završili nešto što se može završiti i na drugačiji način, odnosno u drugačijim uslovima.

“Dakle mi smo u prošloj sedmici imali radni sastanak sa predstavnicima poslovnica u Gradu Živinve gdje su najveće gužve, na kojem smo dali izričite naredbe da ćemo od ove sedmice početi kažnajavati sve institucije koje se ne budu prdržavale epidemioloških mjera. Iz tog razloga odmah u petak smo dobili zahtjev direktora ZZO u kojem traže prostor u Gradskoj upravi za smještaj jednog tima za rad. Mi smo taj prostor već imali pripremljen, a uz prostor smo im ponudili svu ostalu poršku ukoliko im bude bila potrebna, a kako bi našim sugrađnima olakšali ostvarenje njihovih prava, uz kvalitetnije ulosve s obzirom na trenutnu epodemiošku situaciju izazvanu virusom Covid – 19.”, rekao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao:

“Ponovo je na sastanku razgovarano o trajnom rješenju ovakvih problema, a to je elektronska knjižica. Sa elektronskom knjižicom redova ispred šaltera više ne bi bilo. Taj paket treba zadovoljiti elektronski recept i elektronski karton, tako da ne bi bilo čekanja ni u Domu zdravlja, a ni u bolnici. Jako mi je drago da je direktor Husić pokrenuo proceduru za ovaj projekat te da je ta procedura u toku.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

“Zavod ima veliki pritisak od strane osiguranika kako je ovaj rok 31.03. u pitanju za ovjeru i premije. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona mi smo u prošloj sedmici produžili ovaj rok do 30.06., za premije, a ovjeru knjižica do daljnjeg. Kako bi smanjili gužve građana sada će osiguranici u Gradu Živinice imati mogućnost da ovjeravaju knižice i u prostoru Gradske uprave Živinice. Ovim rješenjem nastojimo da popravimo situaciju kada je u pitanju gužva i ostvarivanje određenih prava koja trebaju osiguranici kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković je ponovo pozvao sve građane i predstavnike institucija da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su izdate od Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, te da budu odgovorni premi sebi i drugima.

NAREDBE


Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa USAID programom “Localworks” poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladim ljudima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Podrška se ostvaruje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj ojačati lokalne organizacije i lokalne inicijative koje približavaju građane i potiču ih na samoorganiziranje, participaciju i inkluzivnost u rješavanje konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj zemlji.

Rok za prijavu je 18. april 2021., a više informacija možete pronaći ovdje:

https://www.fondacijatz.org/page/39/1097#Apliciraj_na_fond