Obavještenje o dodjeli ugovora broj 430-4-3-5-5-6/20 za dodatne i nepredviđene radove po programu/projektu: Izrada dva nova bunara i spajanje svih bunara sa
cjevovodom.


Obavještenje o nabavci broj 430-1-3-1-3-2/20 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) – IV faza.


Obavještenje o dodjeli ugovora broj  430-1-1-148-5-193/19 za kancelarijski materijal, toneri-ketridži i tekuće održavanje objekata


Obavještenje o nabavci broj 430-1-3-195-3-187/19 za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) – IV faza

1 2 3 8