Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada Gradonačelnik Grada Živinice, dr. sc. Began Muhić, uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

„U povodu 1. maja, Međunarodnog praznika rada, u ime mojih saradnika, i u svoje lično ime, upućujem najiskrene čestitke građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine i našoj dijaspori, sa željom da ga provedu u zdravlju i miru u krugu svojih porodica i prijatelja.

Samo zajedničkim radom, snagama i upornošću možemo napraviti bolju budućnost za sve nas, u kojoj će svi imati jednake mogućnosti da žive od svog rada.

Sretan vam 1. maj – Međunarodni praznik rada.”

GRADONAČELNIK

dr. sc. Began Muhić


Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija za nevladine organizacije, formirana Rješenjem Gradonačenika, broj: 01/2-04-89-149/24 od 06.02.2024. godine, u skladu sa članom 11. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija, načinu odabira, postupku raspodjele sredstava i praćenju realizacije projekata i programa nevladinih organizacija (“Službeni glasnik Grada Živinice”, broj 3/24) , u procesu provođenja Javnog poziva za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu, broj: 01/2-04-89-150/24 od 06.02.2024. godine, objavila je 

PRIVREMENU RANG LISTU odabranih projekata i programa nevladinih organizacija koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu

nvo privremena rang lista 30.04.24

 


JAVNI KONKURS za dodjelu priznanja i nagrada Grada Živinice u povodu 18.maja- Dana oslobođenja Grada Živinice

Konkurs-Dan oslobodjenja Grada

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Grada Živinice u 2024. godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Živinica, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega 
    učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Živinice, u skladu sa raspoloživim finansijskim 
    sredstvima za podršku poduzetnicima
4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?
• Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Živinice
• Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Živinice koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva 
  zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Više informacija moguće je dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor, ulica Alije Izetbegovića 28, Živinice, na telefon 035/743-304 ili pak putem e-mail-a admir@gradzivinice.ba ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a mirela.omerovic@impakt.ba.

• NAPOMENA: 
U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Živinice organizirat će prezentaciju programa IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 07.05.2024. godine u 10.00 h u sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa dodatnim informacijama i prijavni obrazac mogu se preuzeti na sljedećim linkovima :

• JAVNI POZIV

• PRIJAVNI OBRAZAC

 


Gradonačelnik dr.sc. Began Muhić raspisao je JAVNI POZIV za učešće u  „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2024.godinu“
 
O PROGRAMU
 
U Strategiji razvoja Grada Živinice od 2017. do 2026. godine povećana zaposlenost u privredi, poljoprivredi i uslužnim djelatnostima uz povećanje dodane vrijednosti, prepoznata je kao strateški cilj 1.Samozapošljavanje mladih putem programa razvoja poduzetništva i  podrške osnivanja biznisa (Start-up) na području Grada Živinice jedna je od značajnih metoda za postizanje ovog cilja.
 
Pri tome, fokus u 2024. će biti na pružanju podrške osnivanju biznisa koji obuhvataju djelatnosti iz sektora nove ekonomije (IT sektor), tradicionalnih i starih zanata, proizvodno orijentisanih djelatnosti, uslužno obrtničkih djelatnosti, zelene/cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva, poduzetništva koje obuhvata Ciljeve održivog razvoja (SDG), te drugih djelatnosti koje isključuju primarnu trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost, kao i ostale djelatnosti koje nisu dozvoljene zakonskom regulativom u BiH.
 
Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.
 
Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad,  obrtnih sredstava, naknade za doprinose.
Visina bespovratnih sredstava po biznis planu iznosi minimalno 5.000,00 KM a maksimalno 10.000,00 KM.
 
 
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 20.05.2024. godine do 15:00 sati.
 
Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u pisarnicu Grada Živinice, adresa:
 
Grad Živinice, ulica Alije Izetbegovića br. 28, 75 270 Živinice
 
Dokaz da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na poštanskom žigu ili dostavnici.
 
Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti u zatvorenoj koverti sa naznakom „JAVNI POZIV „START-UP “ ZA 2024.g. – NE OTVARAJ“
 
Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
U postupku ovog javnog poziva Grad Živinice ne snosi nikakve troškove sudionicima.
 
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
 
INFO DAN:
 
Grad Živinice će dana 08.05.2024.godine sa početkom u 14:00 sati u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice održati INFO DAN za sve zainteresovane osobe koje planiraju aplicirati na javni poziv „Start-Up 2024“. Cilj održavanja info dana jeste pružanje dodatnih pojašnjenja u vezi javnog poziva, te otklanjanje eventualnih nejasnoća u vezi istog.
 
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja i zahtjeve isključivo u pisanoj formi, na broj faksa +387 35 772-125 ili e-mail: biznis@gradzivinice.ba    
 
Tekst Javnog poziva u cjelosti kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su  na sljedećim linkovima:
 
 

Na osnovu člana 22 i 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH” br. 17/14), Odluke o građevinskom zemljištu grada Živinice br. 06-04-2923-20/20 od 04.06.2020 god.(Službeni glasnik Grada Živinice broj 12/20), Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine u vlasništvu Grada Živinice-Ciljuge br. 06-04-2209/2024 od 21.03.2024 god.(“Službeni glasnik Grada Živinice”, br. 5/24), Gradonačelnik raspisuje:

J A V N I  O G L A S ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ŽIVINICE-LOKACIJA CILJUGE II PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Grad Živinice prodaje nekretninu označenu po novom premjeru kao: – k.č. br. 295/165 zv. Bašigovački lug” po kulturi šuma 3. klase površine 6026 m2 upisana u posjedovni list broj 877 i zemljišnoknjižni uložak br. 649 K.O. Bašigovci kao posjed i vlasništvo Grad Živinice sa dijelom 1/1, bez upisanog tereta.

Postupak javnog nadmetanja-licitacije za nekretnine održat će se u sali Gradskog vijeća Živinice dana 10.05.2024 god. (petak) sa početkom u 9:00 h.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama „Večernji list” , službenoj web stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) i Oglasnoj ploči grada Živinice (objavljeno 18.04.2024.godine), a rok za podnošenje prijava na Javni oglas se računa prema datumu zadnje objave Oglasa.

Javni oglas u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i na sljedećem linku:

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice- lokacija Ciljuge II putem javnog nadmetanja – LICITACIJE


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe Grada Živinice obavještava sve korisnike, odnosno porodice kojima su dodijeljene stambene jednice po modelu neprofitno – socijalnog stanovanja u Gradu Živinice da shodno Odluci o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanju prava na subvencioniranje najamnine za korištenje stanova po modelu neprofitno-socijalno stanovanje (Službeni glasnik grada Živinice, broj: 7/23), nadležnoj Gradskoj službi mogu podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju najamnine za stan koji im je dat u najam po modelu neprofitno – socijalnog stanovanja.

Pravo na subvenciju najamnine pod uslovima iz gore navedene Odluke korisnik stana može ostvariti ukoliko ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno iznos od 181,44 KM, ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini, Ako korisnik ili neko od njegovih članova domaćinstva ne ostvaruje primanja po posebnoj osnovi koja bitno mijenja svrhu subvencije;

Pod pojmom primanja po posebnoj osnovi na podrazumijevaju se: nasljedstva, pokloni, donacije, igre na sreću i slično; Ako korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu ostvarili pravo na obnovu i pomoć za popravak ratom uništene ili oštećene porodične kuće ili stana; Ako su korisnik i članovi porodičnog domaćinstva bez imovine, nemaju u vlasništvu ili posjedu kuću, stan ili vikendicu na teritoriji Bosne i Hercegovine ili inostranstvu, odnosno nemaju odgovarajući stan u kući, stanu ili vikend objektu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja na teritoriji Bosne i Hercegovine; Ako korisnik i članovi porodičnog domaćinstva nisu prodali, poklonili ili zamijenili odnosno drugim pravnim poslom otuđili u vlasništvu/suvlasništvu stan, vikendicu, kuću, zemljište i na taj način se doveli u nepovoljan stambeni i socijalni položaj; Ako korisnik i članovi porodičnog domaćinstva nisu ostvarivali prava na stambeni kredit za rješavanje stambenih potreba branilaca, demobilisanih boraca i porodica šehida na području Grada Živinice.

U skladu sa navedenom Odlukom korisnici stalne novčane pomoći, korisnici dječijeg dodatka kod JU „Centar za socijalni rad“ Živinice i starija lica preko 65 godina starosti bez porodičnog staranja, mogu ostvariti pravo na subvenciju najamnine u punom iznosu dok mladi bračni parovi do 35 godina starosti, penzioner ili lice sa izuzetno malim primanjima i nezaposleno lice mogu ostvariti pravo na subvenciju najamnine u iznosu od 50%.

Zahtjev za subvenciju najamnine može se preuzeti na linku u prilogu, ili zajedno sa izjavama i kućnom listom  u šalter sali Gradske uprave Grada Živinice na info-pultu.

Uredno popunjen zahtjev zajedno sa prikupljenom dokumentacijom se predaje u šalter Sali na šalter broj 3.

Zahtjev za subvencioniranje najamnine može se podnijeti u periodu od 16.04.2024.godine  zaključno sa 23.04.2024.godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-318 i 743-319 (kontakt osobe: Dinka Muhić i Aldin Hadžić)

ZAHTJEV za preuzimanje

DODATNA NAPOMENA:

soc stanovanje dodatno obavjestenje