Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje KONKURS za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staža).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 28.07.-12.08.2021. godine.

Tekst konkursa kao i odluku svi zainteresovani mogu pogledati na linku ispod.

KONKURS

ODLUKA

 


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvljuje Privremenu rang listu o odabiru projekta i programa mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

PRIVREMENA RANG LISTA

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u petak, 16.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati (sala za sastanke – I sprat) potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste obaviti stručno osposobljavanje.

Napominjemo da su svi kandidati za stručno osposobljavanje sa Konačne rang liste obavezni prisustvovati  potpisivanju navedenih ugovora.

NAPOMENA:
Nakon što potpišu Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, potpisat će pojedinačne ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se urediti međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika o odabiru projekta i programa nevladinih organizacija koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

KONAČNA RANG LISTA

Ugovorom između korisnika sredstava i Grada Živinice će se precizirati način utroška i uplata dodijeljenih novčanih sredstava.

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 16.07.2021. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama JU BKC-a Živinice.


Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku godinu 2020/2021., objavljuje je Rang listu dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2020/2021. godinu.

Rang liste se nalaze na oglasnoj tabli Grada Živinice i na linkovima ispod.

Rang lista UČENICI

Rang lista STUDENTI

Protiv ove Liste nezdovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je :

Protiv ove Rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen dana 02.07.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti na linkovima ispod.

JAVNI POZIV
Pravilnik za NVO MLADE
Izjava da NVO nije u sistemu PDV-a
Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora
Prijavni obrazac – Obrazac 1
Projektni prijedlog – Obrazac 2

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-387 i 035/743-370 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

 


U okviru obilježavanja Dana Grada Živinice, gradonačelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za učenike generacije i direktore osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Živinice.

Prijem za učenike generacije, kojem su prisustvovali roditelji i direktori škola, bio je način kojim se željelo poručiti učenicima da je njihov trud i zalaganje tokom školovanja primjećen i da na podršku lokalne zajednice uvijek mogu računati.

Grad Živinice je u proteklom periodu kroz različite projekte i programe dao jasnu poruku da želi biti podrška mladim ljudima.

Gradonačelnik je ovom prilikom, obraćajući se učenicima, istakao da je obrazovanje ključ uspjeha, ali da u budućnosti trebaju biti i aktivni članovi lokalne zajednice koji će učiniti dobre stvari za cijelo društvo.

Čestitke na dosadašnjem uspjehu i mnogo sreće i uspjeha u budućem školovanju poželio je gradonačelnik Kamenjaković učenicima, a predstavnicima njihovih škola se zahvalio što su primjetili i tokom školovanja pravilno usmjeravali učenike ka intelektualnom razvoju.

Prema riječima načelnika Kamenjakovića mladi ljudi imaju znanja, imaju informacije i jako je bitno znati kako vide nastavak življenja u Bosni i Hercegovini, te kakve su njihove ideje kada je u pitanju izgradnja boljeg i savremenijeg društva.

Prijem učenika generacije je upravo bio povod da se podijele određena saznanja kako bi se našla rješenja i poboljšali uslovi u školama, i u lokalnoj zajednici.

”Tradicionalno u povodu Dana našeg Grada želimo poslati jasnu i važnu poruku da ćemo uvijek podržavati i stimulisati mlade ljude i obrazovanje. Znanje mijenja svijet i mi smo odlučili da posebnu pažnju i u budućnosti posvetimo učenicima. Želimo dati podršku mladim ljudima koji žele da glavno opredjeljenje u budućnosti bude znanje. Ovaj projekat podrške treba proširiti kako bi dali podstrek i podršku svim učenicima koji su sa odličnim uspjehom završili sve razrede u svom osnovnom ili srednjem obrazovanju.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Nakon što je uputio čestitke svim učenicima na području Grada Živinice i iskrene želje za uspjeh i u budućem školovanju, gradonačelnik Samir Kamenjaković uručio je prigodne poklone i skromne novčane iznose učenicima generacije.

Učenici generacije za školsku 2020/2021. godinu na području Grada Živinice su:

JU “Gimnazija” – Trumić Lamija;
JU “Mješovita srednja škola” – Čičkušić Amel;
JU OŠ „Dubrave“ – Lamija Hadžić;
JU OŠ „Druga osnovna škola“ – Selver Sarajlić;
JU OŠ „Bašigovci“ – Jasmina Selić;
JU OŠ „Prva osnovna škola“ – Numanović Muhamed;
JU OŠ „Živinice Gornje“ – Svjetlana Babić;
JU OŠ „Đurđevik“ – Malik Žigić;
JU OŠ „Šerići“ – Zoletić Fatima;
JU OŠ “Višća” – Senida Mehmedović.


Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2020/2021 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa područja Grada Živinice, da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, kancelarija broj 11. svakim radnim danom od 08-15 sati, u periodu od 07.06.2021.-15.06.2021. godine.

Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati su dužni dostaviti broj računa otvoren kod banke na lično ime učenika-korisnika stipendije, ukoliko isti nisu dostavili prilikom apliciranja na Javni konkurs.

Ugovor potpisuju punoljetni korisnici stipendija ili roditelji za maloljetnog korisnika.
Sa sobom su dužni priložiti ličnu kartu ili rodni list korisnika stipendije.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u nadležnoj gradskoj službi putem telefona: 035/743-319. 

OBAVJEŠTENJE 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je danas, 02.06.2021. godine, objavio Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Javni poziv u cjelosti, obrasce izjave i prijave, svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti na info pultu Centra za pružanje usluga građanima Grada Živinice i linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA 

1 2 3 19