U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Grada Živinice u 2024. godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Živinica, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega 
    učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Živinice, u skladu sa raspoloživim finansijskim 
    sredstvima za podršku poduzetnicima
4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?
• Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Živinice
• Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Živinice koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva 
  zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Više informacija moguće je dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor, ulica Alije Izetbegovića 28, Živinice, na telefon 035/743-304 ili pak putem e-mail-a admir@gradzivinice.ba ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a mirela.omerovic@impakt.ba.

• NAPOMENA: 
U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Živinice organizirat će prezentaciju programa IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 07.05.2024. godine u 10.00 h u sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa dodatnim informacijama i prijavni obrazac mogu se preuzeti na sljedećim linkovima :

• JAVNI POZIV

• PRIJAVNI OBRAZAC

 


Gradonačelnik dr.sc. Began Muhić raspisao je JAVNI POZIV za učešće u  „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2024.godinu“
 
O PROGRAMU
 
U Strategiji razvoja Grada Živinice od 2017. do 2026. godine povećana zaposlenost u privredi, poljoprivredi i uslužnim djelatnostima uz povećanje dodane vrijednosti, prepoznata je kao strateški cilj 1.Samozapošljavanje mladih putem programa razvoja poduzetništva i  podrške osnivanja biznisa (Start-up) na području Grada Živinice jedna je od značajnih metoda za postizanje ovog cilja.
 
Pri tome, fokus u 2024. će biti na pružanju podrške osnivanju biznisa koji obuhvataju djelatnosti iz sektora nove ekonomije (IT sektor), tradicionalnih i starih zanata, proizvodno orijentisanih djelatnosti, uslužno obrtničkih djelatnosti, zelene/cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva, poduzetništva koje obuhvata Ciljeve održivog razvoja (SDG), te drugih djelatnosti koje isključuju primarnu trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost, kao i ostale djelatnosti koje nisu dozvoljene zakonskom regulativom u BiH.
 
Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.
 
Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad,  obrtnih sredstava, naknade za doprinose.
Visina bespovratnih sredstava po biznis planu iznosi minimalno 5.000,00 KM a maksimalno 10.000,00 KM.
 
 
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 20.05.2024. godine do 15:00 sati.
 
Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u pisarnicu Grada Živinice, adresa:
 
Grad Živinice, ulica Alije Izetbegovića br. 28, 75 270 Živinice
 
Dokaz da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na poštanskom žigu ili dostavnici.
 
Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti u zatvorenoj koverti sa naznakom „JAVNI POZIV „START-UP “ ZA 2024.g. – NE OTVARAJ“
 
Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
U postupku ovog javnog poziva Grad Živinice ne snosi nikakve troškove sudionicima.
 
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
 
INFO DAN:
 
Grad Živinice će dana 08.05.2024.godine sa početkom u 14:00 sati u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice održati INFO DAN za sve zainteresovane osobe koje planiraju aplicirati na javni poziv „Start-Up 2024“. Cilj održavanja info dana jeste pružanje dodatnih pojašnjenja u vezi javnog poziva, te otklanjanje eventualnih nejasnoća u vezi istog.
 
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja i zahtjeve isključivo u pisanoj formi, na broj faksa +387 35 772-125 ili e-mail: biznis@gradzivinice.ba    
 
Tekst Javnog poziva u cjelosti kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su  na sljedećim linkovima:
 
 

Vršilac dužnosti gradonačelnika Began Muhić sa svojim saradnicima održao je danas sastanak sa predstavnicima Švicarskog crvenog križa BiH i Crvenog križa Grada Živinice.

Grad Živinice već šest godina sarađuje sa Švicarskim crvenim križom i Crvenim križom Grada Živinice na implementaciji projekta zdravog i aktivnog starenja kroz program “Njega i starenje” što će se nastaviti i u narednom periodu kroz jačanje finansijskog učešća Grada Živinice u ovom programu u cilju poboljšanja životnih uvjeta osoba treće životne dobi sa akcentom na osobe u stanju socijalnog rizika i potrebe.

Shodno činjenici da je Grad Živinice jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja je prošle godine usvojila Strategiju za osobe treće životne dobi za period 2022.-2027. godina razgovarano je i o aplikaciji Grada Živinice prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u cilju dobijanja age friendly certifikata čime će Grad Živinice biti jedina lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini sa statusom age friendly grada.

Prema riječima v.d.gradonačelnika Begana Muhića nakon što kabinet gradonačelnika uputi zahtjev Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za dobijanje certifikata age friendly grada koji u regionu dakle u neposrednoj blizini ima samo Grad Ljubljana stvorit će se dobre pretpostavke i mogućnosti da Grad Živinice može aplicirati na razne projekte preko Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih srodnih organizacija za realizaciju projekata i podrške osobama treće životne dobi što će poboljšati uslove života i pružiti nephodnu pomoć starijim osobama što je najvažnija intencija Gradske uprave.

”Grad Živinice u svojim strateškim ciljevima i politikama želi da obuhvati svu populaciju na području Grada Živinice. U ovom slučaju se radi o iznemoglim i starim osobama koje su u socijalnoj ovisnosti gdje Grad Živinice želi da uloži maksimalne napore da olakšamo potrebe osobama treće životne dobi. Nakon usvajanja Strategije na Gradskom vijeću, mi smo u Bužetu za 2023.godinu izdvojili 70.000 KM koji su usmjereni u participiranju troškova pružanja pomoći jednom stručnom medicinskom timu Crvenog križa Grada Živinice koji broji pet članova koji su svakodnevno cijelo radno vrijeme na terenu i pružaju usluge našim građanima. Po trenutnom obimu mi imamo trenutno osamdeset lica kojima se pruža takva vrsta pomoći, ovo je prilika da pozovem sve osobe koje se nalaze u toj potrebi, da pozovem i komšije koje znaju da postoje takve osobe, a da iz bilo kojih razloga nisu se prijavili i nisu se odazvali našem pozivu, da se prijave i da Grad Živinice preko našeg Crvenog križa olakša njihovu treću životnu dob i pomogne u svakodnevnom životu. Ova intencija izdvajanja sredstava će biti nastavljena, planiramo po usvojenim dokumentima u 2024.godini uvećati i do 117.000 KM sredstava i svakako nastavit ćemo tim trendom. Želja mi je da svakom građaninu u Živinicama koji je u takvoj socijalnoj potrebi da iznađemo načina da pomognemo tim licima i da im budemo na usluzi i olakšamo njihov život u trećoj životnoj dobi. “ rekao je v.d. Gradonačelnika Began Muhić

Prema riječima Amele Fočić koordinatorice programa zdravog aktivnog starenja  Švicarski Crveni križ BiH izražava podršku i dalje Gradu Živinice kroz načine da će pomoći gradskoj upravi da aplicira za status age friendly grada, grada prijateljski naklonjenog osobama treće životne dobi  prema Svjetskog zdravstvenoj organizaciji kao i na pomoći implementacije projekata definisanih usvojenom Strategijom za osobe treće životne dobi Grada Živinice.


Grad Živinice u saradnji sa i-platformom iz Švicarske organizuje drugi po redu “Živinice Meet Up” koji će se održati 17.02.2021. godine (srijeda) u 19h putem Zoom platforme.

Prvi “Živinice Meet Up” održan je krajem decembra prošle godine tokom trajanja manifestacije “Dani dijaspore” i okupio je mnogobrojne građane porijeklom iz Živinica, a koji trenutno žive i rade u inostranstvu.
Domaćin prethodnog događaja je bio gradonačelnik Samir Kamenjaković, a svi prisutni građani/ke iz dijaspore imali su priliku direktno razgovarati sa gradonačelnikom i kroz jedan konstruktivan razgovor uputiti sugestije i prijedloge kada je u pitanju razvoj lokalne zajednice.
Time je omogućeno da dijaspora kontinuirano uzima učešće u svim bitnim segmentima društvenog života kada je u pitanju njihova matična lokalna zajednica.

Drugi “Živinice Meet Up” će omogućiti još jedno virtuelno okupljanje na kome će prisustvovati mnogobrojni živinički iseljenici, a i svi oni koji su na bilo koji način povezani sa Gradom Živinice, a žive i rade inostranstvu.
Na drugom Živinice Meet Up-u građani iz dijaspore će imati priliku upoznati i svoje sugrađane koji žive u različitim državama i gradovima u inostranstvu, te će na taj način dati i konkretne prijedloge i sugestije kada je u pitanju razvoj raznih segmenata društvenog života u Gradu Živinice, poput, sporta, kulture, mladih, ekonomije, biznisa i umjetnosti.

To će ujedno biti i osnova za realizaciju zajedničkih projekata koji će doprinijeti razvoju Grada Živinice.
Ovom prilikom pozivamo sve naše građane/ke iz dijaspore da nam se pridruže 17.02.2021.godine s početkom u 19h.
Događaj će se održati putem Zoom platforme.
Svi zainteresovani građani/ke iz dijaspore će dobiti naknadno pristupni link i kod za pristup nakon što se prijave na jednu od sljedećih kontakt e-mail adresa:
naida@gradzivinice.ba
tomislav.tadic@idijaspora.ch 

 

 
 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa i Crvenog križa Živinice Memorandum o izradu Strategije za osobe treće životne dobi.

Grad Živinice je drugi po redu grad u Bosni i Hercegovini koji je počeo sa realizacijom navedene Strategije koja ima za cilj unaprijediti položaj osoba treće životne dobi.

Također, jedan od ciljeva projekta izrade navedene Strategije jeste i socijalna inkluzija koja će osobe starije životne dobi aktivno uključiti u društveno kulturni život Grada Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamejnajkovića pored do sada izrađenih Strategija za razvoj, turizam i mlade, a koje su po prvi put donešene i usvojene u Gradu Živinice, želi se pristupiti i izradi Stategije za starije osobe u našem Gradu, na osnovu čega će se odrediti strateški kurs kojim se Grad Živinice želi kretati u narednom periodu.

U cilju da se što kvalitetnije uradi navedena Strategija za osobe treće životne dobi formirana je i radna grupa od predstavnika relevantnih institucija i organizacija koja će uz angažovanog saradnika napraviti prijedlog Strategije za osobe treće životne dobi.

S tim u vezi, nakon potpisivanja navedenog Memoranduma o izradi Strategije za osobe treće životne održan je i prvi radni sastanak sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa na kojem je razgovarano o realizaciji projekta navedene Strategije.

Grad Živinice ima jako dobru saradnju sa Švicarskim Crvenim križom i preko Švicarske ambasade i Švicarskog crvenog križa uspješno se implementiralo nekoliko projekata, među kojima su “Pomoć i njega u kući” i “Aktivno starenje”, koji su zaista od velikog značaja za sve građane Grada Živinice.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo povodom potpisivanja ovog Memomranduma koji će pomoći običnom čovjeku u socijalnoj inkluziji i time ga uključiti u aktivni društveni i kulturni život u Gradu Živinice.

“Mi smo sa Švicarskim Crvenim križom potpisali Memorandum o saradnji za izradu Strategije za osobe treće životne dobi. Želim naglasiti da sa Švicarskim Crvenim križom imamo jako dobru saradnju gdje smo uspjeli realizovati nekoliko projekata među kojiam su “Pomoć i njega u kući” i “Aktivno starenje”, koji su se pokazali jako dobri tako je sad Grad Živinice u u saradnji sa Crvenim križom Živinice u potpunosti preuzeo realizaciju ovih projekata. Ovaj projekat je jako bitan za naše sugrađane treće životne dobi iz razloga što će niz projekata nakon urađene Strategije biti otvoreno i dat će se mogućnost Gradu da na jedan sofisticiraniji način pomognemo našim starijim sugrađanima. Ovaj tip Strategije otvara nam mogućnost apliciranja na projekte na svim nivoima vlasti, kako u BiH tako i izvan BiH, koji se tiču društvenih aktivnosti osoba starije životne dobi. Raduje me činjenica da smo jedina dva Grada, dakle Grad Tuzla i Grad Živinice, koja relaizuju ovaj projekat sa Švicarskim Crvenim križom i mi ćemo na takav način na veći stupanj podići brigu o našim starijim sugrađanima. Mi kao Grad poduzimamo određene aktivnosti kada je u pitanju grupisanje tih ljudi, edukacija i pomoć, ali smatram da na ovako uređen način i način koji nama daje prednost u odnosu na druge lokalne zajednice da možemo pomoći našim sugrađanima. Mi sa Švicarskim Crvenim križom nastavljamo suradnju i ta suradnja će se voditi u vidu pomoći običnom čovjeku, pomoć običnom čovjeku u socijalnoj inkluziji koja govori da želimo ljude izvlačiti iz siromaštva i uključivati u aktivni društveni i kulturni život. Zaista me raduje da je Švicarski CK izabrao Grad Živince da potpišemo Memorandum i mi ćemo odmah krenuti sa radom i već smo imali prvi radni sastanak sa članovima grupe koji su potrebni da urade i završe Strategiju, koja bi već u proljeće trebala biti završena. To nam daje mogućnost da možemo aplicirati na kvalitetne projekte kako bi našim sugrađanima omogućili kvalitetniji život”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Danas smo sa Gradskom upravom Grada Živinice i Crvenim križom Grada Živinice potpisali Memorandum o razumijevanju koji se tiče izrade Strategije za osobe treće životne dobi na području Grada Živinice. To je Strategija kojom će se zaokružiti svi napori Grada Živinice u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova života osoba treće životne dobi u ovom Gradu”, navela je direktorica Švicarskog Crvenog križa u BiH Mihaela Hinić.

“Danas smo potpisali Sporazum zajedno sa Švicarskim Crvenim križom i Gradom Živinice za izradu Strategije za osobe treće životne dobi. Nama kao CK kao i Gradu Živinice veoma je bitno da potpišemo tu Strategiju jer imamo razne aktivnosti koje se tiču starije populacije kao što je njega, pomoć u kući i aktivno starenje u Gradu Živinice. Ovo je samo još jedna nadogradnja i velika potreba jer će se moći izvlačiti drugi fondovi, Svjetski fondovi za naše projekte Crvenog križa i Grada Živinice”, rekao je sekretar Crvenog križa Grada Živinice Nermin Aljić.

 


Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Živinice održana četvrta po redu manifestacija Izbor sportiste godine Grada Živinice za 2019. godinu”.

Manifestacija je održana u organizaciji Sportskog Saveza Grada Živinice, a pod pokroviteljstvom i na inicijativu gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića.

Manifestacija je počela intoniranjem državne himne, nakon čega je uslijedila dodjela nagrada najuspješnijim sportistima za 2019. godinu.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković uručio je pehar i diplomu Selmi Hasić, članici ženskog fudbalskog kluba “FORTUNA” Živinice, koja je na protekloj svečanosti proglašena za najuspješniju sportiskinju Grada Živinice za 2019. godinu.

Naime, Grad Živinice nakon duži niz godina, sada već tradicionalno, četvrti put bira najuspješnijeg sportistu našeg Grada. Zadnja manifestacije održana je 2011. godine, ali je po dolasku gradonačelnika Samira Kamenjakovića, na njegovu incijativu, 2016. godine ponovo počelo održavanje manifestacije Izbor sportiste godine.

Dakle, kao generalni pokrovitelj i inicijator održavanja navedene manifestacije Izbora sportiste godine, gradonačelnik Samir Kamenjaković omogućio je da najvrijedniji i najuspješniji sportisti dobiju priznanje, promovišući na taj način istinske sportske i ljudske vrijednosti kroz sportiste kao najbolje i najreprezantativnije ambasadore našeg Grada i države Bosne i Hercegovine.

Priznanja najuspješnijih sportista godine dodjeljena su za individualne i kolektivne kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji, a spisak nagrađenih sportista možete pogledati OVDJE.

Ovom prilikom gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je veliko zadovoljstvo povodom ove manifestacije, te istakao da je ponosan na naše sportiste koji promovišu Grad Živinice na najbolji mogući način i na njihove rezultate u protekolom periodu.

“Veoma važan događaj za Živinice i za sport, ovo je danas zaista praznik sporta u našem Gradu. Napravili smo promociju ljudi koji su postigli veoma važne rezultate u oblasti sporta. Želim čestitati svim sportskim radnicima i sportistima na ostvarenim rezultatima, a ono najvažnije na očuvanju sportskog duha i promocije Grada Živinice. Mi zadnje četiri godine održavamo izbor sportiste godine i drago mi je da smo vratili ovu manifestaciju, s obzirom da je prije četiri godine bio jedan zastoj od osam dugih godina, gdje se nije održavao izbor sportiste godine i imali smo situacije da se sportista Grada Tuzle proglasi naš sugrađanin iz Grada Živinice. Mi smo dakle prije četiri godine po mom dolasku na mjesto gradonačelnika vratili to Gradu Živinice i drago mi je da je to danas četvrta godina redovne tradicionalne manifestacije koja vrši promociju sporta. Ono što želim kazati da sva sredstva koja su predviđena u gradskom Budžetu, a bilo ih je negdje preko 2,5 miliona KM, ispunili 100% prema sportskim klubovima i time ustabilili njihov rad. Drago mi je da imamo i nekoliko reprezentativnih sportskih klubova koji su imali zaista sigurnost kada je u pitanju finansiranje gradskog Budžeta, a čak smo imali određene klubove kojima su duplo podignuta sredstva i u potpunosti izvršena. Ja još jednom iskreno želim ispred Grada Živinice se zahvaliti i čestitati sportistima. Dakle svi sportisti kada je u pitanju Grad Živinice zaslužuju prvu nagradu, ali smo imali određene kriterijume na koje su se prijavili sportisti, međutim izbor sportiste godine jeste ustvari izbor promocije uspjeha i sporta u Gradu Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je radno-informativni sastanak sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa na kojem je razgovarano o realizaciji projekta Strategije za unapređenje položaja osoba treće životne dobi, te o aktivnostima u okviru programa pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja.

Naime, Grad Živinice krenuo je u izradu Strategije za unapređenje položaja treće životne dobi koju će u potpunosti podržati i finansirati Švicarski Crveni križ.

Grad Živinice realizuje projekte koji podižu svijest i empatiju ljudi, te uspješno ostvaruje mnogobrojne saradnje koje su od velikog značaja za sve građana Grada.

Grad Živinice drugi je po redu grad u Bosni i Hercegovini koji je počeo sa realizacijom navedene Strategije koja treba unaprijediti položaj osoba treće životne dobi.

Također, jedan od ciljeva projekta izrade Strategije jeste i socijalna inkluzija koja će osobe starije životne dobi uključiti u društveno-kulturni život.

Službenica za program aktivnog starenja Švicarskog Crvenog križa u BiH Amela Fočić istakla je kako se nada što skorijem usvajanju Strategije kako bi se Grad Živinice mogao plasirati prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao Grad koji je prijateljski nastrojen prema svojim građanima.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je slijed nakon svih projekata kojis u realizovani za starije osobe, te istako da je Grad Živinice osigurao zdravstveno osiguranje za sve građane, te da oni koji nemaju potrebno je samo da se prijave u Gradsku upravu.

„Sa Švicarskim Crvenim križom imamo jako dobru saradnju, a dogovorili smo i realizaciju projekta izrade Strategije za unapređenje položaja osoba starije životne dobi, koju će oni u potpunosti finansirati. Kao Grad uspjeli smo napraviti situaciju da nijedan građanin ne bude bez zdravstvenog osiguranja, tako da naši sugrađani koji trenutno nemaju potrebno je samo da se prijave u Gradsku uprava kako bi za njih uplatili zdravstveno osiguranje. Nakon projekata pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja kojeg realizujemo sa Crvenim križom Živinice slijed događaja bila je Strategija koja će pomoći starijim osobama u našem Gradu. Važno je da uđemo u ovaj projekat i u potpunosti završimo Strategiju jer će to značiti socijalni inkluziju koja ne vraća starije ljude samo iz siromaštva nego ih i uključuje u društveno-kulturni život. Prilagodit ćemo i Gradsku upravu tim uslovima, a nakon završetka Strategije, s obzirom na to da smo drugi Grad koji sprovodi ovaj projekat, potpisat ćemo i Ugovor sa Švicarskim Crvenim križom i Švicarskom ambasadom o dodatnim projektima i sredstvima koje ćemo dobiti od Vlade Švicarske.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Razlog posjete jeste predstavljanje Gradu Živinice jednu od naših aktivnosti, tačnije programa pomoći njege u kući i programa aktivnog starenja koja je usmjerena osobama treće životne dobi. Imali smo priliku čuti od gradonačelnika Kamenjakovića da će i oni pokrenuti Strategiju za unapređenje položaja osoba treće životne dobi i mi u potpunosti podržavamo i pozdravljamo inicijativu s njihove strane. Prezentovali smo naš princip rada i uključit ćemo i nadležne Gradske službe kao i relevantne institucije i udruženja u Gradu Živinice i nadam se da ćemo u skorije vrijeme imati usvojenu Strategiju koja će se moći plasirati prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao Grad koji je prijateljski nastrojen prema svojim građanima.“, rekla je predstavnica Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini Amela Fočić.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković kontinuirano podržava sve  segmente društva, te aktivno radi na svim projektima koji pozitivno djeluju na način života naših građana.

S tim u vezi, u proteklom periodu u prostorijama Gradske uprave Živinice održan je i prošireni sastanak sa Koordinacijom boračkih organizacija, odnosno sa predstavnicima Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Gradske organizacije Patriotske lige, kluba Patriotske lige, te predstavnicima Udruženja “Živinička policija 1991-1995 godina”.

Tema sastanka bila je analiza aktivnosti Koordinacije boračkih udruženja, te izrada zajedničkog idejnog rješenja za sanaciju centralnog Spomen obilježja u Gradskom parku Nesib Malkić, za šta je trenutno raspisan Javni poziv, kako bi se zadovoljile potrebe svih boračkih populacija na području našeg Grada.

Također, jedna od tema sastanka bila je i organizacija plana i programa u okviru obilježavanja godišnjice pogibije narodnog heroja i komandanta 210. Viteške oslobodilačke brigade Nesiba Malkića i njegovih saboraca.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića od boračkih udruženja u Gradu Živinice očekuje se da daju svoje prijedloge i sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja kada je u pitanju sanacija navedenog centralnog Spomen obilježja.

Predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca istakla je kako je Komisija za utvrđivanje štete nastale na spomen obilježjima obišla sva spomen obilježja u Mjesnim zajednicama, te da su odredili da se spomen obilježja saniraju po prioritetima, odnosno po stepenu oštećenja.

Predsjednik Koordinacije boračke organizacije istakao je zadovoljstvo kada je u pitanju zajedničko rješenje koje će zadovoljiti potrebe svih boračkih populacija na području Grada Živinice.

Iz kluba boraca Patriotske lige kazali su kako poštovanje prijedloga svih udruženja boraca daje mir u svim gradovima i općinama.

Predsjednik Gradske organizacije Patriotske lige, također, je istakao zadovoljstvo jer se uspjelo raditi na tome da sve boračke organizacije imaju iskorak u normalnijem radu.

„Pokrenuli smo Javni poziv za idejni projekat sanacije centralnog Spomen obilježja u Gradu Živinice, gdje smo željeli uključiti sve građane iz struke, ali i Koordinaciju boračkih udruženja Grada živinice, te očekujemo da nam oni daju najvažnije sugestije i prijedloge, te da na kraju završimo projekat sa tim prikupljenim informacijama , odnosno da oni daju konačno mišljenje o tome kako treba izgledati centralno Spomen obilježje u Gradu Živinice. Osigurali smo sredstva u Budžetu koja ćemo izdvojiti za taj projekat, tako da možemo ispoštovati prijedloge koje dobijemo i drago mi je što smo došli u fazu gdje bar na ovaj način možemo odati počast ljudima koji su dali život za Bosnu i Hercegovinu.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Održan je sastanak koji je za cilj imao razmatranje idejnog rješenja za sanaciju centralnog spomen obilježja u Gradu Živinice, ali i u ostalim Mjesnim zajednicama. Na inicijativu koordinacije boračkih udruženja pokrenuta je sanacija sentralnog spomen obilježja,a raspisan je i javni poziv kojim je data mogućnost prijave svih zainteresovanih. U toku je razmatranje kolika su oštećenja jer to spada u prvu fazu, tačnije obilazak spomen obilježja po Mjesnim zajednicama i utvrđivanje oštećenja. Spomen obilježja predstavljaju pečat vremena koja su iza nas i pečat agresije, a cilj je da sva spomen obilježja saniramo po prioritetima.“, kazala je predsjednica UO PŠ/PB Grada Živinice Šemsija Aljić.

„Održan je prošireni sastanak koordinacije boračkih organizacija, Udruženja Patriotske lige i živiničke policije 1991-1995. godine na kojem smo analizirali aktivnosti koje se vode kada je u pitanju obilježavanje godišnjice pogibije heroja Nesiba Malkića. Zajedno smo pokušali napraviti program i ovo je prvi put da to uradimo na obostrano zadovoljstvo, a i u narednom periodu ćemo ostvariti zajedničku saradnju za sve bitne aktivnosti na području Grada Živinice. Razgovarali smo i o Javnom pozivu za idejno rješenje o sanaciji centralnog Spomen obilježja i donijeli smo zaključak da ove organizacije daju ideje i prijedloge i da se zajedno dođe do jednog rješenja koje će zadovoljiti potrebe svih boračkih populacija na području našeg Grada.“, rekao je predsjednik Koordinacije boračkih organizacija Kerim Trakić.

„Želio bih se zahvaliti na praćenju svih značajnih datuma i zahvaliti se gradonačelniku Grada Živinice jer je ovo vrijeme kada smo s njim uspjeli napraviti iskorak ka normalnijem radu i uspostavljanju rada svih zadataka koji su pred nama postavljeni u okviru boračkih organizacija. Ne može nam ostati ništa osim toga da dok smo mi živi prenosimo u naslijeđe obilježavanje svih datuma ispisanih zlatnim slovima.“, rekao je predsjednik Gradske organizacije Patriotske lige Ibrahim Mušić.

„Imali smo lijepu saradnju oko dogovora za obilježavanje godišnjice pogibije heroja Nesiba Malkića i evo u dogovorima oko izrade spomen obilježja ćemo uzeti svi učešće i zahvaljujem se na dosadašnjem radu gradonačelnika jer je ispoštovao sve aktivnosti prema Udruženjima boraca iz Budžeta Grada Živinice, i volio bih da ovo bude kontinuirana saradnja jer to predstavlja mir u svim gradovima i općinama ukoliko se ispoštuju Udruženja koja se bore i došlo je vrijeme da zajedno nastupamo.“, rekao je predsjednik kluba boraca Patriotske lige Huska Konjević.

„Mi ispred Udruženja svake godine se odazivamo pozivima za učešće u obilježavanju godišnjice pogibije i pridržavat ćemo se protokola održavanja i ove godine. Stojimo na raspolaganju i za aktivnije učešće u programu i protokolu održavanja i zahvalio bi se Koordinaciji, a i gradonačelniku na pozivu našeg Udruženja kako bi zajedno riješili pitanje Spomen obilježja.“, rekao je predsjednik Udruženja živinička policija 1991-1995. godina, Ramiz Mustafić.  


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao radno-informativni sastanak sa predsjednikom Udruženja građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice” Harisom Halilovićem.

Glavna tema sastanka bila je organizacija tradicionalne manifestacije pod nazivom „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava već četiri godine u zadnjoj sedmici mjeseca decembra.

Kako je dogovoreno na sastanku, u fokusu ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore, pored očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori, biće promocja razvoja turizma i poslovnih potencijala

Naime, jedinstvena, sada već tradicionalna, manifestacija „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava protekle četiri godine, zajedno sa Udruženjem „Most Živinice“, pokazatelj su uspješne saradnje Grada i njegovih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, u okviru sastanka razgovarano je i o prezentaciji poslovnih mogućnosti kao i povezivanja mladih ljudi sa područja Grada Živinice, sa mladim ljudima iz dijaspore koji su u sektoru IT tehnologija.

Dakle, ovogodišnja manifestacija obuhvatat će drugačiji pristup promociji turizma kako kroz turističke resurse, tako i kroz potencijale biznisa, a cjelokupna organizacija manifestacije, kroz poštivanje epidemioloških mjera izrečenih zbog epidemije korona virusa ( COVID-19) bit će kombinacija online i fizičkog prisustva.

Svi koji imaju ideje da obogate program narednih Dana dijapsore, bilo da žive u dijaspori ili u državi BiH, dobrodošli su i mogu se javiti organizatorima u Kancelariju za dijasporu Grada Živinice ili Udruženju Most Živinice.

Prema riječima predsjednika Udruženja „Most Živinice“ Harisa Halilovića ovogodišnja već tradicionalna manifestacija bit će posvećena turističkim potencijalima i bogatstvima našeg zavičaja.

Predsjednik Halilović je tokom razgovora istakao da je Grad Živinice, kada se radi o odnosu prema dijaspori, zadnje četiri godine, korak ispred ostalih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a velike zasluge za to pripadaju upravi Grada Živinice, na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković manifestacija „Dani dijaspore“ izrodila je mnogo pozitivnih stvari, kulturni i društveni odnos među ljudima, te da će se ovogodišnja manifestacija „Dani dijaspore“ organizovat na drugačiji način nego do sada uz kombinaciju online povezivanja.

„Razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja „Most Živinice“ koje je i osnovano u Gradu Živinice, a jedna od tema bila je i održavanje Dana dijaspore koja mora biti prilagođena u okvirima trenutnih epidemioloških mjera. Sada već petu godinu održavamo ovu manifestaciju koja nam je izrodila mnogo pozitivnih stvari za Grad od poslovnih i kulturoloških, do društvenih odnosa među mladim ljudima. Ove godine želimo napraviti drugačiji pristup i to kroz promociju turizma, te kroz Strategiju za razvoj turizma promovisati Živinice i njene turističke resurse. Dijaspora je ključna za razvoj turizma u Gradu, dogovorili smo metodologiju i način na koji će se turisti dovoditi u naš Grad. Razgovarali smo i o biznis potencijalima i o tome da napravimo konferenciju s obzirom na to da želimo naše ljude koji žive van granica BiH da povežemo sa mladim ljudima i to u oblasti IT tehnologija. To želimo iz razloga što oblast IT tehnologija ne zahtjeva fizičku prisutnost mjesta gdje rade, a radi se o novim tehnologijama kroz koja želimo formirati grupu inovativnih ljudi. Također, pozvali smo i dijasporu da razmotri prijedlog Budžeta i da uzmu svoje učešće, te da svoje ideje iz zemalja iz kojih dolaze predstave duh kada je u pitanju izgradnja infrastrukturnih projekata. Ono što me posebno raduje jeste želja i aktivnost građana da smo za ove četiri godine napravili put odnosa između našeg Grada i naše dijaspore. Želim pozvati naše građane da uzmu aktivno učešće na ovogodišnjoj manifestaciji „Dani dijaspore“, koja će biti atraktivno i uspješno promovisana kako u Gradu Živinice i Bosni i Hercegovini, tako i u dijaspori.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Zadovoljstvo mi je što je Grad Živinice među prvima koji su u Bosni i Hercegovini prepoznali značaj, potencijal i otpor i što od početka učestvuju u manifestaciji „Dani dijaspore“. Dogovorili smo da će živiničani ma gdje u svijetu oni bili kroz njihovo Udruženje „Most Živinice“ učestvovati u manifestaciji Dani dijaspore koja se održava u Gradu Živinice, a glavne teme naredne manifestacije bit će turistički potencijal našeg Grada i šire okoline zavičaja, te prezentacija poslovnih mogućnosti i eventualnog uključivanja u potencijale biznisa.“, rekao je predsjednik Udruženja „Most Živinice“ Haris Halilović.


Počela je realizacija Projekta izgradnje putne dionice na području Grada Živinice i Općine Kalesija, a riječ je o dionici puta „Rainci Donji, Pedići – Most mala Spreča –  Tupković“.

Naime, projekat izgradnje putne dionice koja će spajati Grad Živinice sa Općinom Kalesija omogućit će građanima bržu, sigurniju i lakšu putnu komunikaciju, te poboljšati kvalitet življenja na ovom dijelu Grada i Općine.

Ukupna procijenjena finansijska vrijednost projekta iznosi oko 550.000,00 KM, od kojih su inicijalna sredstva osigurana iz Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, te sufinansiranjem Grada Živinice i Općine Kalesija.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković nedavno je sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i načelnikom Općine Kalesija, potpisao okvirni Sporazum o udruživanju sredstava za finansiranje putne infrastrukture koja će spajati Grad Živinice i Općinu Kalesija.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX d.o.o“.

Također, izgradnjom ove putne dionice omogućit će se kvalitetnija i brža komunikacija istočnog dijela Grada Živinice sa Gradom Tuzla.

S obzirom na to da Grad Živinice veliki značaj daje razvoju turizma, spajanjem Grada Živinice sa Općinom Kalesija stvara se pogodno tlo za zajedničku saradnju koja će mnogo doprinijeti ekspanziji turizma na našim prostorima.

Kako ističe ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić ova putna dionica predstavlja solidan put koji će povezati ove dvije lokalne zajednice koja su već tradicionalno, familijarno i na svaki drugi način povezana.

Prema riječima načelnika Općine Kalesija realizacija ove putne dionice od velikog je značaja za obje lokalne zajednice jer pospješuje putnu komunikaciju.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog učešća i realizacije ovog projekta jer ide korak dalje i otvara mogućnost nastavka izgradnje autoputa za bicikle koji omogućava razvoj turizma na području Grada.

„Želim kazati da mi je veliko zadovoljstvo da je projekat koji se pokušava uraditi već deset godina krenuo u realizaciju i da je izabran izvođač radova. Mi smo ulaganjem u ovaj dio puta prošle godine smanjili potrebna ulaganja za ovaj projekat, a Grad Živinice sad sufinansira sa 50.000,00 KM projekat koji je izrazito značajan za istočni dio Živinica jer će skratiti put do Grada Tuzla. Važno je istaći spajanje lokalnih zajednica, jer smo u Strategiji razvoja za turizam uvrstili projekat koji je kompatibilan sa Općinom Kalesija, a riječ je o izgradnji autoputa za bicikle koji će pratiti ovu dionicu puta i dati poseban fokus turizmu. Želim čestitati građanima Rainaca i Tupkovića na ovom dugo čekanom projektu koji će otvoriti bolju komunikaciju između Grada Živinice i Općine Kalesija, te poboljšati i privredni i kulturni aspekt i razviti turizam na području i našeg Grada i Općine Kalesija.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Raznih obećanja je bilo prethodnih godina da će se ova putna komunikacija povezati, a evo sada su predstavnici Općine Kalesija i Grada Živinice prepoznali prioritet i kandidovali projekat kako bi dobili finansijska sredstva, i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je i podržala projekat i kroz podršku nižih nivoa vlasti dala određena sredstva. Ovo je solidan put koji će povezati dva kraja i pospiješiti komunikaciju koja je i tradicionalno i familijarno a i na svaki drugi način povezana.“, rekao je ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, Edin Ramić.

„Govoreći strateški drago mi je što je ovaj put asfaltiran i da profunkcioniše. Od velikog je značaja spajanje Općine Kalesija i Grada Živinice, a putna komunikacija je već tradicionalno i familijarno vezana s obje strane. Daleko je bitnija putna komunikacija za građane Tupkovića jer će im biti bliže Grad Tuzla ovom dionicom puta, i evo uvodimo izvođača i čim dobije garanciju počinje sa izvođenjem radova za koji se planira trideset dana izgradnje.“, rekao je načelnik Općine Kalesija Sead Džafić.

„Prisustvujemo historijskom činu gdje evo počinje realizacija projekta spajanja našeg Grada i Općine, što mi predstavlja posebno zadovoljstvo  jer sam rođen na ovim prostorima. Potrudit ćemo se da iskoristimo sve kapacitete kako bi ovaj put proglasili regionalnim i onakvim kako najbolje i pripada. Želim i da čestitam građanima na ovako vrijednom projektu i nadam se da će nam donijeti napretka i boljitka i za Općinu Kalesija i za Grad Živinice.“, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.