Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanju prava na podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji silažnog i merkantilnog kukuruza Komisija za dodjelu mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava je danas, 15.04.2020. godine, objavila Spisak korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava.

SPISAK

Na listu se može izjaviti prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. Prigovor se podnosi u pisanoj formi, putem sektora za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke.


Iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor obavještavaju poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Živinica upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata da je produžen rok za ažuriranje podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata do 30.04.2020. godine.

Pored navedenog, pozivaju poljoprivredne proizvođače koji nisu upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, a koji će vršiti proljetnu sjetvu-sadnju silažnog kukuruza, heljde, povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura, da kod predsjednika kriznih štabova u svojim mjesnim zajednicama (Savjet mjesne zajednice) prijave proizvodnju na propisanom obrascu najkasnije do srijede 16.04.2020 godine do 16 sati.

Oni poljoprivredni proizvođači koji izvrše prijavu proizvodnje putem kriznih štabova u mjesnim zajednicama, također, imaju obavezu da podnesu zahtjev nadležnoj Gradskoj službi za upis u registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata najkasnije od 30.04.2020 godine.

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVNI OBRAZAC 


Obavještavaju se pravna i fizička lica, građani Grada Živinice da je u toku izrada planskog dokumenta „Dio Konjuha-Autosaobraćaj“ Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se sve zaintersovane strane u procesu prostornog planiranja, kao što su vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju, te organi uprave, upravne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih dobara i drugi subjekti da dostave relevantne informacije, te svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom. Ako organ, organizacija ili druga pravna ili fizička osoba ne dostavi svoje sugestije ili prijedloge za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom u datom roku, smatrat će se da nemaju nikakvih posebnih zahtjeva.

Svoja mišljenja i prijedloge svi zainteresirani mogu dostaviti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko pravne poslove i putem e-mail: ekrem@gradzivinice.ba do.17.04.2020. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim mogu se dobiti u nadležnoj Službi za urbanističko planirane, komunalne, geodetske i imovinsko pravne poslove, kod kontakt osobe Ekrem Abadžić, na broj telefona 035 743 327.

OBAVJEŠTENJE 


U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministravstva zdravstva i Kriznog štaba ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19 ), Krizni štab Grada Živinice izdao je preporuke građanima Grada Živinice.

Krizni štab Grada Živinice izdao je preporuke da se obustave sva javna okupljanja na području Grada gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

Pored toga, preporuke su i da se do daljnjeg prekinu prijemi u jutarnjim satima.

Također, preporučuje se i preskakanje rutinskih kontrolnih pregleda, te odlazak ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Neophodno je najprije ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet ljekara, te da po recepte dolaze mlađi članovi porodice.

Navedene naredbe izdaju se s ciljem zaštite zdravlja najranjivije populacije, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe sa hroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi.

Krizni štab Grada Živinice poziva sve građane Grada Živinice na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i naredbi koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanova.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na broj telefona: 035 743 399

Naredbe Kriznog štaba ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je jučer planirani radno-informativni sastanak savjeta mladih, žena i dijaspore Grada Živinice u velikoj sali Gradske uprave Živinice.

Na sastanku je razgovarano i razmatrano o Pravilniku kojim se utvrđuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekta subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice, te o važnosti obilježavanja predstojećeg 8. marta – Dana žena.

Sastanku su prisustvovali građani Grada Živinice, članovi sva tri savjeta. Članovi Savjeta dijaspore kako bi prisustvovali sastanku uključeni su direktno video linkom.

S obzirom na to da u Budžetu Grada Živinice postoji suficit od 1.200.000,00 KM, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je kako je odlučeno da se određena sredstva daju u korist naših građana. Između ostalog određena sredstva su izdvojena za subvencioniranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih osoba u Gradu Živinice.

Još jedna bitna stavka koja je istaknuta bila je i ukidanje taksi koje se tiču otvaranja novih firmi, tako da svi oni koji žele otvoriti firmu godinu dana su oslobođeni od kompletne komunalne takse.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković kazao je kako se sve važne odluke koje se tiču naših građana trebaju donosit na dobar i demokratski način, baš kao što su donešene i na ovom sastanku.

Nakon dužeg razgovora i o navedenom Pravilniku i obilježavanju Dana žena došlo se i do jednogalsnih zaključaka za navedene teme.

Za Pravilnik kojim se utvrđuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekta subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice svi prisutni člnaovi su dali svoje sugsetije i mišljenja koje će biti u sastvani dio istog.

Kada je riječ o obilježavanju 8. marta Dana žena odlučeno je da se pored večerašnjeg koncerta posvećenog ženama nastavi sa obilježavanjem.

Naime, kako bi bar na trenutak pokazali mir, hrabrost, snagu i ljubav koju žene svaki dan pokazuju, ali i ukazali na potrebu boljeg statusa žena u našem društvu, biće organizovana šetnja i okupljanje uz određene poruke o ravnopravnosti i pravima žena, a nakon toga biće upriličeno i jedno lijepo druženje uz poeziju i pjesmu u Gradskom parku Konjuh.

Ovom prilikom svi prisutni, zajedno sa gradonačlenikom Samirom Kamenjakovićem, pozvali su sve naše sugradjanke, ali i sugrađane koji žele pokazati poštovanje i ljubav prema ženama i na ovaj način, da se, u ponedjeljak, 9. marta u 17 sati, ispred zgrade Gradske uprave pridruže u navedenoj šetnji i druženju.

”Već tri godine kontinuirano imamo održavanje Savjeta gradonačelnika, a danas smo imali tri i to savjet mladih, savjet žena i savjet dijaspore koji smo direktno linkom uključili na sastanak. Razgovarali smo o bitnim temama koje su prvenstveno važne za mlade ljude kada je u pitanju subvencioniranje sredstava kamate za stambeno zbrinjavanje mladih. Naša odluka s obzirom na to da Budžet Grada Živinice ima suficit od 1.200.000,00 KM, je da se određena sredstva daju u korist naših građana, a između ostalog postoje i određena sredstva za subvencioniranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih. Željeli smo da sa našim sugrađanima i naša tri savjeta, gdje smo pokazali da svi imaju pravo učešća, mišljenja i odlučivanja, donijeti odluku o Pravilniku na osnovu kojeg ćemo i raspisati Javni poziv za mlade. Također još jedna bitna tema sastanka svakako je i obilježavanje 8. marta, gdje smo određene ideje i sugestije prihvatili od strane Savjeta tako da već sutra imamo Veče poezije i ljubavi te ovom prilikom pozivam naše sugrađane da prisustvuju u Bosansko kulturnom centru Živinice.
Također i u ponedjeljak u 17:00 sati imamo jedno veliko i lijepo okupljanje gdje ćemo uz određene poruke o ravnopravnosti i pravima žena, imati druženje, poeziju i pjesmu iz našeg Gradskog parka, te na taj način obilježiti u potpunosti Dan žena. Smatram da obilježavanje ovakvih manifestacija poboljšava se standard i življenje naših sugrađana.”kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao kako je komunikacija sa svim Savjetima gradonačelnika izuzet o važna.

“Komunikacija sa svim Savjetima je izuzetno važna. Na osnovu sugestija Savjeta penzionera izvršili smo I određene promjene u zgradi penzionera, a ovih dana nastavit ćemo i uređenje ove zgrade. Uvažili smo i sugestije naših poslodavaca i preko savjeta poslodavaca ukinuli smo mnoge takse koje se tiču otvaranja novih firmi. Ovo je pozitivan primjer i želim primjenjivati ovu praksu donošenja odluka na jedan dobar i demokratski način, i smatram da se sve važne odluke koje se tiču naših građana trebaju donositi na ovakav način. U budućnosti ćemo nastaviti sa proaktivnom transparentnošću, obavještavati naše građane o svim dešavanjima i zajedno s njima donositi odluke.”, kazao je gradonačelnik Kamenjaković


Obavještavamo građane Mjesne zajednice Rudar da se zbor građana koji je planiran za 06.03.2020. godine u 17:00 sati odgađa za narednu sedmicu.

Novi termin održavanja zbora u Mjesnoj zajednici Rudar biće naknadno utvrđen, a građani će biti blagovremeno obaviješteni.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković poziva članove Savjeta mladih, žena i dijaspore gradonačelnika, kao i sve druge koji žele to postati, da prisustvuju zajedničkom radno-informativnom sastanku koji će se održati u četvrtak 05.03.2020. godine u velikoj sali Gradske uprave Živinice, sa početkom u 15:00 sati.

Cilj sastanka jeste razmatranje Pravilnika kojim se utvrđuju sredstva uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekat subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice, te dogovor za obilježavanje predstojećeg 8. marta – Dana žena.

S tim u vezi, pozivamo zainteresovane članove Savjeta mladih, žena i dijaspore gradonačelnika, kao i sve druge zainteresirane građane koji pripadaju navedenoj grupi Savjeta, da prisustvuju ovom sastanku.

1 2 3 17