Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljena Konačna rang lista aplikanata po Javnom pozivu za dodjelu 20 plastenika površine od 100 m2 uz sufinansiranje.

KONAČNA RANG LISTA

Potpisivanje ugovora sa aplikantima sa Konačne rang liste obavit će se dana 23.11.2021. godine, u zgradi Gradske uprave Živinice, sa početkom u 11 sati.


Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 10.11.2021. godine, objavljena Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih za 2021. godinu. 
 
 
Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice. 
 
Nakon odluke dugostepene Komisije Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, objavit će Konačnu rang listu podnosilaca prijava za rješavanje stambenog pitanja mladih, za 2021. godinu.

 


Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jezero II“ Živinice”.

Javni uvid trajat će od 08.11.2021. do 26.11.2021. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i na linkovima ispod.

JEZERO II – Namjena površina
JEZERO II – Plan parcelacije
JEZERO II – Plan građevinskih i regulacionih linija
JEZERO II – Saobraćaj i nivelacija
RP_JEZERO II_Tekstualni dio
OBAVIJEST

Javno izlaganje održat će se 19.11.2021. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 14 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se:
– Dati u Zapisnik postavljenjem na javnom izlaganju
– Upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana.
– Podnijeti putem e-mail: ekrem@gradzivinice.ba .

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni do 26.11.2021. godine, čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.


Saloni tehnike DOMOD jučer su otvorili svoju četrnaestu po redu poslovnicu, a prvu u Živinicama. Otvorenju je prisustvovao gradonačelnik Samir Kamenjaković koji je zajedno sa direktorom prodaje Nerminom Imamovićem svečano otvorio poslovnicu.

Poslovnica ugodnog i domaćinskog ambijenta nalazi se na drugom spratu Porto centra, prostor bivše zgrade Malagić centra.

Na površini većoj od 550m2, DOMOD svojim kupcima nudi veliki izbor bijele i IT tehnike, televizora, mobitela, malih kućanskih aparata, posuđa i kućanskih aksesoara svjetski poznatih brendova.


Dana 05.11.2021. godine objavljena je Preliminarna rang lista aplikanata po Javnom pozivu za dodjelu 20 plastenika površine od 100m2 uz sufinansiranje.

PRELIMINARANA RANG LISTA

Na ovu rang listu može se izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća Živinice za rješavanje u drugostepenom postupku u roku od 5 dana od dana objavljivanja rang liste.

Prigovor se podnosi pismeno putem šalter sale Grada Živinice.


Obavještavamo mlade sa područja Grada Živinice da je u toku Poziv za podnošenje prijava za online seminar “Ponovno zamišljanje naše budućnosti: politike prema mladima u novim stvarnostima. Uloga Evropske omladinske kartice u povezivanju novih tema s razvojem omladinske politike”.

Online seminar organizuju Evropska asocijacija omladinskih kartica (EYCA), Nacionalna agencija za mlade Malte i Parcijalni sporazum o mobilnosti mladih putem omladinske kartice, a isti će se održati 18. i 19. novembra 2021. godine.

Seminar je organiziran kao dio programa rada Parcijalnog sporazuma o mobilnosti mladih putem omladinske kartice za 2021. godinu i ponuditi će kreatorima politika i drugim zainteresiranim stranama prostor za raspravu i razmišljanje o novim temama koje se trebaju obraditi u politikama i programima za mlade, posebno kroz evropski program omladinske kartice.

Seminar je namijenjen za učesnike sa iskustvom u rješavanju pitanja mladih, posebno u oblasti mobilnosti i participacije mladih, kao što su predstavnici vlada, organizacije članice EYCA-a, omladinski radnici i pružaoci usluga za mlade, istraživači omladinskih politika, omladinske nevladine organizacije i vlasnici kartica za mlade.

Rok za dostavljanje prijava je 7. novembar 2021. godine, a iste je potrebno dostaviti u word formatu putem e-maila na: youthmobility@coe.int, a kopiju e-maila na natalja.turenne@coe.int.

Konceptnu notu o seminaru sa privremenim dnevnim redom i prijavni obrazac svi zainteresirani mogu pogledati OVDJE


Obavještavamo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i sve mlade sa područja Grada Živinice da će ove godine u Dječijem kulturnom centru u Beogradu biti održan Festival devete umjetnosti u okviru kojeg će biti organizovan Međunarodni konkurs za djecu i mlade od 5 do 18 godina pod nazivom STRIP KAIŠ 2021.

U okviru Međinarodnog festivala organizuju se predavanja, izložbe, tribine, edukativni prateći programi koji povezuju mlade i likovne pedagoge širom svijeta. Prijaviti se mogu pojedinci, škole, dječiji kulturni centri i slične dječije ustanove i asocijacije.

Svi potencijalni učesnici prijavu o učešću mogu poslati do 7. novembra 2021. godine.

Na linku ispod nalazi se konkurs i obrazac za prijavu.

KONKURS I OBRAZAC 

 


Obavještavamo građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Budžetu za 2022. godinu, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije COVID 19 virusom, biti održana tako što će Nacrt Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu biti dostupan u elektronskom obliku, na linku ispod i u printanom obliku, na info pultu u šalter sali Grada Živinice.

NACRT

Sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu od 28.10.2021.godine do 15.11.2021.godine i to, u pisanoj formi putem e-maila na adresu dervisa.karalic@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Za Komisiju za provedbu javnih rasprava o Budžetu Grada Živinice“.

Sve dodatne informacije svi zainteresirani mogu dobiti na broj telefona 035 743 310, Derviša Karalić.

 


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika.

KONAČNA RANG LISTA

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, obajvila Konačnu rang lista korisnika.

KONAČNA RANG LISTA

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Gradske uprave Živinice.

1 2 3 31