Na osnovu člana 74. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice („Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18, 15/18 i 17/18 i Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20 i 2/21), Gradonačelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom organu uprave Živinice.

NAZIV RADNOG MJESTA

01. Referent za tekuće održavanje – Portir/ložač u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac;

02. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 2 (dva) izvršioca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje” i na službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i linku ispod. 

JAVNI OGLAS


Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice, u okviru realizacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja, izgradnjom do dva individualna stambena objekta, ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, za ove namjene.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji ne posjeduju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje i nalaze se u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pod uslovom da nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Ukupna vrijednost navedenog projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice iznosi 173.994,00 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za realizaciju ovog projekta izdvojilo je finansijska sredstva u iznosu 100.000,00 KM, Grad Živinice 70.694,00 KM, te finansijska sredstva donatora u iznosu od 3.300,00 KM.

Navedena finansijska sredstva će biti upotrijebljena za stambeno zbrinjavanje romskih porodica i izgradnju do dva stambena objekta ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Javni oglas objavljen je danas 13.04. i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA


Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2021.godini”, u skladu sa budžetskim pozicijama “Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” i “Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” .

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve Mjesne zajednice sa područja Grada Živinice .

Prijave Mjesnih zajednica po ovom Javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.05.2021. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice, kancelarija br. 68. u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 323, kontakt osoba Senad Bedić.

JAVNI POZIV


Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Predmet javnog poziva je zakup slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine i to : Poljoprivredno zemljište u K.O. Živinice Grad, K.O Donja Lukavica, K.O.Gornja Lukavica, K.O Donje Dubrave, K.O Kovači, K.O. Bašigovci i K.O. Spreča, prema popisu katastarskih čestica koje su sastavni dio ovog poziva.

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz ovog Javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i Šalter sali Grada Živinice.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period do 10. godina, a za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika dodijelit će se na period do 25 godina.

JAVNI POZIV

ZAHTJEV

IZJAVA 


Obavještavamo pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za Grad Živinice.

Oglas je objavljen danas 29.03.2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Živinice. Prijave na navedeni Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 13.04.2021. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i na linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

ZAHTJEV

Sve dodatne informacije u vezi sa navedenim Oglasom mogu se dobiti u nadležnoj Gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.


Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa USAID programom “Localworks” poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladim ljudima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Podrška se ostvaruje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj ojačati lokalne organizacije i lokalne inicijative koje približavaju građane i potiču ih na samoorganiziranje, participaciju i inkluzivnost u rješavanje konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj zemlji.

Rok za prijavu je 18. april 2021., a više informacija možete pronaći ovdje:

https://www.fondacijatz.org/page/39/1097#Apliciraj_na_fond 


Obavještavamo građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Budžetu za 2021. godinu, a zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije COVID 19 virusom, biti održana na sljedeći način:

– Predprijedlog Budžeta Grada Živinice dostupan je u elektronskom obliku na linku ispod i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice

– Sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu 05.03.2021.godine – 12.03.2021. godine u pisanoj formi putem e-maila na adresu dervisa@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Za Komisiju za provedbu javnih rasprava o Budžetu Grada Živinice“.

PREDPRIJEDLOG BUDŽETA GRADA ŽIVINICE ZA 2021. GODINU 

Za dodatne informacije kontakt telefon: 035 743 310.

 


Obavještavamo sve zaintersirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku/studijsku 2020/2021. godinu.

Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca ukoliko redovno pohađaju srednju školu, odnosno imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija.

Konkurse i potrebne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti na linkovima ispod:

KONKURS STUDENTI
KONKURS UČENICI
IZJAVA STUDENTI
IZJAVA UČENICI
ZAHTJEV STUDENTI
ZAHTJEV UČENICI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe na broj telefona: 035 743 319.

1 2 3 18