Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljena Konačna rang lista aplikanata po Javnom pozivu za dodjelu 20 plastenika površine od 100 m2 uz sufinansiranje.

KONAČNA RANG LISTA

Potpisivanje ugovora sa aplikantima sa Konačne rang liste obavit će se dana 23.11.2021. godine, u zgradi Gradske uprave Živinice, sa početkom u 11 sati.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krastavca kornišona u 2021. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na novčanu podršku za proizvodnju krastavca kornišona u 2021. godini.

Podrška u novčanom iznosu od 300,00 KM po 0,10 ha (jedan dunum) obrađene površine finansirat će se iz Budžeta Grada Živinice.

Pravo na podršku imaju lica sa područja Grada Živinica koji imaju zasnovanu proizvodnju krastavca kornišona na vlastitom ili iznajmljenom zemljištu sa najmanjom površinom od 0,05 ha (pola dunuma) u 2021. godini i sklopljen ugovor o plasmanu proizvoda sa otkupljivačem-prerađivačem.

Javni poziv je objavljen dana 15.11.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i obrazac za prijavu svi zainteresirani mogu preuzeti na oglasnoj ploči linkovima ispod.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 na broj telefona 035/743-343, konatakt osobe Mirsad Butković i Salih Durić.

 


Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 10.11.2021. godine, objavljena Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih za 2021. godinu. 
 
 
Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor Komisiji Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice. 
 
Nakon odluke dugostepene Komisije Gradskog vijeća za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, objavit će Konačnu rang listu podnosilaca prijava za rješavanje stambenog pitanja mladih, za 2021. godinu.

 


Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jezero II“ Živinice”.

Javni uvid trajat će od 08.11.2021. do 26.11.2021. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i na linkovima ispod.

JEZERO II – Namjena površina
JEZERO II – Plan parcelacije
JEZERO II – Plan građevinskih i regulacionih linija
JEZERO II – Saobraćaj i nivelacija
RP_JEZERO II_Tekstualni dio
OBAVIJEST

Javno izlaganje održat će se 19.11.2021. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 14 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se:
– Dati u Zapisnik postavljenjem na javnom izlaganju
– Upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana.
– Podnijeti putem e-mail: ekrem@gradzivinice.ba .

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni do 26.11.2021. godine, čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.


Obavještavamo sve zainteresovane građane da je raspisan Javni poziv za za podnošenje prijava za refundaciju finansijskih sredstava koja su utrošena za osnovno i srednje obrazovanje odraslih.

S tim u vezi, pozivaju se građani sa područja Grada Živinice koji u skladu sa zakonom zbog starosne granice nisu mogli upisati redovno pohađanje nastave, odnosno koji su nakon prekida redovnog pohađanja nastave u osnovnoj ili srednjoj školi po nastavnom planu i programu za odrasle završili jedan od razreda osnovne ili srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, da dostave svoje prijave na ovaj Javni poziv, kako bih Grad Živinice nakon provedenog postupka odabira korisnika finansijskih sredstava mogao izvršio refundaciju ili subvenciju utrošenih finansijskih sredstava.

Finansijska sredstva za osnovno i srednje obrazovanje odraslih građana sa područja Grada Živinice, planirana su u Budžetu Grada Živinice, za 2021. godinu.

Javni poziv objavljen je dana 29.10.2021. godine, a rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i obrazac prijave svi zainteresirani građani mogu preuzeti u šalter sali Grada Živinice i linkovima ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC  

Detaljnije informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na info pultu Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala) Grada Živinice ili na telefon broj: 035/743-387.


Obavještavamo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i sve mlade sa područja Grada Živinice da će ove godine u Dječijem kulturnom centru u Beogradu biti održan Festival devete umjetnosti u okviru kojeg će biti organizovan Međunarodni konkurs za djecu i mlade od 5 do 18 godina pod nazivom STRIP KAIŠ 2021.

U okviru Međinarodnog festivala organizuju se predavanja, izložbe, tribine, edukativni prateći programi koji povezuju mlade i likovne pedagoge širom svijeta. Prijaviti se mogu pojedinci, škole, dječiji kulturni centri i slične dječije ustanove i asocijacije.

Svi potencijalni učesnici prijavu o učešću mogu poslati do 7. novembra 2021. godine.

Na linku ispod nalazi se konkurs i obrazac za prijavu.

KONKURS I OBRAZAC 

 


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice objavila Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu subvencije za ugradnju liftova na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za subvenciranje troškova ugradnje liftova u više etažnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području Grada Živinice.

Pravo na prijavljivanje imaju fizička lica vlasnici/suvlasnici ili predstavnici suvlasnika stambenih zgrada ili ulaza na području Grada Živinice, uz pripremljeno odobrenje za građenje (građevinsku dozvolu) za radove ugradnje/dogradnje lifta.

Iznos subvencije za ugradnju liftova u više etažnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima na području Grada Živinice, dodjeljuje se u iznosu do 80% predračunske vrijednosti radova i uz ispunjavanje tehničkih uvjeta.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na web stranici Grada Živinice.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

KONKURS
PRIJAVNI OBRAZAC


Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu urbanističkog projekta „Konjuh“ Živinice.

Javni uvid trajat će od 14.10.2021. do 28.10.2021. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove i na linkovima ispod.

Javno izlaganje održat će se 28.10.2021. godine u prostorijama velike sale Gradske uprave Živinice, sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju, upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana, podnijeti putem e-mail: ekrem@gradzivinice.ba, do 02.11.2021. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

Javni poziv

Plan parcelacije – NACRT
UP Konjuh – NACRT


Ponovni javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije (lokacije I I II u naselju Ciljuge II) nalazi se na linku ispod.

JAVNI OGLAS 


Komisija za raspodjelu sredstava za realizaciju projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu objavljuje Privremenu rang listu o odabiru projekata i programa i programa mladih koji će se finansirati i sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice.

PRIVREMENA RANG LISTA 

1 2 3 22