U protekloj sedmici, na regionalnoj cesti Živinice – Međaš, otvoreno je gradilište čime je nastavljena izgradnja novog mosta preko rijeke Spreče na navedenoj relaciji. Ovim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa ministrom za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Mirsadom Gluhićem i direktorom Direkcije regionalnih cesta TK Aganom Delibajrićem, obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi.

Izgradnjom mosta preko rijeke Spreče i isključne saobraćajnice na regionalnom putu Živinice – Međaš, koji vodi prema Međunarodnom aerodromu Tuzla, se rješava crna tačka na kojoj se desilo najviše saobraćajnih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Dakle, na starom sprečanskom mostu, poznatom kao crna tačka na putu Živinice – Međaš, će se nakon izgradnje novog mosta relaksirati promet i značajno smanjiti mogućnosti saobraćajnih nesreća.

Dužina novoizgrađenog mosta je 36 metara, a očekuje se da će biti završen u narednih 40 dana.

Vrijednost mosta je 680.000,00 KM, a isključne saobraćajnice 530.000,00 KM, sva potrebna srdestva finansirana su od Direkcije regionalnih cesta TK.

Izvođač radova je živinička firma “HIH”.

Krajem građevinske sezone za 2018. godine izvođači radova su uvedeni u posao na navedenom gradilištu, te se ponovnim otvaranjem gradilišta otvara građevinska sezona za 2019. godini i nastavljaju radovi na izgradnji ovog mosta.

Saobraćajna infrastruktura je osnov za razvoja jedne zajednice. Cilj je obezbijediti sigurnost vozača i pješaka, te poboljšati putnu komunikaciju na području Općine Živinice.

“S obzirom, da se otvaranjem ovog gradilišta, te još dva na području naše Općine, završavaju tri najfrekventnija dijela putne komunikacije, sa aspekta saobraćaja i sigurnosti naših građana ovo su historijski projekti. Na ovom dijelu putne komunikacije izmještanje mosta ne samo da nam pomaže na putnoj komunikaciji, već i na uređenju nove poslovne zone. Dakle, po završetku radova na ovom mostu planiramo otvoriti još jednu novu poslovnu zonu u Općini Živinice. Drugi bitan dio putne komunikacije jeste kružni tok u samom gradu Živinica, kod Prve osnovne škole. Niz godina su se pokušavali riješiti imovinsko-pravni odnosi, a danas sa zadovoljstvom mogu kazati da smo to u potpunosti riješili, te smo prije dva dana izdali građevinsku dozvolu Direkciji regionalnih cesta, tako da nesmetano mogu završiti navedeni kružni tok. Izgradnja treće trake i pješačke staze u Dubravama je treći dio, čijim završavanjem putnu komunikaciju Općine Živinice podižemo na planirani nivo. Navedeni projekti će preporodit Živinice i napraviti još jedan dobar preduslov za privredni iskorak Općine Živinice”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je sa direktoricom MUSLIM AID Sarajevo Edinom Šehić-Saliji potpisao Sporazum o saradnji za realizaciju Projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima” na području Općine Živinice.

Na području Općine Živinice će se u narednom periodu realizovatio projekat kroz koji će se za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijediti 20 plastenika sa sistemom navodnjavanja i sadnim, sjemenskim materijalom i pratećom opremom. Dakle, izbor porodica, koje će biti obuhvaćene ovim projektom, će se zasnivati na potrebama, kao i sposobnosti da se uspješno implementira proizvodnja i pokaže spremnost i predanost.

Primarni cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku u Općini Živinice pomaganjem siromašnih seoskih porodica u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva.

Vrijednost projekta je 2.485 KM po jednom Startup paketu za dvadeset porodica, od čega Općina Živinice finansira 40%, MUSLIM AID 40% i odabrana porodica 20% novčanih sredstava potrebnih za nabavku plastenika.

Strategiju razvoja poljoprivrede na području Općine Živinice predstavlja dokument kojim se pokušavaju definisati i napraviti konkretne smjernice za razvoj poljoprivredne prizvodnje u Općini Živinice. Realizacijom navedenog projekta kroz koji će se za 20 socijalno ugroženih porodica obezbijediti 20 plastenika predstavlja jedan od napora da se poveća poljoprivredna proizvodnja, a i istovremeno da se ekonomski osnaže socijalno i materijalno ugrožene porodice.

“Zaista mi je drago da smo sa MUSLIM AID-om uspjeli dogovoriti ovakav jedan mini projekat kroz koji će za naših 20 porodica biti dodjeljeni plastenici. Posebno me raduje to što ovaj projekat obuhvata ljude u teškom socijalnom stanju. Dakle, radi se o sufinansiranju Općine Živinice i MUSLIM AID-a. U Javnom pozivu, koj ćemo objaviti ovih dana, bit će opisane karakteristike koje se moraju ispunjavati da bi se mogao potpisati tripartitni ugovor između Općine Živinice, MUSLIM AID-a i svakim budućim izabranim korisnikom. Mi ćemo kada je u pitanju razvoj poljoprivrede raditi na tom planu i u tekućoj godini. Tu je realizacija mnogih stvari koje smo predvidjeli. Želim najaviti projekat koji će biti vrlo bitan kada je u pitanju stočni fond, a to je dodjela muznih grla. Sve projekte realizujemo u cilju poboljšanja asortimana i razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i stočarstva na području Općine Živinice”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

U narednom periodu Javni poziv za učešće u Projektu “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima” na području Općine Živinice bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Živinice.


Načelnik Samir Kamenjaković je, jučer u svom kabinetu, sa direktoricom Fondacije INFOHOUSE Dženanom Aladžuz potpisao Memorandum o saradnji za realizaciju projekta “Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT”.

Cilj projekta je izrada strategije, odnosno akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Cilj je, u općinskoj administraciji uspostaviti sistema za borbu protiv korupcije, te time je učiniti funkcionalnijom i transparentnijom prema građanima Općine Živinice.

Naime, u Općini Živinice će se u narednom periodu provoditi projekat ACCOUNT, koji podrazumijeva aktivnosti na izradi lokalnog akcionog plana za prevenciju korupcije u okviru Općine Živinice za dvogodišnji period, od 2019.-2021. godine.

Potpisan Memorandumom uređuje se način saradnje između Općine Živinice i Fondacije INFOHOUSE, kao i druga pitanja značajna za uspješnu realizaciju aktivnosti u okviru navedenog projekta.

Plan je da Općina Živinice u koordinaciji sa Fondacijom INFOHOUSE kroz šest strateških ciljeva za prevenciju korupcije, kao i sistematsku borbu protiv korupcije u našoj lokalnoj zajednici provede antikorupcijske reforme.

Fondacija INFOHOUSE je partner Udruženja CRMA u realizaciji projekta ACCOUNT i zaduženo je za koordinaciju aktivnosti pod nazivom: “Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i opština/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou”.

ACCOUNT je USAID-ov program koji zagovara primjenu ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije. Cilj ACCOUNT-a je objedinjavanje svih institucija, organizacija i pojedinaca koji se bore protiv korupcije da bi zajednički postigli da ova borba postane sistematična, održiva i s trajnim rezultatima.

“Potpisali smo Memorandum o saradnji za lokalni Antikorupcioni plan, kojeg želimo svojom voljom provoditi, a sve u ime naših građana. Mi smo se opredijelili da u našoj administraciji imamo proaktivnu transparentnost, koja je jednaka antikoruptivnosti. U protekle dvije godine, a prilikom određenih projekata koje smo radili, smo pokazali da smo proaktivno transparentni. Praksa nam je da od početka ove godine za sve ugovore koji su potpisani za realizaciju određenih projekata na području Općine Živinice izvođače radova uvedemo u posao. Ta praksa je upravo jedan primjera proaktivne transparentnosti za koju se zalažemo i koju želimo promovisati. Dakle, na ovaj način želimo obavijestiti građane šta radimo, gdje radimo, te da građani mogu napraviti uvid u sve ono što smo uradili. Mi to želimo staviti na papir i pojednostaviti. Cilj je da imamo administraciju koja će biti dostupna svakom građaninu, a za bilo koji upit građaninu dati jasan odgovor”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Danas smo učinili prvi korak prema jednom vrlo efikasnom i jednostavnom alatu, a to je Antikorupcijski plan Općine. Kada se on uradi po našoj određenoj metodologiji, onda bi trebali svi koji su angažovani u općini da rade u jednoj okolini koja je lišena korupcijskih rizika, a s druge strane građani i građanke, ovog lijepog grada, bi trebali da imaju jednu dokumentnost koja će provjeravati da li stvarno njihova lokalna administraciija radi transparentno i u duhu antikorupcije. Kada danas spomenete Dokument izvještaja svi misle da je to nešto bezvrijedno, ali ovaj dokument je jedna mapa puta kako da jedna ovako progresivna Općina smanji mogućnost korupcijskog rizika, te da prema svojim građanima i građankama odgovorno vlada”, rekla je direktorica Fondacije INFOHAUS Dženana Alađuz.

“Ovo je jedan jako važan projekat koji se sprovodi u okviru mreže Accaunt od strane Organizacija članica. Radi se o jačanju kapaciteta lokalnih zajednica za prevenciju korupcije. Ovo je treći ciklus u kojem radimo sa općinama Živinice, Kladanj i Doboj Istok. Cilj nam je ojačati općinske administracije, te na neki način olakšati pristup građanima tako što ćemo unaprijediti i ojačati transparentnost, efikasnost i javnost rada organa uprave. Mi ćemo u ovom ciklusu sa Općinom Živinice raditi na izradi lokalnog akcionog plana za prevenciju korupcije u okviru Općine Živinice za dvogodišnji period, od 2019.-2021. godine. Zapravo, obradit ćemo šest strateških ciljeva koji se odnose na transparentnost, integritet, efikasnost, saradnju općinske uprave sa nevladinim organizacijama i nekim drugim institucijama koje djeluju u okviru Općine. Definisat ćemo određene mjere koje je potrebno da provode ograni općine. Pratit ćemo realizaciju tih mjera u dvogodišnjem periodu, a i nakon toga, te ćemo poslije toga moći mjeriti koji je procenat građana koji su bolje upoznati sa radom samog organa općine i na koji smo način unaprijedili sam sistem općinske uprave”, rekla je Mirjana Čuskić, Helsinški odbor za ljudska prava.


U narednom periodu u Mjesnoj zajednici Rudar realizovat će se projekat “Zamjena stolarije na zgradi MZ Rudar”. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokaciju na kojoj se nalazi zgrada MZ Rudar.

Ukupna vrijednost projekta je 6.000,00 KM, a finansirat će se iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je d.o.o. “RM Kadrić” Živinice.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, u procesu kreiranja Budžeta, pružio mogućnost svim zainteresovanim građanima da daju svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta Općine Živinice za 2019. godinu. Dakle, budžetski novac je novac svakog građanina i treba se utrošiti na potrebe stanovništva, a to se putem realizacije ovakvih ili sličnih projekata na području Općine Živinice i primjenjuje.


U Mjesnoj zajednici Višća u toku su radovi na projektu vodovod Odorovići. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Odoroviće gdje je sa nadzornim organom i izvođačem radova razgovarao o procesu radova na istražnoj bušotini za navedeni vodovod.

Kroz navedeni projekat, koji se realizuje u dvije faze, izvršena je razrada i čišćenje zapunjenog kanala istražne bušotine, priprema kanala istražne bušotine za pripremanje iste u eksploatacioni bunar i ugradnja bunarske konstrukcije čime će se osigurati voda za mještane Odorovića, koji će po završenoj hemijskoj i bakteriološkoj analizi vode dobiti vodu u svojim domovima.

Vrijednost navedenog projekta je oko 15.000,00 KM, a finansiran je kombinacijom novčanih sredstava iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu i sredstvima iz koncesija. Dakle prva faza projekta finansirana je iz Općinskog budžeta, dok je druga faza finansirana koncesionim sredstvima.

Preduzeće “Geoservis” d.o.o. Živinice je izvođač radova na bušenju bunara.

Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Odorovića, je samo jedan dio za funkcionalnu vodovodnu mrežu Općine Živinice. Realizovanim projektima i oni koji su u toku ili su planirani za realizaciju nastoji se riješiti vodosnabdijevanje za svakog stanovnika Općine Živinice.

“Projekat “Vodovod Odorovići” realizujemo u dvije faze u vrijednosti od oko 15.000,00 KM. Ranije smo pored ove bušotine, imali još jednu i danas uspješno završavamo s tim dijelom radova. Dakle, nalazimo se u završnoj fazi radova. Očekujemo da kapacitet ovog bunara bude od oko litar vode u sekundi, koja bi stanovništvu Odorovića bila dodatan izvor vode. Naime, ovaj bunar je u kategoriji dodatnog vodosnabdijevanja. Općinsko vijeće i mi, kao Izvršna vlast, smo se dogovrili da u tekućoj godini poboljšamo vodosnabdijevanje kroz traženje i iskope novih bunara, kojim bi poboljšali vodosnabdijevanje kompletnog stanovništva Općine Živinice. U prethodnom periodu uradili smo mnogo za kvalitetnije vodosnabdijevanje. Vodovod Barice kojim će se snabdijevati grad Živinice, zatim sljedeće sedmice počinjemo radove u Kovačima, kao i radovi na bušotini u Odorovićima su napori da stanovništvu osiguramo kvalitetno vodosnabdijevanje. Ovom prilikom želim se zahvaliti Općinskim vijećnicima koji su nam dali podršku da kao Izvršna vlast možemo u potpunosti kvalitetno raditi. Ono što posebno želim naglasiti jeste da smo navedeni projekat finansirali koncesijskim sredstvima. Ovo je primjer kako radimo iz sredstava koncesija i vraćamo našim građanima ono što je njihovo”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je povodom uspješno završenih radova na izgradnji spomen obilježja poginulim borcima u Oslobodilačko-odbrambenom ratu i sanacije dijela krova na Domu kulture u Mjesnoj zajednici Šerići posjetio ovu Mjesnu zajednicu.

Realizovani projekti su finansirani iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, a za izgradnju spomen obilježja je izdvojeno 30.000,00 KM, dok je na sanaciju dijela krova na Domu kulture utrošeno 12.000,00 KM.

Izvođač radova je d.o.o. “Zimex” Živinice.

Mjesnoj zajednici Šerići je za naredni period u Budžetu Općine Živinice planirana realzacija nekoliko značajnih projekata, među kojima je zamjena stolarije na Domu kulture, te asfaltiranje platoa ispred Doma kulture gdje se nalazi i novoizgrađeno spomen obilježje. Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenih projekata su u vrijednosti od oko 40.000,00 KM.

Tokom Načelnikove posjete predstavnici Savjeta Mjesne zajednice Šerići su istakli važnost objekta Doma kulture u kojem su smještene važnije ustanove za stanovništvo ove Mjesne zajednice. Dakle, Dom kulture predstavlja jedan multifunkcionalan objekat u kojem se pored prostorija Mjesne zajednice, nalazi Područna ambulant.

Općinska vlast, na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je početkom 2019. godine počela sa realizacijom brojnih projekata veoma značajnih za građane sa područja Općine Živinice, a budžetska ulaganja u razvoj naše Općine planirana su i u budućnosti.


U narednom periodu na objektu džamije Lukavica Donja uradit će se demontaža, izradanja i ugradnja stolarije sa finom obradom. Načelnik Samir Kamenjaković je u povodu početka izvođenja radova posjetio ovu Mjesnu zajednicu, te ovom prilikom zajedno sa Samirom efendijom Krbuljićem i predstavnicima džemata Lukavica Donja, nadzornim organom i izvođačem radova, obišao prostorije džamije kako bi dogovorili način realizacije ovog projekta.

Dakle, do 15. marta 2019. godine stara i dotrajala stolarija na navedenom objektu bit će zamjenjena novom i funkcionalnijom stolarijom.

Cjelokupna novčana sredstva od oko 10.000,00 KM potrebna za izvođenje radova izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Demontažu, izradu i ugradnju stolarije sa finom obradom izvršit će d.o.o. “ZEMBAS” Banovići.

Džematlije Lukavice Donje će realizacijom ovog projekta moći izvršavati svoje vjerske aktivnosti u ljepšem i funkcionalnijem objektu džamije.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokaciju na kojoj se vrše pripreme za asfaltiranje saobraćajnica, te tom prilikom razgovarao sa izvođačima radova o načinu realizaciju. Dakle, realizacija projekta spajanja ulice između pijace Kavgić i kuće Brčaninović i izgradnje priključne saobraćajnice na M18 u naselju Novi Grad sa pomoćnom saobraćajnicom kroz poslovnu zonu uspješno se privodi kraju.

Navedeni projekat je finansiran iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, a za realizaciju istog je izdvojeno oko 50.000,00 KM.
Dužina novoasfaltirane saobraćajnice je 200 metara, a širina 6 metara.

Izvođač radova je živinička firma “Se – Sarajka”.

Izgradnjom novoasfaltirane dionice se značajno poboljšava saobraćajna komunikacija u ovom dijelu Općine Živinice. S obzirom da se u ovom dijelu nalazi poslovna zona, te da je planirana izgradnja biciklističke staze funkcionalna saobraćajna komunikacija je osnov za razvoj ovog dijela Općine Živinice.

“Smatram da je ovo izuzetano važan projekat za kompletnu Općinu Živinice. Posebno je od velike važnosti za ulaz u grad, kao i ulaz u dio poslovne zone naše Općine. Sa zadovoljstvom mogu kazati da danas konačno završavamo s izvođenjem radova na ovom projektu. Asfaltiranjem ovog dijela mi u potpunosti završavamo ovu pomoćnu saobraćajnicu, a čija je izgradnja propisana zakonom kako bi poduzetnici mogli dobiti upotrebne dozvole neophodne za rad. Određene firme, koje su željele doći i raditi na ovom području, su odustajale zbog loše saobraćajne komunikacije. Dakle, asfaltiranjem ovog dijela mi pravimo preduslov za potencijalna ulaganja. S obzirom, da će sa ove tačke krenuti biciklistička staza koja će voditi do autoputa za bicikle uz novoasfaltiranu saobraćajnicu je neophodno napraviti parkinge, te ćemo kroz ovaj projekat odgovoriti i na tu potrebu. U budućnosti planiramo da ovu saobraćajnicu produžimo cijelom relacijom prema Ciljugama. Putnici koji su prolazili kroz Živinice na ovoj relaciji su viđali jedno ruglo, koje ovim projektom pretvaramo u predispoziciju Općine Živinice koja će naš grad učiniti ljepšim”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković jučer je potpisao ugovor za provođenje Programa certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) u Općini Živinice.

S obzirom na to da je Općina Živinice ispunila sve kriterije koji su potrebni kako bi se uključila u proces za dobijanje BFC certifikata, u narednom periodu će Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH sprovesti Program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Općini Živinice.

Provođenje certifikacije će Općinu Živinice svrstati u lokalnu samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem. Cilj je stavranje i unapređenje povoljnog poslovnog okruženja na nivou naše lokalne samouprave, koja mora da bude pouzdan partner privatnom biznisu.

Na putu do certifikata općina mora ispuniti 12 kriterija i više od 80 pod-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalni ulagačima u planiranju poslovanja i donošenja investicionih odluka.

Proces certifikacije će trajati sedam mjeseci, te će ukoliko ispuni sve tražene kriterije Općini Živinice krajem godine biti zvanično dodijeljen BFC certifikat.

Program certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi. Certifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da određena lo­kalna samouprava pruža visok nivo usluga kompanijama.

Lokalna samouprava, odnosno lokalna administracija mora u svim navedenim fazama da bude pouzdan partner privatnom biznisu, tako što će svojim aktivnostima obezbjeđivati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju.

Općina Živinice u prethodne dvije godine je napravila značajne korake ka stvaranju i unapređenju poslovnog ambijenta na njenom području. Centra za biznis, reforma uprave u Općini Živinice, provođenje CAF – modela, te sada provođenje Programa certifikacije predstavljaju korak ka tome da Općina Živinice kao lokalna samouprava bude, prije svega, servis građanima, te Općina povoljna za ulaganje.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da smo stekli sve preduslove za uključivanje u program Certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). BFC certifikat imaju samo one općine koje imaju u potpunosti uređene administrativne puteve kojim investitori najjednostavnije mogu doći do ulaganja. Općina Živinice u ove dvije godine je zaista imala težak period. Radili smo na uređivanja i usklađivanju pravila i procedura, otvorili smo Centra za biznis, uredili smo kompletnu upravu, a rezultat tog mukotrpnog rada je zvanično potpisivanje aplikacije za BFC certifikat. Jako malo općina i gradova u Bosni i Hercegovini posjeduje BFC certifikat, tako da činjenica da je Općina Živinice jedna od rijetkih koja ulazi u program Certifikacije, budi posebno zadovoljstvo. Naša Općina je stasala i sazrela u jednu ozbiljnu općinu, posebno u oblasti privrede. Posjedovanjem BFC certifikata nas direktno svrstava u općine sa povoljnijim ulaganjem, dakle daje jasan signal i znak investitorima, ne samo u državi BiH, nego i izvan nje. Želim se zahvaliti svim uposlenicima Općine Živinice koji su svojim predanim radom, tokom prethodne dvije godine, kreirali situaciju koja nam pruža mogućnost dolaska do BFC certifikata. Mi ćemo u narednih šest do sedam mjeseci morati ispuniti sve kriterije koje budu od nas tražene. Nadam se da će krajem tekuće godine ili početkom sljedeće Općini Živinice biti zvanično uručen BFC certifikat, što će Općinu Živinice svrstati među deset top općina u BiH”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Realizovani projekti, te početak realizacije novih predstavljaju pozitivan razlog povodom kojeg je Načelnik Samir Kamenjaković posjetio Mjesnu zajednicu Suha.

Naime, nedavno je završena restauracija podnih obloga u učionicama područne Osnovne škole u ovoj mjesnoj zajednici. Putem projekat restauracije u vrijednosti od 5.000,00 KM, koji je finansiran iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, tri učionice su dobile nove keramičke podne obloge. Dakle, postavljeno je 180 kvadrata novih keramičkih podnih obloga.

U narednom periodu počet će se sa realizacijom projekta “Demontaža, izrada i ugradnja stolarije sa finom obradom u Domu kulture Mjesne zajednice Suha”.
Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenog projekta su, također, izdvojena iz Budžeta Općine Živinice, a vrijednost projekta je 4.500,00 KM.

Izvođač radova je d.o.o. “RM Kadrić” Živinice.

Dva, za društvo, veoma bitna objekta se zahvaljujući ovim projektima dovode u stanje u kojem će mještani Mjesne zajednice Suhe moći da uživaju kvalitetnije usluge. Kroz ovakve i slične projekte, koji se realizuju na području Općine Živinice, obezbjeđuju se adekvatni uslovi za rad, kako učenicima, tako i nastavnicima, a koji su neophodni kako bi postignuti rezultati bili što uspješniji.