Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao:
– k.č.br. 295/117(s.p.k.č.br.72/124) zv. “Bašigovački lug”, šuma 3 klase u površini od 10313 m2, upisana u p.l.br. 877 K.O.Bašigovci i z.k.ul. br. 814 K.O. Bašigovci na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 , bez upisanog tereta u C. Teretnom listu (lokacija I).
– k.č.br.295/118 (s.p. k.č.br. 72/125) zv. “Bašigovački lug”šuma 3 klase u površini od 2000 m2, upisana u p.l.br. 877 K.O.Bašigovci i z.k.ul. br. 814 K.O. Bašigovci na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 , bez upisanog tereta u C. Teretnom listu (lokacija II), radi izgradnje poslovnih objekata.

Početna cijena nekretnina koje su predmet prodaje putem javnog nadmetanja-licitacije iznosi 16,00 KM po 1 m2,što za ukupnu površinu parcele označene kao k.č.br. 295/117 K.O. Bašigovci od 10313 m2 iznosi 165.008,00 KM (stotinušezdesetpethiljada konvertibilnih maraka i osam pfeninga) i za ukupnu površinu parcele označene kao k.č.br. 295/118 K.O. Bašigovci od 2000 m2 iznosi 32.000,00 KM (tridesetdvijehiljade konvertibilnih maraka), koja je utvrđena nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka arh. struke Mujagić Nusreta iz Živinica, sačinjen dana 02.06. 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na Oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Živinice.

KONKURS


Na području Mjesne zajednice Gračanica završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta Krivača-Bašigovci prema Gračanici. Realizacija projekta radi se u više faza, jer se asfaltiranje navedene dionici radi prema projektnoj dokumentaciji na najkvalitetniji način.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjaković izgradnja ove dionice puta se odvija u više faza jer se na osnovu projektne dokumentacije radi izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta. Urađeni radovi na spomenutoj dionici obuhvaćeni su kroz dvije faze, te se u narednom periodu očekuje i realizacija treće faze za čiju namjenu su u Budžetu Grada Živinice raspoloživa određena sredstva. Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000,00 KM, a sredstva su obezbjeđenja zajedničkim sufinnasiranjem Vlade Federacije BiH, Grad Živinice i firme “Terakop”.

Uporedo sa navedenim projektom u proteklom periodu uspješno je realizirano asfaltiranje dva platoa na značajnim lokacijama u Mjesnoj zajednici Gračanica, a novčana sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurana su iz Budžeta Grada Živinice u vrijednosti oko 35.000 KM.

Realizacijom infrastrukturnih projekata kroz koje se cestovne infrastrukture stavlja na viši nivo stvaraju se uslovi za sigurnije kretanje i kvalitetniju saobračajnu komunikaciju stanovništva na ovom području Grada.

„Prošle godine mi smo uradili projektnu dokumentaciju za kompletan Projekat puta Krivača – Bašigovci prema Gračanici. Dakle, imamo sistem realizacije tog projekta. Putem novčanih sredstava Vlade federacije i Budžeta Grada Živinice mi smo prije par mjeseci uspješno realizovali prvu fazu projekta u vrijednosti oko 300.000 KM i sada drugi dio u iznosu od 200.000 KM, a ta novčana sredstva smo također dobili sufinansiranjem. Nastavljamo i dalje sa realizacijom, s obzirom da u Budžetu Grada Živinice imamo još oko 200.000 KM raspoloživih sredstava za tu namjenu. Ukupno oko 700.000 KM bit će utrošeno na realizaciju spomenutog projekta. S obzirom da se radilo o zaista teškom oštećenju te dionice lokalnog puta mi smo željeli taj problem riješiti putem projektne dokumentacije. Jako je važno da sve projekte ovoga tipa riješimo po detaljnoj projektnoj dokumentaciji kako bi time osigurali njihovu trajnu kategoriju, odnosno dugoročnost projekta. Činjenica da je izborna godina usprila i dovela do relativnog kašnjenja na usvajanju Budžeta što se odrazilo i na izradu projektne dokumentacije sporije ali sa sigurnošću krenulo se sa realizacijom infrastrukturnih projekata na teritoriji našeg Grada. U budućnosti smo planirali realizaciju još mnogih projekata u cilju kvalitetnijeg životnog ambijenta za naše građane.“, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila Nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, te je određena javna rasprava u trajanju od 90 dana.

Za provođenje javne rasprave zaduženo je Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, koje će sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

Shodno tome, obavještavamo Vas da će navedeno Ministrastvo održati javnu raspravu u Gradu Živinice u petak, 27.08.2021. godine u 09:00 sati, u zgradi Gradske uprave Živinice (velika sala).

S tim u vezi, pozivamo predstavnike svih javnih preduzeća i javnih ustanova sa područja Grada Živinice, kao i druga zainteresirana lica, da uzmu učešće i doprinesu kvalitetnijoj javnoj raspravi.

Svi zainteresirani građani navedeni Nacrt mogu pogledati na službenoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona (http://www.vladatk.kim.ba/).

 


Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke za projekat “Završetak izgradnje šadrvana na PD Drenik.

Obavještenje možete pogledati OVDJE.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke za projekat “Nabavka uglja i drva za potpalu sa prijevozom” za poterebe Grada Živinice.

Odluku u cjelosti možete pogledati na sljedećem LINKU.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u svom kabinetu ugostio dr.hfz. Esnafa Begića. Naime, Begić je Živiničanin koji trenutno živi i radi u Njemačkoj, a koji je vezan za zemlju porijekla i nastoji da svojim naučnim angažmanom u Njemačkoj bude što bolji ambasador Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom gradonačelnik Kamenjaković se zahvalio Begiću na aktivnom učešću u nedavno održanoj manifestaciji „Dani dijaspore“, te je dodao da uz pomoć naših ljudi u dijaspori Grad Živinice pronalazi prave parametre pomoću kojih se osavremenjuje naše društvo.

Dr.hfz. Esnaf Begić je na Institutu za islamsku teologiju Univerziteta Osnabrück u Njemačkoj uspješno odbranio doktorsku disertaciju. Doktorska disertacija na temu «Između tradicije i inovacije: Utjecaj društevnih promjena na tumačenje i primjenu šerijata u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću» odbranjena je pred komisijom u sastavu prof. dr. Bülent Ucar (direktor Instituta), prof. dr. Dževad Hodžić (Fakultet islamskih nauka Sarajevo), prof. dr. Martin Jung (Institut za Evangeličku teologiju Univerziteta Osnabrück), prof. dr. Merda Günes i dr. Silvia Horsch.

Komisija je doktorsku radnju dr. hfz. Esnafa Begića ocijenila sa «summa cum laude», najvišom mogućom ocjenom koja se na njemačkim univerzitetima dodjeljuje za ovu vrstu naučnih radova i kojom se izražavaju posebno priznanje i pohvala.

Tokom razgovora Begić je sažeto objasnio o čemu je pisao u svojoj doktorskoj disertaciji te istakao da je pokušao istražiti fenomen društvenih promjena na vjerski identitet muslimana, Bošnjaka, u Bosni i Hercegovini tokom 20. stoljeća.

Očuvanje identiteta bosanskohercegovačkih naroda i stvaranje jačih veza između dijaspore i lokalne zajednice i domovine države BiH cilj je kojim se vode kako Grad Živinice na čelu sa gradonačelnikom Kamenjakovićem, tako i predstavnici dijaspore.

„Mogu kazati da je dr.hfz. Esnaf Begić jedan od boljih ambasadora Bosne i Hercegovine na teritoriji zapada i Europe. «Između tradicije i inovacije: Utjecaj društevnih promjena na tumačenje i primjenu šerijata u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću» je naziv doktorske disertacije koju je napisao dr.hfz. Begić kroz koju možemo vidjeti očuvanje identiteta Bošnjaka. Disertacija je urađena na jedan deskriptivan način u kojoj je uzeta reference sa istoka, zapada i iz Bosne i Hercegovine. Historijske činjenice nam kazuju da su naši predci sačuvali identitet u doba kada su Bosnom i Hercegovinom vladale države gdje danas odlaze naši stanovnici. Mi smo kroz historiju bili meta mnogih osvajača koji su željeli mijenjati naš identitet, ali mi smo uspjeli ostati dosljedni sebi i svojoj tradiciji. Cilj je putem spomenute disertacije po istom urneku sačuvati identitet naših ljudi koji žive u dijaspori, te smatram da je to i njezina suština. Naime, mi manifestaciju „Dane dijaspore“ odžavamo zbog istih, kazat ću plemenitih, razloga koje se moraju promovisati. Posebno me raduje da smo tokom manifestacije „Dani dijaspore“ surađivali sa jako puno naših ljudi koji Bosnu i Hercegovinu u zemljama u kojima žive predstavljaju zaista na jedan najbolji način. Kada vidim koliko navedena menifestacija znači i našim građanima koji žive vani daje mi snagu da još više radim na promovisanju i razvoju iste. Sa žaljenjem kažem da doktorska disertacija dr.hfz. Begića nije promovisano na nivou Bosne i Hercegovine, al mi obećavamo da ćemo spomenuto djelo promovisati u Gradu Živinice i pokušati okupiti autore koji su citirani u istom. Promocija treba da bude poruka da je sačuvati identitet u ovom vremenu jako značajno za naš opstanak, a ka tom cilju smatram da možemo uraditi puno.“, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

„Suradnja sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem u području odnosa matičnog Grada Živinica sa svojim građanima koji žive u dijaspori je jako značajna za očuvanje bosanskohercegovačkog identiteta. Posjetom Gradonačelniku sam se želio zahvaliti za dosadašnji angažman, rad, trud, vizije i ideje kada je u pitanju razvoj Grada Živinice. Posebno sam zahvalan na prilici da kroz manifestaciju „Dani dijaspore“ mi koji živimo vani imamo mogućnost doprinijeti razvoju našega Grada. Tim povodom uručio sam Gradonačelniku jedan primjerak moje doktorske disertacije koja je pisana na njemačkom jeziku. Time sam odao priznanje za njegov rad na općem dobru svih stanovnika Grada Živinice bez obzira na njihovo trenutno prebivalište. U doktorskoj disertaciji su sažeti fenomeni društvenih promjena dvadesetog stoljeće u Bosni i Hercegovini. To je stoljeće raznolikih društvenih, kulturoloških, političkih, pravnih i drugih promjena koje su dovele do mnogih izmjena u samom društvu. Kroz nekoliko klasičnih primjera, kao što je: iseljavanje u vrijeme Austrougarske, pitanje zara i feredže u vrijeme komunističke Jugoslavije, pitanje redefinice davanja zekata želio sam saznati na koji način su muslimani, muslimanski učenjaci i teolozi uspjeli sačuvati srž vjerskog identiteta bošnjaka. Zadnje dvije decenije u Njemačkoj je riječ o tome na koji način se muslimani mogu integrirati u njemačko društvo i kakav doprinos mogu dati tom društvu. Smatram da je moja knjiga jednim dijelom odgovor na ta pitanja. Danas je u Njemačkoj moguće studirati Islamsku teologiju, baš kako je to moguće i u Sarajevu. Također, unazad dvije godine u Njemačkoj imamo Islamski koledž kao obrazovnu instituciju praktičnog karaktera poput medresa u Bosni i Hercegovini. Postoji i fondacija koja stipendira isključivo muslimanske studente i studentice neovisno o vrsti studija sa uslovima socijalnog angažmana i najboljeg prosjeka. Dakle, Njemačka institucionalno, ciljano i strateški podržava integriranje muslimana u svoje društvo. Nadam se da će u budućnosti država Bosna i Hercegovina i Islamska zajdenica pratiti spomenute procese.“ kazao je dr.hfz. Esnaf Begić.


Pozivamo sve zainteresovane mlade poduzetnike sa područja Grada Živinica starosti do 35 godina, koji vode biznis najmanje tri godine, čiji su biznisi registrovani najmanje tri godine i podržani od strane lokalne zajednice, te koji rado žele da podijele svoje iskustvo, a čiji će biznisi biti ocijenjeni na temelju sljedećih kriterija: uticaj na lokalnu zajednicu, društveni napredak i razvoj, podrška koju dobiva od lokalnih i regionalnih vlasti, uticaj na otvaranje novih radnih mjesta, procenat žena koje su zaposlene, stepen inovativnosti i poštivanja radničkih prava, da se jave službeniku za mlade – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice.

Mladi poduzetnici koji žele da učestvuju u dodjeli nagrada u okviru Poziva Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) mogu se javiti najkasnije do 31. avgusta 2021. godine na e-mail: mladi@gradzivinice.ba ili broj telefona: 035/743-387.

Detaljnije informacije o Pozivu i kriterijima za dodjelu ARLEM nagrade možete pogledati na linkovima ispod.

JAVNI POZIV

Kriteriji za dodjelu ARLEM nagrade

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/arlem-award-2022.aspx


Gradsko vijeće objavljuje Javni oglasi za izbor i imenovanje članova upravnih odbora, skupština i nadzornih odbora, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Živinice.  

Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice

Javni oglas za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice

Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice

 


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za obavljanje poslova po projektu “Sanacija korita na ušću rijeke Oskove i Spreče u naselju Strašanj do prečistaća otpadnih voda u Živinicama” za potrebe Grada Živinice.

ODLUKA I dio

ODLUKA II dio


Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Živinice br. 06-04-2740/21 od 23.4.2021 god., Javni oglas za izbor i imenovanje skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice br. 06-04-2741/21 od 23.04.2021 god. i Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Živinice br. 06-04-2746/21 od 23.4.2021 god.

ODLUKA

1 2 3 5