Povodom nastupajućeg 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovani sugrađani,

Na ovaj dan, svakog 25. novembra slavimo historijski događaj za našu državu, kad su na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu 1943. godine, udareni moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine kao ravnopravne republike.

Održavanje Dana državnosti predstavlja kontinuitet postojanja države BiH.

Dan državnosti utemeljen je 1943. godine, a potvrđen 1992. godine.
Naši hrabri borci su potvrdili ono što se u Mrkonjić Gradu dogovorilo.

Kontinuitet države Bosne i Hercegovine ne postoji samo od 1943. godine, država Bosne i Hercegovine postoji hiljadama godina, a dokaz tome je da smo imali svoj novac, jezik i identitet.

U ime mojih saradnika i u svoje lično ime, svim građanima Grada Živinice, Bosne i Hercegovine, kao i našim građanima u dijaspori, upućujem najiskrenije čestitke povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.”

GRADONAČELNIK
dr.sc. Samir Kamenjaković


Grad Živinice učestvuje u Projektu unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS), kojeg provodi UNDP BiH.

PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Švedska, a sufinansira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Protokolom se utvrđuju konkretne aktivnosti i očekivani rezultati, podržani kao dio okvira pomoći PIPLS projekta.

S tim u vezi članovi Tima za monitoring učinka učestvovali su na radionicama koje organizirao PIPLS projekat, a obuke su proveli konsultati/predavači konzorcija DCG-CEDES.

Saradnja u okviru predmetnog Protokola usmjerena je na sve komponente PIPLS projekta što uklјučuje slјedeće aktivnosti i podaktivnosti: Podržati uspostavlјanje sistema za strateško upravlјanje javnom imovinom na temelјu sveobuhvatne analize praksi upravlјanja imovinom u JLS; Podržati provođenje mjera identifikovanih na temelјu sveobuhvatnog pregleda rashoda i prihoda partnerskih javnih samouprava; Dodjela finansijske podrške za devet najistaknutijih jedinica lokalne samouprave u svrhu sufinansiranja prioritetnih infrastrukturnih intervencija.


Na poziv Evropske komisije, gradonačelnik Grada Živinice, Samir Kamenjaković, bio je jedan od govornika na godišnjem sastanku u Briselu pod nazivom “Inicijative za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini”.

Inicijativa za regije s ugljem u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini stvorena je s ciljem pomoći zemljama i regijama koje koriste ugalj u tranziciji prema klimatski neutralnoj ekonomiji, istovremeno osiguravajući pravednost te tranzicije.

Dakle, na navedenom godišnjem sastanku govorilo se o pravednoj tranziciji regiona koji su zavisni od iskorištavanja uglja i o načinima kako da ti regioni napreduju nezavisno od uglja, mogućnostima finansiranja pravednih tranzicija prema zelenim opcijama, razvoju ljudskog kapitala u regijama s ugljem, odnosno kako osigurati da ljudi koji zavise od termoelektrana i rudnika uglja budu prikladno zbrinuti, rekvalifikacija i pripremanje za nova zelena radna mesta, zatim dobrim praksama prenamjene zemljišta i imovine, te sanaciji okoliša.

Nakon navedenog sastanka gradonačelnik Samir Kamenjaković je pozvan da govori na sjednici Europskog parlamenta u Briselu, koja će se održati početkom narednog mjeseca.

Medju govornicima su bili i predstavnici Evropske komisije, Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB) i Direktorata za energiju (DG ENER).

Inicijativa je osmišljena s namjerom da uspostavi i održava dijalog širom regija i zainteresovanih strana, razmjenom znanja, jačanjem kapaciteta i stručnim razmjenama unutar regija uglja na Zapadnom Balkanu, Ukrajini i EU, a predvodi je Evropska komisija, u saradnji sa šest međunarodnih partnera.

Gradonačelnik Samir Kamenajković je ovom prilikom istakao da je Grad Živinice jasno pokazao svoje opredjeljenje da bude jedan od prvih gradova u Bosni i Heregovini koji će uraditi projekat dekarbonizacije i pomoći u ukupnoj dekarbonizaciji u Bosni i Hercegovini.

“Dekarbonizacija energetskog sektora je imperativ za Grad Živinice, ali i imperativ za državu Bosnu i Hercegovinu. Ovo nije samo naša obaveza na osnovu potpisanih sporazuma ili deklaracija, nego i naša ogromna razvojna šansa da iskoristimo vrijeme pred nama i mogućnost koja nam je data.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

 


U Gradu Živinice trenutno se gradi devet novih proizvodnih hala u vrijednosti oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o domaćim firmama iz Bosne i Hercegovine koje trenutno intezivno rade na izgradnji novih proizvodnih hala u Živinicama, čime će proširiti svoju proizvodnju i uticati na razvoj privrede u Gradu Živinice.

Grad Živinice posljednjih nekoliko godina pokazuje značajan napredak i kontinuiran rast privrede. Dakle, u oblasti povoljnog poslovnog ambijenta kako za domaće, tako i za inostrane firme koje ulažu i koje tek žele ulagati u ovu lokalnu zajednicu, Grad Živinice po svim pokazateljima stanja privrede znatno napreduje u odnosu na ostale općine i gradove na području Tuzlanskog kantona.

Naime, poboljšana poslovna klima uvjetovana većim angažmanom Gradske administaracije i lokalne vlasti kako bi se privukli novi i zadržali već prisutni investitori, zatim izgradnja i uređenje postojećih i novih poslovnih zona, kreiranje programa podrške novim i postojećim poduzetnicima, otvaranje mini poslovnog inkubatora za Start-up biznise, kreiranje pozitivne medijske slike, te otvaranje Centra za biznis doprinijeli su tome da je Grad Živinice u proteklom periodu ostvario zaista zapažene rezultate.

Opredjeljenje gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića da je razvoj privrede srca razvoja svake lokalne zajednice dovelo je do bolje saradnje sa privrednicima i novih investicija što je ubrzano vodilo razvoju kako privrede tako i samog Grada Živinice.

Kroz ovakav razvoj privrede i nove investicije omogućeno je stvaranje velikog broja novih radnih mjesta.  


Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu.

Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji za rješavanje po prigovorima, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice, putem Komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (Prvostepene komisije).


Konačna rang lista o odabiru projekata za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu. 

NAPOMENA:

Obavještavaju se svi aplikanti sa Konačne rang liste da će se potpisivanje ugovora obaviti dana 29.11.2022. godine, u maloj sali Gradske uprave Živinice, sa početkom u 12:00 sati. 


Pozivaju se svi budžetski korisnici Grada Živinice kao i svi ostali zainteresovani građani da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu koja će se održati u periodu od 16.11.2022.god. do 30.11.2022. godine.

RASPORED ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA JE SLJEDEĆI:

  • Javna rasprava sa Javnim ustanovama i Javnim preduzećima čiji je osnivač Grad (dana, 22.11.2022.godine – utorak, u 13 sati i 30 minuta u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice);
  • Javna rasprava sa Predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica (dana, 22.11.2022.godine – utorak, u 16 sati u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice);
  • Javna rasprava sa Građanima Grada Živinice i udruženjima i organizacijama koje okupljaju građane (dana, 23.11.2022.godine – srijeda, u 16 sati u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice) i
  • Javna rasprava sa predstavnicima političkih partija i vijećnicima (dana, 24.11.2022.godine – četvrtak, u 16 sati u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice ). 

Prijedlozi, primjedbe mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu mogu se dostaviti u Odsjek za budžet, finansije i trezor do srijede 30.11.2022. godine do 16 sati, sa naznakom „Javna rasprava za Budžet 2023. godine„ putem:
a) pošte ili lično na adresu: Grad Živinice Alije Izetbegovića broj 28 – Odsjek za budžet, finansije i trezor
b) e-mail: jasmin@gradzivinice.ba i dzevad@gradzivinice.ba

Nacrt Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

NACRT BUDŽETA 

JAVNI POZIV  

 


Konačna rang lista korisnika novčanih sredstava za projekte/programe mladih koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu