Preliminarna rang lista za rješavanje stambenog pitanja mladih

Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za

Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu.

Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji za rješavanje po prigovorima, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice, putem Komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (Prvostepene komisije).