Povodom 15. aprila Dana Armije Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

„Svim pripadnicima Armije RBiH, demobilisanim borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, porodicama nestalih boraca i ratnim vojnim invalidima najiskrenije čestitam 15. april, Dan Armije RBiH.

Ovo je zasigurno najvažniji dan u novijoj historiji Bosne i Hercegovine kada je osonovana Armija Bosne i Hercegovine.

Armije BiH je donijela pobjedu BiH, a ono što je najvažnije držala se ženevske konvencije. Mi nismo radili ratne zločine niti smo upotrebljavali silu da bi smo na nedužnom narodu ostavljali posljedice koje su rađene našem narodu.

Ovo je dan kada izražavamo izrazito veliku zahvalnost prema svim borcima koji su učestvovali u odbrani BiH i naročito veliko poštovanje prema onima koji su braneći Bosnu i Hercegovinu dali svoj život.

Dan Armije predstvalja kontinuitet, ne samo održavanje Oružanih snaga koji su nasljednici Armije nego i održavanje kontinuiteta same države BiH.

Naš zadatak i naša odgovornost je da ne zaboravimoo herojske uspjehe koje su ostvarile jedinice Armije Republike BiH.”

       GRADNAČELNIK
doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Na osnovu člana 74. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice („Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18, 15/18 i 17/18 i Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20 i 2/21), Gradonačelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom organu uprave Živinice.

NAZIV RADNOG MJESTA

01. Referent za tekuće održavanje – Portir/ložač u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac;

02. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 2 (dva) izvršioca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje” i na službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i linku ispod. 

JAVNI OGLAS


Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice, u okviru realizacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja, izgradnjom do dva individualna stambena objekta, ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, za ove namjene.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji ne posjeduju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje i nalaze se u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pod uslovom da nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Ukupna vrijednost navedenog projekta Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice iznosi 173.994,00 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za realizaciju ovog projekta izdvojilo je finansijska sredstva u iznosu 100.000,00 KM, Grad Živinice 70.694,00 KM, te finansijska sredstva donatora u iznosu od 3.300,00 KM.

Navedena finansijska sredstva će biti upotrijebljena za stambeno zbrinjavanje romskih porodica i izgradnju do dva stambena objekta ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Javni oglas objavljen je danas 13.04. i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i linku ispod.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA


Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2021.godini”, u skladu sa budžetskim pozicijama “Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” i “Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” .

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve Mjesne zajednice sa područja Grada Živinice .

Prijave Mjesnih zajednica po ovom Javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.05.2021. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice, kancelarija br. 68. u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 323, kontakt osoba Senad Bedić.

JAVNI POZIV


Očekivani rast temparatura zraka, u narednim danima, mogao bi prouzrokovati naglo topljenje snijega  što bi  u  znatnoj mjeri moglo povećati količine vode u koritima rijeka „Gostelja“,“Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijetiti mogućnostima za  nastanak  poplava, ili bujićastih voda u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite Grada Živinice upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su: izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima, pravovremeno zbrinjavanje starih,bolesnih i nemoćnih osoba,  pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost, izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Služba civilne zaštite Grada Živinice će u narednom periodu vršiti kontinuirano praćenje stanja vodostaja rijeka i drugih vodotoka na području Grada Živinice, te će, s tim u vezi, vršiti pravovremeno informisanje građana i po potrebi, izvršiti dovođenje snaga za zaštitu i spašavanje u stanje pripravnosti, odnosno, spremnosti za poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja.

OBAVJEŠTENJE


Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Predmet javnog poziva je zakup slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine i to : Poljoprivredno zemljište u K.O. Živinice Grad, K.O Donja Lukavica, K.O.Gornja Lukavica, K.O Donje Dubrave, K.O Kovači, K.O. Bašigovci i K.O. Spreča, prema popisu katastarskih čestica koje su sastavni dio ovog poziva.

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz ovog Javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i Šalter sali Grada Živinice.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period do 10. godina, a za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika dodijelit će se na period do 25 godina.

JAVNI POZIV

ZAHTJEV

IZJAVA 


Povodom nastupajućeg katoličkog blagdana Uskrsa, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“U povodu najradosnijeg katoličkog blagdana Uskrsa svim građanima katoličke vjeroispovijesti u Gradu Živinice, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori upućujem najiskrenije čestitke.

Želim da dane blagdana provedete u dobrom zdravlju, miru i sreći u krugu svojih najbližih.

Sretan i blagoslovljen Uskrs.“

     GRADONAČELNIK
doc.dr.sc. Samir Kamenjaković