Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas o davanju u zakup poslovnog prostora

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Grada Živinice u vezi

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Grada Živinice u vezi Odluke o postupku davanja u zakup poslovnih prostora Gradonačelnik objavljuje Javni oglas o davanju u zakup poslovnog prostora.

Predmet javnog oglasa je poslovni prostor koji se daje u zakup:

1. Poslovni prostor površine 25 m2, Ulica Alije Izetbegovića br.20, Živinice,

Početna cijena zakupnine za navedeni poslovni prostor mjesečno iznosi 2,00 KM/m2 (u cijenu nije uračunat PDV).

Poslovni prostor daje se u zakup na period do 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja ugovora između korisnika poslovnog prostora i Grada Živinice.

Na Javni oglas mogu se prijaviti sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Poslovni prostori davaće se u zakup ponuđaču koji ponudi veću cijenu zakupnine.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj ploči i Web stranici Grada Živinice.

Komisija koju imenuje Gradonačelnik će izvršiti otvaranje prijava i utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 7 dana od isteka roka za prijavu na Javni oglas.

Ako se više lica prijavi za zakup poslovnog prostora i ponude istu cijenu, prednost ima ono lice koje je ranije predalo prijavu.

Javni oglas se nalazi na oglasnoj ploči i linku ispod.

JAVNI OGLAS