Gradonačelnik Began Muhić potpisao je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji primarnog voda kanalizacione mreže u Mjesnoj zajednici Višća Donja, koja će se raditi od izbjegličkog naselja u Litvama do mosta za skretanje u Brčanine.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 95.355,00 KM, a izvođenje radova finanansira se sredstvima Budžeta Grada Živinice. 

Izabrani izvođač radova na navedenom projektu je živinička firma „Holex“.

Realizacijiom ovog projekta omogućit će se direktno spajanje kanalizacije na kolektor za otpadne vode, nakon čega će se tretirati na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i time spriječiti da se otpadne vode iz kanalizacije izliju u rijeku Oskovu.

S obzirom na to, da su otpadne vode koje se ne pročišćavaju na odgovarajući način, jedan od glavnih uzroka onečišćenja voda, a koje negativno utiču na zdravlje ljudi i okoliš, gradonačelnik Živinica Began Muhić je istako da su projekti koji imaju za cilj rješavanje problema  vodovodne i kanalizacione mreže na području Grada Živinice od prioritetnog značaja, čijoj realizaciji se sistemski pristupilo, kako bi se dugoročno riješili navedeni problemi.

 


Gradonačelnik Began Muhić danas je potpisao ugovor za izgradnju novog šetališta od NLB banke prema BKC-u Živinice i uređenje parka uz gater, što će dodatno uljepšati ovaj dio Grada Živinice.

Živinice su trenutno veliko gradilište gdje se izvode radovi na izgradnji infrastrukture na cijelom području Grada, a sve u cilju stvaranja ljepšeg ambijenta za život svih građana.

Ukupna vrijednost radova za izgradnju šetališta i parka iznosi oko 240 hiljada konvertibilnih maraka.

Radove na izgradnji novog šetališta i parka izvodite će firma „SE- SARAJKA“.

Prema riječima gradonačelnika Begana Muhića, pored izgradnje navedenog šetališta i parka, te uređenja dionica puteva u gradskoj zoni, u ovoj godini planirana je izgradnja moderne ulične rasvjete koja će uveliko poboljšti izgled gradske jezgre Živinica.  

Prema riječima izvođača radova, ukoliko vremenski uslovi dozvole, odmah će se krenuti sa realizacijom navedenog projekta izgradnje šetališta i parka, kako bi građani Živinica što prije mogli koristiti isto.


Kada je riječ o putnoj infrastrukturi Živinice su trenutno aktivno gradilište. Naime, realizacija infrastrukturnih projekata na cijelom području Grada Živinice već je počela. Na nekim putnim dionicama izvode se pripremni radovi, dok su pojedine dionice već završene.

S tim vezi, u MZ Tupković završeno je pet projekta putne infrastrukture.

Naime, u Tupkoviću je asfaltirana dionica puta u zaseoku Kamberi-kuća R.S. prema kući R.M., zatim je izvršen nastavak asfaltiranja puta Trojan-Lučice, te je asfaltirana dionica puta od kuće S.K. prema kući K.K. 

Izvršeno je nasipanje dionice puta Separacija Terakop-Samardžije do asfaltnog puta Tupković-Rainci, zatim nasipanje puta na lokaciji Ravnjak od kuće D.F. prema Ravnjacima, te rekonstrukcija puta Hrastić-Ravne.

Ukupna vrijednost navedenih radova u MZ Tupković iznosi oko 60 hiljada konvertibilnih maraka, a finansirano je sredstvima iz Budžeta Grada Živinice.  

Radove je izvela živinička firma „Holex“.


Gradonačelnik Grada Živinica Began Muhić raspisao je Javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Riječ je o programu podrške NVO iz reda boračke populacije, NVO u oblasti kulture, obrazovanja, sigurnosti, očuvanja tradicije i umjetnosti i drugo, NVO u oblasti zaštite okoline, promocije turizma i privrede, NVO iz oblasti socijalne zaštite i pomoći, NVO iz oblasti zdravstvene zaštite i pomoći, zatim podrška organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija i obilježavanja godišnjica značajnih datuma.

Za realizaciju navedenih projekta u Budžetu Grada Živinice za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu 390.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je dana 09.02.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresirani detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekta, kao i prijavne obrasce i izjave, mogu pronaći u preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima Grada Živinice i na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Pravilnik

Aplikacijski obrazac 1

Aplikacijski obrazac 2

Izjava da sportska organizacija nije u sistemu PDV-a

Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese elvirs@gradzivinice.ba.


Grad Živinice i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom projekata koji imaju za cilj uređenje postojeće i izgradnju nove putne infrastrukture. Na području Mjesne zajednice Kovači uspješno je završeno asfaltiranje četiri nove dionice lokalnog puta.

Radi se o sljedećim dionicima: „Asfaltiranje puta mezarje – rezervoar Vrankovina MZ Kovači“, „Asfaltiranje puta od kuće H.N. do kuće M.E. MZ Kovači“, „Asfaltiranje puta MZ Kovači pored kuće D.M.“ i „Asfaltiranje puta Kovači – Polja – Trasa zadnja faza“. 

Budžetskim sredstvima Grada Živinice u potpunosti je finansirana izgradnja navedenih putnih dionica, a vrijednost utrošenih sredstava je 62.964,68 KM. Radove izvodi živinička firma “Holex“.

Zahvaljujući razvoju putne infrastrukture stvaraju se kvalitetniji i sigurniji uslovi za život svim građanima Grada Živinice, ali i onima koji posjete našu lokalnu zajednicu.

 


Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Grada Živinice objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za pružanje usluga “Program mjera preventivne zaštite domaćih životinja” u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pružanje usluga po programu mjera preventivne zaštite domaćih životinja u 2024. godini.

Javni poziv objavljen je dana 08.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objave.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, na broj telefona 035/743-343, konatakt osobe Salih Durić i Mirsad Butković.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC


Služba civilne zaštite Grada Živinice podsjeća i poziva građane na Zakonom propisanu obavezu i dužnost provođenja najneophodnijih mjera preventivne zaštite kojima se sprečava nastanak požara, kao i na obavezu učestvovanja u akcijama  gašenja i provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara.

U eventualnoj situaciji nastanka požara građani su obavezni pristupiti mjerama gašenja i sprečavanja širenja požara, a ako požar uzme većeg maha, ODMAH kontaktirati Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Grada Živinice na brojeve telefona: 123 ili 035/234-057, Službu civilne zaštite na broj telefona: 121 ili 035/774-496 , PU Živinice: na slijedeće brojeve 122 ili 035/773-145.

OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se  privredni subjekti,  javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, građane i sve druge zainteresovane strane da Grad Živinice, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, priprema zbirni pregled potencijalnih javno-privatnih projekata, odnosno trogodišnji i godišnji plan potencijalnih JPP projekata Grada Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se svi gore navedeni da svoje ideje za projektne javno-privatnog partnerstva dostave u Gradsku upravu Živinice kako bi isti bili uvršteni u trogodišnji i godišnji plan potencijalnih JPP projekata Grada Živinice.

Projektne ideje je potrebno dostaviti u pisanoj formi na obrascu Aneks 3. koji je dostupan u elektronskom obliku na linku ispod i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice.

Rok za dostavu projektnih ideja je 13.02.2024.godine i to putem e-maila na adresu biznis@gradzivinice.ba   ili  u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom „Potencijalni projekti-plan JPP“.

Za dodatne informacije kontakt telefon 035 743 344.

Javni poziv

Aneks 3


Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima na području Mjesnih zajednica Dubrave Gornje i Svojat  u toku je izgradnja potpornih zidova, čime će biti otklonjena opasnost od obrušavanja.

Radi se o projektima „Izgradnja potpornog zida MZ Svojat 50, kuće Karić-Selimović“, „Izgradnja potpornog zida u MZ Svojat, pored kuće S.S.“, te „Izrada potpornog zida pored kuće A.Š. – naselje Turijanci, MZ Dubrave Gornje“.

Ukupna vrijednost izgradnje potpornih zidova u MZ Svojat i MZ Dubrave Gornje je oko 60.000,00 KM, a finansijska sredstva obzbjeđena su u Budžetu Grada Živinice.

Izgradnju navedenih potpornih zidova izvode živiničke firme „Holex“ i „JOJA-TRANSPORTI“.

Navedeni projekti sanacije i rekonstrukcije potpornih zidova su od velike važnosti za stanovnike ovih naselja u Gradu Živinice.

Prema riječima gradonačelnika Begana Muhića svake godine će se, shodno mogućnostima, planirati sredstva za ove namjene. Dakle, izgradnja potpornih zidova realizovat će se kontinuirano na cijelom području Grada Živinice, gdje je to neophodno, kako bi se preventivno djelovalo na moguća obrušavanja putnih saobraćajnica ili objekata.


Obavještavamo sve zainteresirane građane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice.

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za izbor vanjskih stručnih osoba koje će učestvovati u postupku provođenja Javnog poziva za finansiranje programa ili projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija na području Grada Živinice iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu je prikupljanje prijava vanjskih stručnih osoba sa područja Grada Živinice koje će u sastavu Komisije za pripremu i provođenje javnog poziva iz oblasti sporta u skladu sa Pravilnikom učestvovati u provođenju Javnog poziva za projekte ili programe iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija, a koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.  

Javni poziv je objavljen dana 07.02.2024. godine i ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Javni poziv i obrazac mogu se preuzeti u šalter sali Grada Živinice i na linkovima ispod.

Sve dodatne informacije vezane za navedeni Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367 ili na e-mail: elvirs@gradzivinice.ba.

JAVNI POZIV

OBRAZAC