Gradonačelnik Began Muhić objavio je JAVNI POZIV za izlagače za učešće na događaju “Zimski bazarni dani” koji će se održati u sedmodnevnom periodu od 22.12.2023.godine (petak) do 29.12.2023.godine (petak) na lokaciji gradskog bulevara “Nesib Malkić”.

Izlagači/zainteresovana lica koja se bave proizvodnjom domaćih proizvoda, ili proizvoda iz domena domaćih radinosti, tradicionalnih zanata i umijeća, moći će izložiti svoje proizvode koji će biti prodajnog karaktera.

Bazarne tende na kojima će izlagači moći izložiti svoje proizvode obezbijedit će Grad Živinice i Turistička zajednica Grada Živinice.

Korištenje navedene površine za aktivnosti Bazarnih dana je besplatnog karaktera za sve prijavljene izlagače.

Izlagači ne smiju ugrožavati nesmetan prolaz vozila i pješaka kao i pristup poslovnim prostorima.

Dnevno trajanje bazarnih aktivnosti predviđeno je od 10:00 sati do 19:00 sati.

Svi izlagači su dužni ukloniti izložbeni materijal, te korištenu površinu i izložbenu tendu dovesti u prvobitno stanje do 19:00 sati u petak 29.12.2023.godine, čime se i završavaju Zimski bazarni dani.

Pravo učešća na manifestaciji imaju sva zainteresovana lica koja se bave domaćim radinostima i koja se prijave najkasnije do 20.12.2023.godine (srijeda) ili do popunjavanja prostornih kapaciteta (izložbenih tendi).

Sva zainteresovana lica koja žele uzeti učešće na ovogodišnjim “Zimskim bazarnim danima” mogu se prijaviti na kontakt e-mail: naida@gradzivinice.ba ili kontakt tel: 062/597-381


Gradonačelnik Began Muhić sa predstavnicima izvođača radova potpisao je Ugovore za infrastrukturne i druge projekte od značaja za širu društvenu zajednicu u vrijednosti od 1.097.998,59 KM.

Potpisani Ugovori su drugi set potpisanih Ugovora što će se kontinuirano nastaviti do kraja decembra tekuće godine.
Ugovori se odnose na projekte iz Budžeta za 2023.godinu, a svi planirani projekti Budžetom za 2023.godinu koji ne budu obuhvaćeni setom Ugovora do kraja decembra, bit će preneseni u 2024.godinu bez obzira na nove planirane projekte Budžeta za 2024.godinu istakao je Gradonačelnik Muhić.

Posebno su značajni potpisani Ugovori za projekte Vodovod Đurđevik  u vrijednosti od 396.969,12 KM čime će se nova nalazišta vode sa lokaliteta bušotine Kotornica upustiti u sistem vodosnabdijevanja za ovo područje što će omogućiti dodatne količine vode za domaćinstva i spriječiti redukcije vode u ljetnom periodu.

Osim vodosnabdijevanja za područje Đurđevika, potpisan je Ugovor i za Izgradnju potisnog cjevovoda i rezervoara Krgušnica Donji Bučik u MZ Šerići čime će se osigurati dodatna količina vode za domaćinstva na području Donjeg Bučika i omogućiti uredno vodosnabdijevanje bez redukcije.

Na području MZ Stari Đurđevik potpisanim Ugovorom u vrijednosti od 159.253,09 KM za projekat Uređenje korita rijeke Gostelje na lokaciji most Brodić MZ Stari Đurđevik- faza pripremnih radova omogućit će se uslovi za početak radova na uređenju korita rijeke Gostelje.

Prema riječima Gradonačelnika Begana Muhića tokom 2023.godine Grad Živinice je planiranim, pokrenutim i realizovanim projektima imao historijska ulaganja u infrastrukturu sa ukupnim višemilionskim iznosima ulaganja na području svih mjesnih zajednica sa odlučnom vizijom i strateškim opredijeljenjem da se takva ulaganja i u većem iznosu nastave i u 2024.godini te da se obuhvati veći broj projekata sa ravnomjernim ulaganjem u sve Mjesne zajednice.

Radove za projekte koji nakon potpisivanja Ugovora mogu početi sa implementacijom izvodit će živiničke firme. Radi se o sljedećim projektima ;

• Vodovod Đurđevik
• Izgradnja Vodovoda za zaseok G. Mahala, MZ Višća Gornja
• Uređenje korita rijeke Gostelje na lokaciji most Brodić MZ Stari Đurđevik- faza pripremnih radova
• Izgradnja potisnog cjevovoda i rezervoara Krgušnica Donju Bučik u MZ Šerići
• Izrada zaštitne ograde oko izvorišta pitke vode i rezervoara vode, sanacija prostorija za rad, nabavka           vodomjera za vodovod Kregušnica, Donji Bučik – Šerići
• Kupovina repromaterijala za vodovod Krebušnica D. Bučik MZ Šerići
• Nabavka zaštitne (mreže iza gola) poligon – MZ Lukavica Donja
• Izgradnja parka za građane treće životne dobi – prva faza- MZ Barice
• Nabavka i ugradnja nadstrešnice na autobuskom stajalištu Spahići MZ Barice
• Nabavka i ugradnja vanjske dječije igraonice kod stadiona Omladinac, Đurđevik Stari sa toboganom,     ljuljaškom, kućicom, klackalicom i sl.
• Izrada i ugradnja poluzatvorene nadstrešnice ispred ulaza u područnu ambulantu Dubrave Gornje
• Sanacija ograde u naselju Jezero MZ Centar
• Odvodnja površinskih voda i ograđivanje poligona Sjever I – MZ Centar
• Projekat uređanja zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Živinice : K.O.   Dubrave Donje i K.O. Živinice Grad
• Istražno eksplataciona bušotina vodovod Korajci, Jazavac I i II i Kip MZ Tupković
• Izrada potpornog zida pored kuće Asmira Šehića- naselje Turijanci, MZ Dubrave Gornje
• Izgradnja i rekonstrukcija igrališta i izgradnja zabavnog parka za djecu na lokalitetu Vrtić- MZ Dubrave Donje
• Asfaltiranje puta od kuće Ćaze Čamdžić prema servisu Čamdžić, MZ Suha
• Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje poljskih puteva državnog poljoprivrednog zemljišta     K.O. Živinice Grad, Bašigovci, Donja Lukavica, Gornja Lukavica, Svojat, Dubrave Donje, i odvodnja (otvoreni  kanali) K.O. Lukavica Gornja, Svojat
• Izrada projektne dokumentacije za uređenje zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta na području  Grada Živinice, lokacija Sprečko polje K.O. Dubrave Donje


Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor obavještava poljoprivrednike Grada Živinice da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sukladno novoj Strategiji poljoprivrede ruralnog razvoja, razmatra mogućnost kako da se povećavaju površine obrade poljoprivrednog zemljišta i kao takve uključe u sistem novčanih podrški.

Prvi korak u tom procesu je prikupljanje što tačnijih podataka o površinama i kategorijama poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje poljoprivrednici već obrađuju a iz razloga što nisu vlasnici tog zemljišta, odnosno ne posjeduju ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju, ne mogu izvršiti upisivanje tog zemljišta u registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) te kao posljedicu imaju nemogućnost ostvarivanja prava na novčanu podršku.

Zbog navedenog, POZIVAJU se poljoprivrednici Grada Živinice koji obrađuju poljoprivrednog zemljište u privatnom vlasništvu a koje do sada nisu mogli upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava/klijenata, da izvrše prijavu površine i kategorije takvog zemljišta.

Za prijavu klijent ne treba trenutno dostavljati nikakve materijalne dokaze nego će prijavu izvršiti putem predviđene tabele koja će se dostaviti Ministarstvu.

Prijave se vrše u Šalter sali Grada Živinice najkasnije do 20.12.2023.godine.

OBAVIJEST


Na Trgu veterana policije pored gradskog parka Konjuh, na inicijativu Gradonačelnika Begana Muhića, a u saradnji sa Turističkom zajednicom Grada Živinice trenutno se postavlja podloga i instalira prateća oprema za klizalište koje će po prvi put biti instalirano na području Grada Živinice  u cilju obogaćivanja turističke ponude u zimskoj sezoni.

Gradonačelnik Began Muhić sa svojim saradnicima obišao je radove na Trgu veterana policije gdje se aktivno radi na uređenju i obavljaju sve potrebne radnje na lokaciji na kojoj će osim klizališta biti i drugi prateći sadržaji kako bi se upotpunila manifestacija Zimska čarolija u Živinicama.

Prema riječima Gradonačelnika Muhića, klizalište je poklon građanima posebno onima najmlađima.

Grad Živinice osim što postaje prepoznatljiv po privrednom razvoju i svojevrsni je brend u pogledu lokalnog razvoja na nivou cjelokupne FBiH, razvoj turizma pored razvoja sporta i kulture prateći je segment razvojne politike lokalne zajednice. Prema tome, sadržajna raznovrsnost tokom ljetne i zimske sezone za sve građane, posjetitelje i dijasporu bit će imperativ razvojne politike Grada i u narednom periodu odnosno radit će se aktivno na unapređenju sadržaja svake godine.

Klizalište bi nakon postavljanja svih potrebnih elemenata uskoro trebalo početi sa radom, a građani će biti pravovremeno obavješteni o radnom vremenu i uslovima korištenja.

Zimska sezona će pored klizališta biti upotpunjena i javnim dočekom Nove godine kao i Zimskim bazarnim danima pod pokroviteljstvom Gradočelnika Begana Muhića, Gradskog vijeća i Turističke zajednice Grada Živinice.

 

 


Gradonačelnik Began Muhić inicirao je i održao radni sastanak sa zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona sa područja Grada Živinice.

Radni konsultativni sastanci će se održavati redovno i narednom periodu na obostranu inicijativu u cilju zajedničkog utvrđivanja smjernica u rješavanju većih priroritetnih projekata na području Grada Živinice uz podršku kantonalnog nivoa.

Gradonačelnik Muhić upoznao je zastupnike sa započetim inicijativama, ciljevima i razvojnom politikom Grada Živinice sa posebnim akcentom na programe i planove za 2024.godinu u kojoj se planira i implementacija mnogobrojnih infrastrukturnih projekata.

Gradonačelnik je posebno naglasio važnost pozitivne sinergije gradske administracije sa Vladom TK-a, Skupštinom TK-a i njenim zvaničnicima, kao i sa federalnim i državnim nivoima vlasti posebno sa akcentom na jačanje institucionalnih veza sa međunarodnim institucijama i akterima na čemu se sistemski i proaktivno radi.

Prema riječima poslanika u Skupštini TK-a i delagata u Domu naroda Parlamenta FBiH Muamera Zukića Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom Beganom Muhićem je nosilac svih aktivnosti kada je u pitanju rad u lokalnoj zajednici i za veliku je pohvalu iniciranje zajedničkih sastanaka od strane Gradonačelnika u cilju zajedničkog utvrđivanja prirorireta za naredni period kako bi se upravo na taj način postigao veći i bolji efekat implementiranih projekata uz podršku kantonalnog nivoa gdje se očekuje nastavak rasta Budžeta kantona sa prošlogodišnjih 130 miliona KM na 150 miliona KM što će pospješiti i implementaciju mnogobrojnih projekata na području Grada Živinice sa akcentom na javne infrastrukturne projekte poput puteva, škola ali kapitalnih projekata poput izgradnja objekta Policijske uprave Živinice koja je uvrštena u Odluku o najvažnijim projektima u vrijednosti od 2,5 miliona KM.


Obrazac za prigovor na odbijenu prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize popunjava i potpisuje osoba koja je podnijela prijavu na predmetni Javni poziv. Prije popunjavanja Obrasca za prigovor, potrebno je pažljivo pročitati tekst i popuniti sve rubrike, te obavezno priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega se ulaže prigovor i traži da se izvrši dodatna provjera. U slučaju da uz Obrazac za prigovor na bude priložen traženi dokaz, prigovor će se smatrati nepotpunim, te će automatski biti odbijen.

Obrazac prigovora dostupan je na sljedećem LINKU:

•  O B R A Z A C  Z A  P R I G O V O R NA ODBIJENU PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA DODJELU      SREDSTAVA SA POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI POZIV- POMOĆ EU ENERGETSKI SIROMAŠNIM DOMAĆINSTVIMA


Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023, Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize i Sporazuma o saradnji na realizaciji programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima potpisanog između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Grada Živinice, naš broj: 01/2-04-89-1828/23 od 13.10.2023.godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu

                                                                                                                            OBAVJEŠTAVA

Građane Grada Živinice a koji su podnijeli prijave na Javni poziv – pomoć Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima, da je zaključno sa 19.11.2023.godine, okončan unos prijava po osnovu Javnog poziva.

S tim u vezi, kreirana je privremena lista kvalificiranih domaćinstava kojoj ce zainteresovani građani, preko matičnog broja potencijalnog korisnika, moći pristupiti i provjeriti status svoje prijave. Status prijave, po privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava, moći će se provjeriti online na web stranici https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/ koja ce biti dostupna od 06.12.2023.godine i to jednostavnim unosom matičnog broja podnosioca prijave ili jednog od članova domaćinstva.

Po unosu matičnog broja prikazat će se status prijave, uz potvrdu ostvarenog prava ili detaljno obrazloženje uvjeta koji nisu ispunjeni. Link za navedenu web stranicu gradani ce moći pronaći i na web stranici grada Živinice u rubrici- obavještenja.

Građani koji kroz navedenu provjeru utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava moći ce putem Grada Živinice podnijeti pisani prigovor kojim ce uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom.

U slučaju podnošenja takvih prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa po osnovu kojega traži da se izvrši dodatna provjera, odnosno mora dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija koji je označen kao neispunjen (rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, dječijem doplatku ili dokaz o primljenoj penziji).

Sve prijave su ranije prošle detaljnu provjeru u postojećim službenim evidencijama te se očekuje minimalan broj prijava koje bi se mogle smatrati spornima po jednom od navedenih osnova.

Napominjemo da ce se provjera statusa podnesenih prijava, kao i podnošenje eventualnih prigovora moći izvršiti u period od 06.12.2023.godine do 12.12.2023.godine. Prigovori sa priloženim dokazima se mogu podnijeti u Šalter Sali Grada Živinice – na Šalter broj 3. u vremenskom periodu od 08:00 do 15:30 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319.
Kontakt osoba : Aldin Hadžić.


Na osnovu člana 4.Stav 1. i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023.godini broj:91/2-04-89-1902 od 20.10.2023.godine Komisija za utvrđivanje kriterija, uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023. godini, objavljuje 

KONAČNU LISTA KRAJNJIH KORISNIKA NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJ KRASTAVCA

 

 


Gradonačelnik Began Muhić potpisao je danas Ugovore sa predstavnicima izvođača radova za obavljanje poslova/radova na području Grada Živinice ukupne vrijednosti 660.000,00 KM u oblasti putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, ugradnje rasvjete, kao i za uređenje objekata na nekoliko područnih škola na području Grada Živinice.

Ukupno je potpisano sedamnaest Ugovora za projekte čija će implementacija na području mnogobrojnih mjesnih zajednica pospješiti kvalitet života svih građana.

Prema riječima gradonačelnika Begana Muhića aktivno i sa posebnom pažnjom se radi na implementaciji svih projekata koji su zajedno usaglašeni sa građanima i Gradskim vijećem kao prioriteti u mjesnim zajednicama i koji su planirani u Budžetu Grada za 2023.godinu, sa jasnim opredjeljenjem da svaki građanin na području Grada Živinice ima dobru vodovodnu mrežu, dobru asfaltnu komunikaciju i uređen pristup regionalnim i magistralnim putevima, te da sve obrazovne institucije imaju pretpostavke za nesmetan rad i odvijanje nastave.

Svi projekti, ukoliko to vremenski uvjeti ne dozvole u oboj godini, implementirat će se pravovremeno u 2024. godini nevezano za planirana sredstva u Budžetu za 2024. godinu. Gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom Muhićem kontinuirano radi na pripremi, mapiranju i pokretanjem procedura za implementaciju i drugih prioritetnih projekata na području cjelokupne lokalne zajednice.

Projekti za koje je potpisan Ugovor i koji će početi sa implementacijom, odnose se na;

• Rekonstrukciju i izgradnju spomen obilježja za civilne žrtve rata MZ Rudar
• Asfaltiranje puteva u MZ Lukavica Gornja
• Asfaltiranje puteva u MZ Dubrave Donje (četiri projekta)
• Asfaltiranje puteva u MZ Šišići (tri projekta)
• Asfaltiranje puteva u MZ Đurđevik (šest projekata)
• Asfaltiranje puteva u MZ Stari Đurđevik (četiri projekta)
• Izgradnja druge faze kanalizacione mreže u naselju Golubinjak- MZ Litve
• Izgradnja druge faze kanalizacione mreže u donjem dijelu naselje Litve- MZ Litve
• Izgradnja dijela kanalizacione mreže za naselje Golubinjak i Litve, dio- Grad Živinice
• Asfaltiranje puteva u MZ Gornja Višća (šest projekata)
• Izgradnja nadstrešnice ispred objekta centralne škole JU OŠ Gračanica
• Izgradnja nadstrešnice JU OŠ Gračanica, područna škola Tupkovići
• Asfaltiranje puteva u MZ Dubrave Gornje (deset projekata)
• Nabavka i ugradnja tri kompletna klima inverter uređaja za potrebe fiskulturne sale u JU
  OŠ Dubrave
• Izrada projektne dokumentacije za potporne zidove u MZ Lukavica Donja
• Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta i trupa puta oštećenog razvojem kliznog
  procesa u naselju Repuh-Lijeha MZ Tupkovići sa revizijom glavnog projekta- Grad
  Živinice
• Demontaža postojeće rasvjete, nabavka i ugradnja nove po priloženom projektnom
  predmjeru i predračunu u prostoriji male sale na spratu JP Gradska dvorana Živinice

Obavljanje radova za sedamnaest projekata koji su danas potpisani izvodit će firme sa područja Grada Živinice.


Želite ojačati vlastite poduzetničke i menadžerske vještine?
Imate ideju za akceleraciju biznisa ?
Želite li osvojiti nova tržišta ili unaprijediti trenutnu prodaju?
Unaprijediti vlastiti start-up biznis kroz nove proizvode / usluge, digitalizaciju
poslovanja, e-commerce, jačanje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?
Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima i uspješnim privrednicima?
Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
prijavi se na:

                                                           JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT AKCELERATORU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Uvodne informacije:

Investicijska fondacija Impakt je u protekle četiri godine u saradnji sa 58 lokalnih zajednica
i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirala Impakt inkubator poslovnih ideja, u kojem
je podržano osnivanje i unapređenje preko 350 poslovnih poduhvata širom Bosne i
Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt i dalje nastavlja realizaciju aktivnosti koje se
odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih
preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje
u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na  LINKU

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organizirati će prezentaciju IMPAKT Akcelerator i u Gradu Živinice – dana 06.12.2023. godine u Sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, zgrada Gradske uprave Živinice , u terminu od 14.00 do 16.00 h.

Također, za potrebe informisanja o programu biti će održana i online radionica putem Zoom aplikacije i to: 21.12.2023. godine u 14.00 h, kojoj je moguće pristupiti putem linka:

https://zoom.us/j/97781904242?pwd=WXJUa2YvUXBWbndtWWsvL0hRRk1EUT09

Meeting ID: 977 8190 4242