Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Nezadovoljni kandidati na ovu Rang listu mogu izjaviti Prigovor Komisiji Gradskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli Grada Živinice i zvaničnoj web stranici Grada Živinice.

Nakon odluke Komisije za žalbe u drugom stepenu, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zanivanja radnog odnosa, objavit će Konačnu rang listu kandidata, sa rasporedom kandidata u pravne subjekte u kojima će odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

RANG LISTA


U Mjesnoj zajednici Đurđevik uspješno je asfaltirana nova dionica puta.

Dužina novoasfaltirane dionice puta je 81 metar, a širina je 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 7.985,32 KM, a realizovan je od koncesionih sredstava.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Po preuzimanju mandata gradonačelnika Samira Kamenjakovića zvanično je po prvi puta omogućeno da se infrastrukturni projekti mjesnih zajednica na području Grada Živinice finansiraju iz koncesionih sredstava, dakle, da se koncesije vraćaju na mjesta gdje je šteta i napravljena.
Iz tog razloga je i napravljen poseban podračun za koncesije, da ne bi došlo do zloupotrebe trošenja tih sredstava.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića odvojen je podračun za koncesije za sve mjesne zajednice koje se nalaze u programu za koncesije, a svi prihodi od koncesionara se po programu o raspodjeli koncesija po prvi puta dijele na mjesta gdje je šteta napravljena.

 


U Mjesnoj zajednici Podgajevi, u Naselju Fočaci, završeno je asfaltiranje dionice lokalnog puta. Projekat asfaltiranja puta Naselje Fočaci drugi dio je jedan od 32 projekta koji su po principu “marka na marku” realizovani u 16 mjesnih zajednica na području Grada Živinice.

Novoasfaltirana dionica puta je duga 800 metara, a široka 2,5 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 69.815,08 KM, a kako je realizacija istog osigurana po Principu “marka na marku” finansiran je 50% od strane građana, a 50% iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Realizacija projekata po Principu “marka na marka” pruža mogućnost građanima da apliciraju sa onim infrastrukturnim projektima koji su za njihovo okruženje najprioritetniji, te zajedno sa Gradskom upravom Živinice učestvuju u finansiranju kandidovanog projekta.


Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice održanoj dana 24.juna usvojena je Strategija razvoja turizma na području Grada Živinice.

Naime, u proteklom periodu je održano nekoliko radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Grada Živinice, kao i javnih rasprava putem kojih je svim građanima pružena mogućnost da učestvuju u izradi ovog jako značajnog dokumenta.

S obzirom na to, kroz održane radionice se uz ozbiljan pristup i kvalitetne prijedloge pripremio i izradio Nacrt Strategije razvoja turizma na području Grada Živinice kao jednog izuzetno značajnog strateškog dokumenta. S tim u vezi, pripremljeni i izrađeni Nacrt Strategije razvoja turizma je usvojen kao strateški dokument razvoja turizma.

Bitan element Strategije razvoja turizma Grada Živinice je priroda, a izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini ima za cilj pružiti mogućnost dolaska u prirodu preko biciklističkih staza, te je na taj način zaštiti i sačuvati za sve sljedeće generacije.

Izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini planirana je na području Ciljuga u Živinicama. Realizacijom ovog projekta povezat će se historijski značajne destinacije koje se nalaze u Općini Živinice. Dakle to su Toplice, zatim Džebarska džamija koja je fantastičan primjer živinčke historije, te biodiverzitet Konjuha.

Međutim, pored razvoja turizma kroz bogate prirodne resusrse, razvoj agroturizma u Gradu Živinice je ono što se samo nameće. Dakle, turistički razvoj svih dijelova Grada Živinica je cilj usvojene Strategije razvoja turizma.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da Grad živinice ima usvojenu Strategiju razvoja turizma. Pored Strategije razvoja turizma imamo i Strategiju razvoja Općine, kao i Strategiju za mlade, a svi ti strateški dokumenti su osnov na kojima možemo razvijati turizam. Naime, željeli smo da turizam preraste u resurs, jer Grad Živinice ima turistički potencijal, a ti turistički potencijali moraju biti resurs. U Strategiji razvoja smo definisali da turizam u Živinicama bude isplativ svim ljudima koji se bave turizmom. Da bi bio isplativ mi moramo da imamo dovoljan broj turista, a da bi smo ponudili određene destinacije turistima moramo određene stvari i potencijale pretvoriti u dobre ponude. Prije samog usvajanj Strategije razvoja turizma mi smo uradili pripremne radnje koje smo analizirali šta to možemo ponuditi kao turistički resurs. Ono što se iskristalisalo kao najkavlitetnija turistička ponuda je priroda. U potpuni koncept ulazi i razvoj agroturizma koji podrazumijeva razvoj ruralnog dijela Živinica. Cilj je napraviti takav koncept gdje ćemo imati zaposlene ljude u registrovanom turizmu sa povećanjem mogućnosti da ljudi, domaćini, kod svojih kuća preko agroturizma mogu nesmetano izdržavati svoje porodice. Osigurati da ta domaćinstva u ruralnim dijelovima sa ponudom gastro puta koji je jako bitan u razvoju turizma svoju egzistenciju u našoj sredini učine kvalitetnijom. U zadnje dvije godine prešli smo trnovit put do konačnog usvajanja Strategije razvoja turizma, nadam se da će turizam u Živinicama biti izuzetno bogat i važan resurs za punjenje Budžeta. Uspjeli smo stabilizirati Budžet sa suficitom od milion maraka koja nam daje mogućnost da ulažemo u razvoj turizma. U Gradskoj upravi mi ovih dana otvaramo i Kancelariju za turizam.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ formirana po Rješenju Gradonačelnika Grada Živinice objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor na ovu listu u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Grada Živinice i web stranici Grada Živinice, odnosno najkasnije do petka, 12.07.2019. godine do 16 sati.

RANG LISTA


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice obavještava pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, za Grad Živinice.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 23.07.2019. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv za kandidovanje projekata-programa “marka na marku” iz oblasti infrastrukture na području Grada Živinice, u skladu sa Budžetom Grada Živinice za 2019. godinu sa pozicije “Podrška za investicione aktivnosti u mjesnim zajednicama po principu M:M (50% Grad Živinice i 50% građani)”.

Pravo na sufinansiranje projekata-programa imaju sve mjesne zajednice, naseljena mjesta i grupe građana koji iskažu svoj interes putem interesnih zborova na području Grada Živinice.

Mjesna zajednica podnosi prijavu na Javni poziv na posebnom obrascu-aplikaciji koja se može preuzeti u šalter sali Grada Živinice i OVDJE.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 15.10.2019. godine.

Tekst Javnog poziva u cjelosti možete pogledati OVDJE, a za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva svi zainteresovani mogu se obratiti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Živinice (Odsjek za mjesnu samoupravu), kancelarija br.70 u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035/743-381, kontakt osoba Zijad Zenunović.


 

U organizaciji studenata i profesora sa Prirodno matematičkog fakulteta, Odsjek za Biologiju, a u saradnji sa CISP-om i Gradom Živinice održat će se predavanje na temu “Edukacija stanovništva o važnosti planine Konjuh”. Edukacija će se održati dana 9. jula 2019. godine u Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 15 sata.

Naime, u Gradu Živinice se trenutno implementira projekat „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“, vrijednog 1,4 miliona eura, koji finansira Vlada Italije, a koji implementira CISP u saradnji sa partnerima. Navedeni projekat ima za cilj promociju područja Zaštićenog pejzaža “Konjuh” koji povezuje Grad Živinice i Općine Banovići i Kladanj.

S obzirom na pomenuto edukacija o važnosti planine Konjuh je jedan od vidova napora da se zaštiti priroda i sve ono što nam ona nudi, a najbolji način da se to postigne je buđenje svijesti kod ljudi o važnosti okoliša za život.

S tim u vezi pozivamo sve građane da svojim prisustvom navedenom predavanju doprinesu podizanju svijesti o očuvanju okoliša.


Danas je u zgradi Gradske uprave Živinice održana službena press konferencija na temu izgradnje regionalne deponije “Eko-Sep”. Press konferenciji su prisustvovali i o temi govorili gradonačelnik Samir Kamenjaković, načelnik Općine Banovići Midhat Husić, načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović i predstavnici JP Eko-Sep Živinice.

Nakon pozdravnih riječi gradonačelnik Kamenjaković je sve prisutne upoznao sa svim aktivnostima koje su prethodile procesu realizacije projekta izgradnje regionalne deponije “Eko-Sep”, te sa onim aktivnostima koje je u budućnosti potrebno poduzeti kako bi se došlo do konačnog cilja. Naime, u nizu urađenih aktivnosti koje prethode realizaciji navedenog projekta posljednja podrazumijeva raspisivanje tendera za izgradnju deponije.

Za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od pet miliona eura kao zajam od Evropske banke, te oko tri miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj.

Tokom press konferencije gradonačelnik Kamenjaković se posebno zahvalio delegaciji Federalne vlade i Vijeća ministara koji su projektu izgradnje regionalne deponije dali punu podršku na pregovorima u sjedištu Evropske banke.

Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Grada Živinice.

Rok za izgradnju navedene deponije je godina dana, eventualno dvije u zavisnosti od vremenskih uslava od dana postizanja konačnog sporazuma svih ugovorenih strana.

Izgradnjom deponije “Eko-Sep”, a to podrazumijeva odlaganje, razvrstavanje i reciklažu otpada, riješit će se dugogodišnji problemi s odlaganjem otpadom na području ova tri grada, ali i u drugim gradovima Tuzlanskog kantona od koji su neki već poslali Pismo namjere za odlaganjem otpada na ovoj deponiji i time iskazali interes za ekološki ispravnim odlaganjem otpada.

“Ovakvi projekti zanemaruju sve politike, mi očekujemo punu podršku bez obzira na pripadanje pojedinim političkim partijama, jer ovdje ima interes minimalno sto hiljada građana. Deponija “Eko-Sep” je jako značajna s obzirom da je prva na Tuzlanskom kantonu sa ovakvim načinom odlaganja otpada. Mi kroz realizaciju ovog projekta očekujemo pomoć svih političkih nivoa, medija ali i građana, jer samo timskim radom možemo napraviti da nam svima bude bolje.”, rekao je načelnik Općine Banović Midhat Husić.

“Grad Živinice, Općina Banovići i Općina Kladanj su uvidjeli problem s odlaganjem čvrstog otpada, te smo krenuli u dugoročno rješavanje tog problema kroz izgradnju deponije “Eko-Sep”. Jako je značajno što imamo takav jedan projekat sa visokim nivoom pripremljenosti. Kroz implementaciju ovog projekta prošli smo mnoge procedure, sada poslije saglasnosti Vijeća ministara FBiH projekat konačno može da ide u realizaciju. U ekološkom smislu nemjerljiv je značaj, jer danas upravljati otpadom i zbrinuti otpad na ekološki ispravan i prihvatljiv način, a da to bude samoodrživo je jedno od najprioritetnijih pitanja svake lokalne zajednice.”, rekao je načelnik Kladnja Jusuf Čavkunović.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da kada su u pitanju pregovori sa Evropskom bankom da su oni u potpunosti okončani. Naime, definisani su uslovi zajma koji smo tražili od Evropske banke za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep” s tim da su osnivačka prava podjeljena na Živinice, Banoviće i Kladanj. Napravili smo dogovor o zajmu od 5 miliona eura na 15 godina otplate i grejs period od tri godine sa 1% kamate. Od Evropske banke smo dobili nepovratna sredstva 2,5 miliona eura, a ono što je važnije jeste da smo dobili i tehničku pomoć koja će biti jako značajna kod izgradnje deponije, kao i u samom radu Javnog preduzeća Eko-Sep u vrijednosti negdje oko 741.000,00 eura. Dakle, u posljednjim pregovorima smo uspjeli dobiti preko 3 miliona eura nepovratnih, grant sredstava. Time je otvorena mogućnost da JP “Eko-Sep” Živinice potpuno nezavisno i nesmetano radi po samoodrživim principima. Zahvaljujući grant sredstvima uradit ćemo niz fizibiliti studija koji trebaju dati odgovor na naknadnu obradu otpada. Naknadna obrada otpada nam je jako značajna zbog samoodrživog funkcionisanja deponije. Ovaj projekat smo prepoznali kao regionalni koji će u potpunosti napraviti stabilnost i riješiti problem odlaganja otpada s kojima se susreće cijeli Tuzlanski kanton. Planiramo napraviti jednu cirkularnu ekonomiju, tako da ćemo kroz navedeni projekat dati mogućnost svim lokalnim zajednicama da riješe problem odlaganja smeća. Želim naglasiti da smo mi u protekle dvije godine uspjeli dobiti građevinsku dozvolu, a proces za dobijanje iste je jako kompleksan, te smo s tim postigli da deponija “Eko-Sep” bude jedna od rijetkih sa tom dozvolom. Dobijanjem građevinske dozvole mi smo krenuli u realizaciju ovog jedinstvenog projekta. U protekle dvije godine smo uspjeli ostvariti koordinaciju sa Evropskom bankom, dobiti saglasnost od Federalne vlade i Vijeća ministara, uradili smo niz procedura koje vode ka izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep”, te u narednom periodu kroz preostale korake izgradnju deponije u konačnici možemo očekivati krajem 2020. godine.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U okviru obilježavanja Dana Grada Živinice u petak 28. juna održana je četvrta Živinička TRKA.

Organizator Živiničke TRKE 2019 je Gradska uprava Živinice i KBV “Flek Tom Cat”, dok je generalni pokrovitelj utrke gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Na startu ispred Gradske uprave Živinice svoje pozicije je zauzelo 154 učesnika spremni istrčati distancu od 4 kilometra.

Najbolji u muškoj konkurenciji bio je reprezentativac Osman Junuzović, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja bila Lucia Kimano.

Organizator Živiničke TRKE Mirnes Vejzović ističe da je ovogodišnju trku zasigurno obilježio nastup Lucie Kimano, te se posebno zahvalio gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću kao generalnom pokrovitelju Živiničke TRKE.

Iz godine u godinu Živinička trka poprima masovnije oblike, a danas poslije četiri godine organiziranja i održavanja ona ima međunarodni karakter.

U muškoj konkurenciji prva tri mjesta osvojili su:
1.Osman Junuzović
2.Nikola Pećić
3. Vladimir Pećić

U ženskoj konkruenciji prva tri mjesta pripala su:
1.Lucia Kimano
2.Hrnjić Elma
3. Amela Trožić