Privremena rang listu o odabiru projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu

Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz

Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa nevladinih organizacija koji će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu, objavljuje Privremenu rang listu o odabiru projekata i programa nevladinih organizacija koje se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, a dostavlja se u šalter salu Gradske uprave Živinice.

PRIVREMENA RANG LISTA