Općinski načelnik Samir Kamenjaković danas je objavio Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena.

U vezi s tim, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice, a koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u pravnim subjektima sa područja Općine Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Predmet ovog Javnog poziva je odabir 119 nezaposlenih osoba VSS i SSS sa područja Općine Živinice.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv u cjelosti kao i obrazac izjave i prijave svi zainteresirani mogu preuzeti na linku ispod, kao i u Šalter sali Općine.

Detaljne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na Info pultu u šalter sali Općine ili na telefon broj: 035/743-375.

JAVNI POZIV

PRIJAVA

IZJAVA

 

 


U zgradi Općine Živinice održana je Javna rasprava o dokumentu Plan upravljanja okolišem za projekat navodnjavanja podprojektnog područja “Svojat – Zelenika”, koji je pripremljen u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP).

Projekat je jedan od četiri projekta koji se implementira u Federaciji Bosne i Hercegovine, a implementira ga Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede.

Cilj projekta da se stvore bolji uslovi za poljoprivrednu proizvodnju naročito kada je u pitanju navodnjavanje jer u današnjem periodu bez navodnjavanja je jako teško postići prinose i one željene rezultate od određenih poljoprivrednih kultura.

Ovo je veoma značajan projekat za Općinu Živinice, koji obuhvata oko 108 hektara zemljišta u tri mjesne zajednice, Zelenika, Svojat i Lukavica Gornja. Na ovom području najdominantnija je proizvodnja krastavca kornišona, a to je biljka koja je termofilna i koja zahtijeva vodu i sistem za navodnjavanje. U prethodnom periodu, naši poljoprivredni proizvođači su se snalazili kako su znali, na bilo koji način, a sa ovim projektom će riješiti taj veliki problem. Naime, problem sa vodom je osnovni i ovim projektom će se dovesti glavni primarni vod gdje će poljoprivredni proizvođači dalje odvoditi taj sekundarni vod u svoje posjede gdje uzgajaju poljoprivredne proizvode, te će na taj način moći dugoročno planirati svoj razvoj, odnosno proizvodnju.

Lokalitet “Svojat – Zelenika” je odabran iz razloga što ga karakteriše izuzetno povoljan teren gdje se može ovo uraditi, odnosno gdje bi bili najveći rezultati uspostavljanja sistema navodnjavanja.

Općina Živinice nastoji da obezbijedi u što kraćem periodu sve neophodne dokumente i sve ono što je bitno za realizaciju kako ovog tako i svih drugih projekata koji se implementiraju na podruju naše općine, a sve u cilju stvaranje što boljeg standarda za naše poljoprivredne proizvođače i razvoj naše općine.

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva istakli su jako dobru saradnju sa Općinom Živinice u toku relaizacije ovog projekta.

“Ovo je projekat na koji smo izuzetno ponosni i nadamo se značajnom uspjehu pogotov kada govorimo o ovoj drugoj fazi. Naime, projekat je u startu podijeljen na tri faze, prva faza je recimo u nekoj završnoj fazi, što se tiče ove druge faze Živinice su jedna od Općina koja drastično ide naprijed u odnosu na ostale, što je za nas kao implementatore značajna informacija jer priprema i suradnja Općine je za nas izuzetno bitna. Ponovo naglašavam, izuzetno smo ponosni na naš rad sa Općinom, jer sva njihova organizacija u pripremi papirologije, ishodovanju dozvola, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, to je sve rješeno. Projekat je tu, danas razgovaramo o Planu upravljanja okolišem, nešto što je neophodno u toj fazi realizacije. Slijedi građevinska dozvola, revizija projekta i krećemo u implementaciju, dakle, nešto što smo dosad u dobrom tempu odradili i nadamo se isto tako brzoj, konačnoj realizaciji projekta.”, kazala je Amela Ibrahimović – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Dragana Selmanagić predstavnica instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, jednog od članova konzorcija koji je radio na izradi Plana upravljanjem okolišem za podprojektno područje Živinice, odnosno Mjesne zajednice Svojat, Zelenika i Lukavica Gornja ističe kako je ovaj dokument zahtjevan po procedurama Svjetske banke i koji u skladu sa njihovim planiranjem i kreiranjem projekata ovakve vrste zahtjeva između ostalog i okolišnu procjenu.

“Dokument sam po sebi sadrži procjenu uticaja na fizički okoliš i na stanovništvo. U okviru fizičkog okoliša, to su sve sastavnice okoliša, voda, zemljište, kvalitet zraka, buka, otpad, i svakako dio koji se tiče stanovništva, dakle, dio potrebe za izuzimanje zemljišta ukoliko postoji potreba, gdje će prolaziti ta infrastruktura. U okviru dokumenta prezentirani su ključni uticaji, zatim mjere za te uticaje kroz različite faze. Faza projektovanja, faza izvođenja, faza korištenja, i eventualno zatvaranje, te svakako monitoring Plana zaštite okoliša u pojedinim fazama kako je i planirano.”, istakla je Selmanagić.


U proteklom periodu na području Općine Živinice pokrenute su i realizovane mnoge aktivnosti kada je u pitanju čistoća grada, te se aktivno radi na povećanju estetskog izgleda zelenila i uljepšavanja javnih površina.

Međutim, i pored nastojanja Općinske administracije i Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića na kompletnom uređenju grada, još uvijek nedgovorni građani nesavjesno bacaju smeće na javne površine i direktno onečišćuju okoliš. Pored toga, mnoga domaćinstva nisu uključena u organizovani odvoz smeća, te isto odlažu na javnim površinama i nelegalnim deponijama.

S tim u vezi Načelnik Samir Kamenjaković je u okviru organizacije i sistematizacije, predvidio i zadužio dvije osobe za obavljanje poslova komunalnog redara, koji će redovno i odgovorno da vrše kontrolu odvoza smeća sa teritorija Općine, evidentiraju ugrožene javne površine, te propisno sankcionišu građane koji nesavjesnim, neracionalnim ponašenjem zagađuju i uništavaju okolinu.
 
”Mi u zadnje vrijeme prije svega pokušavamo urediti grad i učiniti sve da naš grad bude čišći. Općinsko vijeće je donijelo odluku o odvozu smeća kojom su odredili dva operatera za odvoz. Osim odvoza smeća mi smo vodili računa o kompletnom uređenju grada, tako da smo zajedno sa savjetom građana koji su uzeli aktivno učešće kada je u pitanju uređenje grada zasadili i nove zasade. Međutim, imamo dešavanja koja su veoma nepopularna, trideset posto zasada koje smo postavili je počupano u odmah. Mi imamo i video zapise osoba koje su to uradile i poslat ćemo u policijsku stanicu. Ovom prilikom želim građane zamoliti da nastavimo u smjeru planskog uređivanja grada i da se aktivno uključe u ove aktivnosti. Kada je u pitanju odvoz smeća i uređenje grada, mi po Zakonu o komunalnom redu i komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona dužni smo sprovesti da svi građani Općine Živinice, imaju zaključen ugovor sa određenom firmom koja vrši odvoz smeća. Mi smo ranije imali komunalne redare, međutim, oni su vremenom ukinuti, tačnije zadnjih sedam do osam godina na području Općine Živinice ne postoje komunalni redari. Kroz organizaciju i sistematizaciju koju sam napravio, uveo sam i dva komunalna redara koji će redovno obilaziti i vršiti nadzor nad gradom i nad cijelom Općinom, te dolaziti na uvid i provjeravati da li građani imaju ugovore sa licima koja odvoze smeće. To će daleko unaprijediti i bit će jedan od značajnih indikatora kada je u pitanju naša Općina, te uređenje grada, odvoženja smeća i bacanje istog. Ovom prilikom želim upozoriti neodgovorne koji bacaju u kontejnere velike količine smeća, a koji nemaju ugovore, da će komunalni redari izvršiti određeni upis tih građana i nadležna inspekcija će izvršiti kažnjavanje .” istakao je načelnik Kamenjaković.

”Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Člana 118. i Člana 123. o komunalnom redu, dakle, svako domaćinstvo na teritoriji Općine Živinice, pravna i fizička lica su dužni da se uključe organizovano u odvoz smeća. To podrazumijeva da svako to domaćinstvo, pravno i fizičko lice sklopi određeni ugovor sa davaocem komunalne usluge i naravno da plaća učinjenu komunalnu uslugu. U Općini Živinice postoje dva komunalna redara koji će vršiti kontrolu kvaliteta odvoza smeća sa teritorije Općine Živinice kao i kontrolu posjedovanja tih ugovora za svako domaćinstvo, pravno i fizičko lice. U slučaju ne pridržavanja toga, predviđene su novčane kazne što nije popularna mjera, ali se mora pribjeći takvoj mjeri. Što se tiče Odluke Općinskog vijeća, određene su dvije firme koje će vršiti uslugu odvoza komunalnog otpada, a to su Akva Invest i firma d.o.o. RIF POST. Dakle, mole se građani da samo s tim firmama sklapaju ugovore o odvozu smeća i zamolio bih građane da imaju strpljenja, firme će doći do svakog domaćinstva i smeće će biti odvezeno ispred kuće i poslovnog prostora. Mi smo već upisali i evidentirali ugrožene javne površine, zelene površine prije svega, koje su opterećene nesavjesnim bacanjem smeća. Tu su prisutne razne vrste komunalnog i krupnog otpada, dakle, vidjeli smo i gume i namještaj. Sve te površine u narednom periodu će biti pod većim nadzorom, više će se obraćati pažnja na takve površine kako bi uspjeli da riješimo taj problem.” kazao je glavni inspektor Mevludin Dedić.


U prošlom mjesecu, mnoge škole na području Općine Živinice svečanom manifestacijom, raznovrsnim programima i priredbama obilježile su svoj Dan škole. Tom prilikom Općinski načelnik Samir Kamenjaković prisustvovao je prigodnim svečanostima koje su organizovale Prva osnovna škola i Druga osnovna škola Živinice povodom obilježavanja svojih praznika.

Prva osnovna i Druga osnovna škola mogu se pohvaliti ogromnim uspjesima koje su ove školske godine, a i prethodnih postigli njihovi učenici na raznim takmičenjima, osvajajući često najveći broj bodova i najviša priznanja iz pojedinih nastavnih predmeta.

I ove godine, kao i prošle, Općina Živinice je finansirala i nabavku novih tabli za nastavni proces u Prvoj osnovnoj školi Živinice, ukupne vrijednosti 1.500,00 KM.

Kada su u pitanju srednje škole, JU Gimnazija Živinice svoj Dan škole je iskoristila da se prisjeti svih postignuća svojih učenika i njihovih profesora, i izvrsnih rezultata koji su ostvareni na mnogim takmičenjima lokalnog, a i međunarodnog karaktera.

Ono što je važno pomenuti je da se JU Gimnazija Živinice može pohvaliti i novim smjerom, dakle, pored općeg smjera, nove generacije moći će se opredijeliti i za smjer informacionih tehnologija.

Načelnik Samir Kamenjaković iskoristio je priliku da se zahvali direktorima svih škola, čije su aktivnosti u prethodnom periodu obrazovno stanje na području općine podigli na veći nivo, i koji su svojim zalaganjima omogućili učenicima bolje uslove kada je u pitanju boravak u školskom prostoru.

“Mi imamo jasnu strategiju kada je u pitanju razvoj Općine Živinice i aktivno smo se uključili u potpunosti u njenu realizaciju. Mi smo ove godine u škole na području Općine Živinice uložili gotovo kao i Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. To zaista s ponosom kažem jer smo uspostavili jednu jasnu sinergiju između lokalne zajednice, Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i direktora.
Ja se zaista još jednom zahvaliti direktorima svih škola koji su aktivni do te mjere, da jednostavno pronalaze i otvaraju mnoga vrata da bi pronašli i našli rješenje kada su u pitanju njihove škole. Svim maturantima želim od srca da ostvare najbolje rezultate na maturama i da kada budu birali zanimanje da prvo izaberu ono najvažnije, a to je da budu ljudi, pa tek onda da izaberu svoje osnovno zanimanje.
Ove škole su zaista ispratile mnoge generacije i ljude koji su danas već na mnogim važnim funkcijama. Ali, opet ponavljam, ono što je najvažnije što su nas naučili naši učitelji i trudili su se da budemo čestiti i pošteni ljudi, jer ako budemo dobri ljudi, onda možemo da budemo i dobri stručnjaci. Želim zaista čestitati od srca Dan škole, svim školama koje su ga obilježile u proteklom periodu, i želim reći da mi zajedno moramo stvarati liberalno društvo u kojem ljudi i njihova prava neće biti ugrožena i u kojem će se maksimalno poštovati ljudska prava i slobode. Moramo insistirati na kvalitetu znanja, jer samo tako možemo napraviti bolje sutra. Bolje sutra već imamo sa svim ovim mladim ljudima koji su u naš grad donijeli nova priznanja i nove pobjede. Još jednom od srca želim uputiti čestitke ispred lokalne zajednice svim učenicima i njihovim roditeljima, a naročito nastavnicima koji postižu ovakve rezultate u svom radu sa učenicima.” istakao je načelnik Kamenjaković.


Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještava studente koji su ostvarili pravo na stipendiranje za akademsku 2017/2018 godinu, a koji nisu pristupili potpisivanju ugovora 30.05.2018. godine da će se potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija obavljati

svakog radnog dana u vremenskom periodu od 11 časova do 15 časova, u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja, kancelarija br. 7.

Prilikom potpisivanja ugovora, studenti su dužni predočiti :
1. ličnu kartu
2.dokaz o upisanom ljetnom semestru, u tekućoj akademskoj godini, bez kojeg ne mogu potpisati ugovor
3.ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

Kandidat koji do 08.06.2018. godine, ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustao od stipendije.


Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede, poziva sva zainteresovana lica na Javnu raspravu o dokumentu PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ZA PODPROJEKTNO PODRUČJE „SVOJAT-ZELENIKA“ u Općini Živinice, koji je pripremljen u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP).

Javna rasprava će se održati 04.06.2018. godine u Sali Općine Živinice sa početkom u 11:00 h.

Nacrt Plana upravljanja okolišem je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva http://www.fmpvs.gov.ba kao i na web stranici PIU Šumarstva i poljoprivrede http://portal.piusum.ba.

Primjedbe, mišljenja i prijedloge o navedenom dokumentu možete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 04.06.2018. na sljedeću adresu:

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Jedinica za implementaciju projekata šumarstva i poljoprivrede

Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini

Ul. Trampina 4/I

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 213 098

Fax: +387 33 213 099

E-mail: piusum2@bih.net.ba ; info@piusum.ba

 


U oktobru prošle godine u mjestu Kupjerusi, Mjesna zajednica Višća, u potpunosti je izgorila jednospratna porodična kuća porodice Bajramović. Od tog dana samohrana majka Fata Bajramović, vlasnica kuće, uz pomoć Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića vodi bitku da obnovi svoj porodični dom u kojem stanuje sa pet članova svoje obitelji.

Tim povodom, načelnik Kamenjaković je već početkom godine razgovarao sa vlasnikom kompanije Bingo, Senadom Džambićem, o nesretnom slučaju koji je zadesio porodicu Bajramović, prilikom čega je dogovoreno da će bosanskohercegovačka kompanija Bingo koja već od svojih početaka prakticira društveno odgovorno poslovanje investirati 36.000, 00 KM u obnovu kuće Fate Bajramović.

Naime, nakon što je izgorila kuća Fate Bajramović stručna lica koja su izašla na teren rekli su da je kuća u potpunosti uništena i da se ne može obnoviti, tako da je bila potrebna izgradnja nove. Odmah nakon toga načelnik Kamenjaković je uspio obezbijediti izgradnju temelja za novu kuću Fati Bajramović, a nakon čega su počeli razgovori sa direktorom kompanije Bingo za nastavak izgradnje kuće.

Fata Bajramović sa djecom sada trenutno živi u kući kod njene sestre. S obzirom da su članovi porodice Bajramović nezaposleni, načelnik Kamenjaković i direktor Džambić razgovarali su i o mogućnosti da se neko od članova od ove porodice uposli, kako bi se osigurao pristojan život za cijelu porodicu.

U partnerstvu sa Općinom Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem, koji od oktobra traži rješenje za obnovu porodične kuće gospođe Fate, kompanija Bingo će u septembru ove godine omogućiti porodici Bajramović da uđe u svoj novi dom.

Ovo je dobar primjer jedne velike domaće kompanije kao što je Bingo, koja svoju reputaciju gradi na socijalno angažiranom poslovanju i koja kroz mnoga javna-privatna partnerstva daje doprinos cjelokupnom društvu, lokalnim zajednicama, te posebno onima koji su na marginama društva.

”Mi smo svjedoci jedne tužne priče u ovom kraju gdje je samohrana majka, žena koja ne radi nigdje sagradila kuću i nakon toga ostala bez ičega. Odmah poslije požara, mi smo bili na licu mjesta. Preko Općinskog vijeća i iz Budžetske rezerve Općinskog načelnika smo dali sredstva i uspjeli smo zajedno sa građanima, sa Općinom Živinice i firmama iz Živinica napraviti temelj kuće, i onda smo na tome stali.
Nismo mogli dalje iznaći rješenja kako da napravimo ovu kuću. Ja sam u januaru u razgovoru sa gospodinom Senadom Džambićem predložio i pitao ih da li je kompanija Bingo u mogućnosti da nam pomogne da ovoj gospođi napravimo i riješimo stambeni problem. Evo, danas smo u početnoj fazi realizacije gdje smo po projektu planirali u roku od mjesec do dva završiti ovaj stambeni objekat i iznaći rješenje da gospođa bude u svom domu. Izvođač radova će biti živinička firma Zimex, oni su dogovorili sa kompanijom Bingo cijenu i oni će odmah od ponedjeljka početi sa izgradnjom kuće. Zahvaljući Općini Živinice, a posebno se želim zahvaliti kompaniji Bingo na njihovom socijalno osjetljivom programu kojim pomažu našim građanima i što će zahvaljući tome naša Fata Bajramović u septembru imati završen stambeni objekat. Ono što je jako bitno spomenuti, da ćemo danas sa direktorom kompanije Bingo Senadom Džambićem razgovarati i da se iz obitelji Bajramović neko uposli kako bi obezbijedili i osnovne materijalne namirnice tokom narednih mjeseci.” istakao je načelnik Kamenjaković.

“Pod ovim krovom je bilo sedmero članova. Majka mi je umrla prije dva i po mjeseca, tako da nas je sada trenutno šestero. Ja sam investirala u ovu kuću 11.000,00 KM kada sam došla iz Švicarske. Jedan dan otišla sam na kipu, vratila se, i uslijed slabog napona, u dječijoj sobi je izbio požar i gorilo je sve, apsolutno sve. To nas je slomilo sve, jer niko od nas nije zaposlen. Kao samohrana majka, svoje sinove sam odškolovala skupljajući ugalj i odgojila sam čestite ljude kojih se ne stidim. Uz pomoć načelnika Samira Kamenjakovića i gospodina Senada Džambića, ja se nadam da ću ako Bog da u septembru, zajedno sa svojim isnovima, useliti u svoju novu kuću.” kazala je Fata Bajramović.

Rukovoditeljica službe marketinga u Bingu Tatjana Paunovski naglasila je da će kompanija Bingo učiniti sve što je u njihovoj moći da obnove dom Fati Bajramović.

“U januaru 2018. godine načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i vlasnik kompanije Bingo razgovarali su o nesretnom slučaju koji se desio Fati Bajramović, u naselju Višća i evo nas danas tu, u posjeti Fati. Odlučili smo investirati 36.000,00 KM i napraviti Fati novu kuću. Mi se iskreno nadamo da će Fata već u septembru moći ući u svoj novi dom. Moram reći da je zaista strašno ono što se desilo gospođi Bajramović. Kompanija i uprava suosjećaju se sa njenom tragedijom i sa njenom boli, i iz tog razloga smo tu danas, da joj pomognemo koliko je to u našoj moći i nadamo se da će joj se svidjeti njen novi dom i da ćemo već u septembru svi ponovo ovdje biti na okupu, da ćemo zajedno sa Fatom popiti prvu kafu u njenom domu.” istakla je Paunovski.


Načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa predstavnikom kompanije ”Elisa Berry BH” Živinice i ove godine usaglasio potrebe za 200 sezonskih radnika za berbu borovnica na plantažama u Dubravama Donjim i Bašigovcima.

Berba će trajati dva mjeseca počev od 01.06.2018. godine, a sprovodit će se u zavisnosti od vremenskih uslova. Radno vrijeme za berbu je od 07,00 do 17,00 sati.

Za svakog radnika berača sklopit će se ugovor o djelu. Plaćanje je po učinku odnosno za ubrani 1 kg borovnice – 1 KM, isplata bi bila svake sedmice za prethodnu sedmicu.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković poziva sve zainteresovane građane koji žele da učestvuju u ovom sezonskom poslu, da se što prije jave na Info pult u Šalter sali Općine Živinice ili pošalju svoje osnovne podatke (ime, prezime i broj telefona) na e-mail adresu: press@opcinazivinice.ba . 

 


U okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Živinice u 2017.godini“.kojeg zajedno realizuju Općina Živinice i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izgradnju do tri stambene jedinice ili do visine raspoloživih sredstava za ove namjene na lokalitetu Ciljuge.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji se nalaze u potrebi za stambenim zbrinjavanjem ili im je potrebno poboljšanje stambenih uvjeta.

Ukupna vrijednost Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u područja općine Živinice za 2017.godinu je 96.640,00 KM.

Prijavu za dodjelu pomoći može podnijeti nosioc romskog domaćinstava ili njen punoljetni član koji nisu ranije koristili pomoć za sanaciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova, a nemaju stambenu jedinicu na teritoriji Bosne i Hercegovine, uslovnu za stanovanje.

Pomoć se može dodijeliti romskoj porodici ili zajedničkom domaćinstvu (u daljem tekstu korisniku) uz ispunjavanje osnovnih i posebnih kriterija.

Odabir korisnika, odnosno izradu preliminarne rang liste vrši Komisija imenovana od strane načelnika Općine Živinice.

Nadzor nad radom Komisije vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave na propisanom obrascu mogu se preuzeti na info-pultu šalter sale općine Živinice, na web stranici općine Živinice, JU “Centar za socijalni rad” Živinice i prostorijama lokalnih romskih udruženja.

Prijave sa dokazima kojim se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija dostaviti, Komisiji pu Centra za pružanje usluga građanima ( šalter sala) općine Živinice, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

                                                                                           JAVNI POZIV

                                                                          ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA

                 “STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA U OPĆINI ŽIVINICE U 2017.GODINI -NE OTVARAJ”.

 

Neblagovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za za dostavu prijava počinje teći od objave Javnog poziva u dnevnom listu “Oslobođenje”. 29.05.2018 godine i traje 15 dana.

 


Na području industrijske zone Ciljuge II, u proteklom periodu investirano je više od trideset miliona konvertibilnih maraka, izgrađen je veliki broj fabrika, od kojih će neke startati sa radom već početkom mjeseca augusta.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković posjetio je investitore njemačke firme, koji su tom prilikom kazali da će nakon završetka fabrike koja je već u zadnoj fazi izgradnje, praviti projektnu dokumentaciju za izgradnju još jedne proizvodne hale.

Radi se o projektima sa dugim razdobljem investiranja, koji će imati direktan efekat na razvoj privrede ne samo lokalne zajednice, već i i cjelokupne države Bosne i Hercegovine.

Poznata je činjenica da obim stranih investicija zavisi direktno od ambijenta poslovne klime, odnosno lakoće poslovanja u zemlji, ili u lokalnoj zajednici u koju se ulažu sredstva. S tim u vezi iako naša država slovi za one zemlje koje karakteriše podijeljeno tržište, postojanje mnogih administrativnih prepreka koje su vezane ponajprije za osnivanje i rad novih privrednih subjekata, te dug period trajanja registracije preduzeća što je praćeno i visokim troškovima, administracija Općine Živinice na čelu sa načelnikom Kamenjakovićem u proteklih godinu dana razrađenim strateškim planiranjem i pametnom politikom omogućila je stranim i domaćim investitorima ambijent za ulaganja koja prelaze pedeset miliona konvertibilnih maraka.

Taj podatak govori više stvari, osim novih omogućenih radnih mjesta, potrebno je istaći i činjenicu da dolaskom stranih investitora iz razvijenih zemalja obezbjeđuju se savremenija nova tehnološka i organizaciona znanja i otvara se mogućnost povećanja izvoza, čime se na tržištu lokalna zajednica i država Bosna Hercegovina mapiraju kao relevantni akteri i faktori koji mogu pratiti trendove i koji imaju ponuditi adekvatnu radnu snagu.

Općina Živinice zajedno sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem pokazala je znanje i spremnost da iskoristi potražnju transnacionalnih firmi za novim mjestima investiranja, i iste stavi u pogon razvoja općine, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.
 
”Došao sam da obiđem poslovnu zonu sa jednom dobrom informacijom, a to je da će prva firma iz Njemačke već prvog augusta početi zvanično sa radom. Od petog augusta svi uposlenici koji budu primljeni počet će da obavljaju svoje radne aktivnosti. Dakle, mi smo u poslovnoj zoni o kojoj smo govorili od početka kao i o njenom uređenju, nakon što smo je u potpunosti uredili, početkom prošle godine dobili već i prve investitore. U poslovnu zonu je definitivno do danas uloženo negdje oko trideset i pet miliona konvertibilnih maraka i to je zaista jedna značajna suma ulaganja u Općinu Živinice. Ako uzmemo u obzir firmu Sućo koja je otvorena u novembru prošle godine i tržni centar Bingo koji se radi na području naše Općine, Općina Živinice je, dakle, negdje u godinu dana imala oko pedeset miliona konvertibilnih maraka ulaganja. Tako da smo definitivno postali jedna značajna destinacija za ulaganje. Kada je u pitanju industrijska zona Ciljuge II i nova fabrika njemačke firme, dogovorili smo tokom naše posjete investitoru da će odmah nakon ulaska radnika u fabriku, početi izgradnja i druge fabrike. Smatrajući nas ozbiljnom destinacijom za ulaganje, i smatrajući našu administraciju koja je zaista u najbržem vremenskom intervalu obezbijedila svu dokumentaciju koja je bila potrebna, kompetentnom i spremnom da zadovoljimo sve njihove osnovne kriterijume, investitor je danas kazao da će odmah početkom augusta praviti projektnu dokumentaciju za izgradnju još jedne hale do hale koju imaju i koju su već izgradili, odnosno koja je u zadnjoj fazi izgradnje. Kad su u pitanju austrijski ulagači, u austrijsku firmu bi trebalo biti zaposleno oko tri stotine i pedeset ljudi. Ona bi krajem jeseni trebala primiti prve radnike. Najveće mi je zadovoljstvo da pored stranih investitora, imamo naše, domaće poduzetnike koji također prave investicije ovdje, od Almersa, Zirata, Holexa i ostalih, zajedno sa Bingom koji je u fazi otvaranja svoje nove poslovnice na ovoj lokaciji. Kada sve to zbrojimo mi bi na ovoj poslovnoj zoni trebali imati negdje u ove dvije naredne godine zaposleno oko hiljadu ljudi i to je ono što ja stvarno sa zadovoljstvom i punim srcem mogu kazati. To je ona pametna politika koju moramo voditi da obezbijedimo uslove za sve ove investicije. Važno je istaći činjenicu da se moramo prilagoditi ulagačima, jer ukoliko se administracija ne prilagodi ulagačima, od investicija neće biti ništa. Iz tog razloga želim se zahvaliti administraciji Općine Živinice, Općinskom vijeću, želim se zahvaliti građanima koji su nas prihvatili da radimo ovakve projekte koji su za budućnost naše djece i svi nas zajedno. Želim da ovakve zone budu primjer i drugim lokalnim zajednicama kako treba raditi sa investitorima. Naravno, ovdje ne smije i neće biti kraj. Mi smo pripremili već dvije nove poslovne zone koje ćemo uređivati i dovesti strane investitore kao i naše domaće. Svima su isti uslovi za ulaganje, ovo želim ponoviti. Pozvani smo na jedan međunarodni samit da predstavimo poslovnu zonu, jer nas već tretiraju kao bosansko čudo, jer smo za godinu dana uspjeli znači odrediti poslovnu zonu, urediti je, dovesti investitore i otvoriti nova radna mjesta. To je ono što želimo u budućnosti raditi i nastaviti dalje djelovati u svim segmentima zajedno sa našim građanima.” kazao je načelnik Samir Kamenjaković.