Javni Oglas Opcine Živinice

Ponovni javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao: k.č.br. 1686/1 zv. “Bašta”,dvorište 176 m2,oranica/njiva 1 klase 184 m2 ( ukupna

Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao: k.č.br. 1686/1 zv. “Bašta”,dvorište 176 m2,oranica/njiva 1 klase 184 m2 ( ukupna površina 360 m2),k.č.br.1680/5 zv. “Do puta”,nekategorisani put površine 116 m2 , k.č.br.1678/11 zv. “Gradilište”,oranica/ njiva 3 klase površine 69 m2 i k.č.br. 1687/4,zv. “Bašta”,oranica/ njiva 2 klase površine 28 m2,sve upisane u p.l.br. 464 K.O. Živinice Grad na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 ,a po zemljišnoknjižnom stanju upisa odgovaraju im parcele označene kao k.č.br. 1686/1,1680/5,1678/11 i 1687/4 K.O. Živinice Grad,sve upisane u el. z.k.ul. br. 3362,2213 i 10250 K.O Živinice Grad kao vlasništvo Grada Živinice sa dijelom 1/1,bez upisanog tereta,radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta-kolektivnog stanovanja. 

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Oslobođenje”, web stranici Grada Živinice i na Oglasnoj tabli Grada Živinice.

Javni oglas možete pogledati OVDJE