Nakon što su u februaru Općinski načelnik Samir Kamenjaković i načelnici općina Banovići i Kladanj, zajedno sa direktorom Evropske banke i direktorom Eko Sep-a potpisali Pismo namjere za realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije „Eko-Sep” Živinice, objavljeni su i dokumenti sa okolinskom i dubinskom analizom projekta u skladu sa pravilima EBRD-a.

Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Općine Živinice na udaljenosti od 12 kilometara od gradske zone Živinica, te četiri kilometra od centra Općine Banovići i četrdeset i tri kilometra od centra Općine Kladanj.

Radi se o zabačenom području koje je u prošlosti lokalni rudnik uglja koristio godinama kao odlagalište jalovine. Za vrijeme aktivnog korištenja jalovine u prošlosti, ovo mjesto su koristili lokalni sakupljači (otpadnog) uglja. Lokacija se više ne koristi za odlaganje jalovine i zbog toga su iscrpljene količine (otpadnog) uglja iz jalovine.

Lokacija Projekta je degradirana i veoma modifikovana bez potencijala za održavanje rijetkih/endemičnih/zaštićenih područja, i nije identifikovano plodno zemljište. Tlo je prekriveno tankim gornjim slojem pulverizovane jalovine, te na taj način predstavlja vještačko zemljište.

Najbliže naseljeno mjesto je naselje “Ježevac” koje pripada teritoriji Općine Banovići (na zračnoj udaljenosti od 500 metara od planirane RSD).
Deponija nije vidljiva iz naselja.

Eko sep nastoji da osigura da Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama neće dovesti do negativnih utjecaja za one koji žive u blizini Projektne lokacije, ili za druge interesne grupe koje potencijalno mogu biti pod utjecajem Projekta. Međutim, u slučaju bilo kakvih problema, građani mogu uložiti pritužbu usmenim putem (pogledati Letak o pritužbama na linku ispod), ili kroz ispunjavanje Projektnog obrasca za pritužbe.

Detaljne informacije, sa Studijom procjene uticaja na okoliš, okolišnim i društvenim akcionim planom, obrascima za pritužbe dostupne su na linkovima ispod.

Plan uključivanja interesnih grupa
– Projektni obrazac za pritužbe
– Letak o pritužbama
– Netehnički sažetak
– Okolišni i društveni akcioni plan

Studija o procjeni uticaja na okoliš

– Uvod
– I dio
– II dio
– III dio
– Plan upravljanja otpadom

Dokumentacija na engleskom jeziku

– Environmental and social action plan
– Environmental impact assessment study
– Non-tehnical summary
– Stake holder engagement plan