Potpisan Memorandum o sardnji za prevenciju korupcije u Općini Živinice

Načelnik Samir Kamenjaković je, jučer u svom kabinetu, sa direktoricom Fondacije INFOHOUSE Dženanom Aladžuz potpisao Memorandum o saradnji

Načelnik Samir Kamenjaković je, jučer u svom kabinetu, sa direktoricom Fondacije INFOHOUSE Dženanom Aladžuz potpisao Memorandum o saradnji za realizaciju projekta “Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT”.

Cilj projekta je izrada strategije, odnosno akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Cilj je, u općinskoj administraciji uspostaviti sistema za borbu protiv korupcije, te time je učiniti funkcionalnijom i transparentnijom prema građanima Općine Živinice.

Naime, u Općini Živinice će se u narednom periodu provoditi projekat ACCOUNT, koji podrazumijeva aktivnosti na izradi lokalnog akcionog plana za prevenciju korupcije u okviru Općine Živinice za dvogodišnji period, od 2019.-2021. godine.

Potpisan Memorandumom uređuje se način saradnje između Općine Živinice i Fondacije INFOHOUSE, kao i druga pitanja značajna za uspješnu realizaciju aktivnosti u okviru navedenog projekta.

Plan je da Općina Živinice u koordinaciji sa Fondacijom INFOHOUSE kroz šest strateških ciljeva za prevenciju korupcije, kao i sistematsku borbu protiv korupcije u našoj lokalnoj zajednici provede antikorupcijske reforme.

Fondacija INFOHOUSE je partner Udruženja CRMA u realizaciji projekta ACCOUNT i zaduženo je za koordinaciju aktivnosti pod nazivom: “Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i opština/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou”.

ACCOUNT je USAID-ov program koji zagovara primjenu ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije. Cilj ACCOUNT-a je objedinjavanje svih institucija, organizacija i pojedinaca koji se bore protiv korupcije da bi zajednički postigli da ova borba postane sistematična, održiva i s trajnim rezultatima.

“Potpisali smo Memorandum o saradnji za lokalni Antikorupcioni plan, kojeg želimo svojom voljom provoditi, a sve u ime naših građana. Mi smo se opredijelili da u našoj administraciji imamo proaktivnu transparentnost, koja je jednaka antikoruptivnosti. U protekle dvije godine, a prilikom određenih projekata koje smo radili, smo pokazali da smo proaktivno transparentni. Praksa nam je da od početka ove godine za sve ugovore koji su potpisani za realizaciju određenih projekata na području Općine Živinice izvođače radova uvedemo u posao. Ta praksa je upravo jedan primjera proaktivne transparentnosti za koju se zalažemo i koju želimo promovisati. Dakle, na ovaj način želimo obavijestiti građane šta radimo, gdje radimo, te da građani mogu napraviti uvid u sve ono što smo uradili. Mi to želimo staviti na papir i pojednostaviti. Cilj je da imamo administraciju koja će biti dostupna svakom građaninu, a za bilo koji upit građaninu dati jasan odgovor”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Danas smo učinili prvi korak prema jednom vrlo efikasnom i jednostavnom alatu, a to je Antikorupcijski plan Općine. Kada se on uradi po našoj određenoj metodologiji, onda bi trebali svi koji su angažovani u općini da rade u jednoj okolini koja je lišena korupcijskih rizika, a s druge strane građani i građanke, ovog lijepog grada, bi trebali da imaju jednu dokumentnost koja će provjeravati da li stvarno njihova lokalna administraciija radi transparentno i u duhu antikorupcije. Kada danas spomenete Dokument izvještaja svi misle da je to nešto bezvrijedno, ali ovaj dokument je jedna mapa puta kako da jedna ovako progresivna Općina smanji mogućnost korupcijskog rizika, te da prema svojim građanima i građankama odgovorno vlada”, rekla je direktorica Fondacije INFOHAUS Dženana Alađuz.

“Ovo je jedan jako važan projekat koji se sprovodi u okviru mreže Accaunt od strane Organizacija članica. Radi se o jačanju kapaciteta lokalnih zajednica za prevenciju korupcije. Ovo je treći ciklus u kojem radimo sa općinama Živinice, Kladanj i Doboj Istok. Cilj nam je ojačati općinske administracije, te na neki način olakšati pristup građanima tako što ćemo unaprijediti i ojačati transparentnost, efikasnost i javnost rada organa uprave. Mi ćemo u ovom ciklusu sa Općinom Živinice raditi na izradi lokalnog akcionog plana za prevenciju korupcije u okviru Općine Živinice za dvogodišnji period, od 2019.-2021. godine. Zapravo, obradit ćemo šest strateških ciljeva koji se odnose na transparentnost, integritet, efikasnost, saradnju općinske uprave sa nevladinim organizacijama i nekim drugim institucijama koje djeluju u okviru Općine. Definisat ćemo određene mjere koje je potrebno da provode ograni općine. Pratit ćemo realizaciju tih mjera u dvogodišnjem periodu, a i nakon toga, te ćemo poslije toga moći mjeriti koji je procenat građana koji su bolje upoznati sa radom samog organa općine i na koji smo način unaprijedili sam sistem općinske uprave”, rekla je Mirjana Čuskić, Helsinški odbor za ljudska prava.