Obavještenje za Udruženja građana Grada Živinice

Obavještavaju se predsjednici ili druga ovlaštena lica za predstavljanje nevladinih organizacija odnosno udruženja građana, sa područja Grada Živinice,

Obavještavaju se predsjednici ili druga ovlaštena lica za predstavljanje nevladinih organizacija odnosno udruženja građana, sa područja Grada Živinice, da su dužni do 31.03.2021. godine Gradu Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su im dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu.

Organizacije i udruženja kao korisnici sredstava iz Budžeta Grada Živinice dužni su Gradu Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima za svaku pojedinačnu tranšu i priložiti kopije dokaza za utrošena sredstva (odluke, račune, naloge za isplatu, naloge za prijenos sredstava, uplatnice, priznanice i druge relevantne dokaze). Također, trebaju dostaviti i ovjerene kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha iz godišnjeg obračuna udruženja za 2020. godinu, kao i popunjen obrazac “Osnovni podaci za nevladinu organizaciju-udruženje”.

U slučaju da udruženje ili organizacija nije iz opravdanih razloga utrošila dodijeljena sredstva, dostavit će januarski izvod iz banke u kome se vidi da na računu organizacije ili udruženja postoje dodijeljena sredstva. Organizacijama i udruženjima koje ne dostave Izvještaj o utrošenim sredstvima za svaku tranšu dodijeljenih sredstava, obustavit će se dodjela sredstva iz Budžeta Grada Živinice, s tim da će Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe putem Gradskog pravobranilaštva Živinice pokrenuti postupak za povrat sredstava koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice.

Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija i udruženja građana koji nisu dostavili Izvještaje o utrošenim sredstvima koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice u 2020. godini, da to urade do kraja marta tekuće godine, kako bi mogli nastaviti saradnju u interesu naše lokalne zajednice.

Za sve detaljnije informacije kontakt osoba je Elvir Sinanović na broj telefona: 035/743-387.

OBAVJEŠTENJE