Potpisan Sporazum o saradnji na projektu “Socio-ekonomsko osnaživanje, suprotstavljanjem energetskom siromaštvu”

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je sa predstavnikom Švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini potpisao sporazum o međusobnoj

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je sa predstavnikom Švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini potpisao sporazum o međusobnoj saradnji na dvogodišnjem projektu “Socio-ekonomsko osnaživanje, suprotstavljanjem energetskom siromaštvu” .

Svrha ovog Sporazuma je uspostavljanje regulatornog okvira za socio-ekonomsko osnaživanje domaćinstava kroz smanjenje troškova za energiju. Navedeni projekat je dio je projekta CaCH “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“.

U okviru ovog projekta će na području Grada Živinica biti educirano 15 energetskih savjetnika koji će dva puta posjetiti 1.500 domaćinstava u Gradu Živinice. Za implementaciju projekta

Tokom posjeta energetski savjetnici će svakom domaćinstvu donirati pakete za efikasno korištenje energije, koji sadržavaju po 4 LED sijalice, specijalni kalendar i priručnik sa savjetima kako smanjiti potrošnju električne i toplotne energije u domaćinstvu. Kroz razgovor će savjetnici prikupiti informacije o potrošnji energije, električnim uređajima i navikama građana u cilju podsticanja građana na smanjenje potrošnje energije.

Druga posjeta i savjetovanje će biti realizirano nakon godinu dana da bi se utvrdilo da li je došlo do smanjenja potrošnje električne energije u ispitivanim domaćinstvima.

Savjetnici će prikupiti informacije koje će biti korištene za izradu sveobuhvatne analize o prisustvu energetskog siromaštva u Tuzlanskom kantonu. Pored Živinica istraživanje će biti provedeno u Tuzli, Banovićima, Gračanici, Lukavcu i Kalesiji. Ukupno će biti posjećeno 10.000 domaćinstava. Analizom će biti utvrđeno koliko je prisutno energetsko siromaštvo u Tuzlanskom kantonu i bit će date preporuke na koji način se može održivo pomoći energetski siromašnim domaćinstvima.

Pored energetskog siromaštva projekat sadrži i druge segmente kao što su konkretna primjena inovativnih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na 10 javnih objekata koristeći nove modele finansiranja (ESCO), podizanje kapaciteta uposlenika u obrazovnim institucijama iz oblasti EE i OIE kroz predavanja, radionice, prezentacije, printani materijal i studijska putovanja, te primjena obnovljivih izvora energije u poljoprivredi kroz razvoj funkcionalnog modela plastenika grijanog toplotnom pumpom.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je ovom prilikom istakao da će Grad Živinice u okviru svojih mogućnosti uzeti učešće i u drugim segmentima ovog projekta.