Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (u daljem tekstu D4D). D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.

U okviru Investicijskog fonda kroz ovaj javni poziv pružit će se podrška investicijskim projektima koji kroz produktivnu poslovnu saradnju s bh. dijasporom, doprinose unapređenju konkurentnosti, pristupu novim tržištima, poslovnom rastu te stvaranju novih radnih mjesta u BiH.

Očekuje da će se kroz Investicijski fond podržati najmanje 7 novih investicijskih projekata, privući ulaganja privatnog sektora u saradnji s dijasporom u minimalnom iznosu od 2.100.000 KM, te kreirati 150 novih radnih mjesta (od čega minimalno 30% za žene) na području FBiH i BD BiH.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva (u obliku bespovratnih sredstava) po ovom javnom pozivu iznose 1.400.000 KM. Maksimalni iznos bespovratne finansijske podrške po projektu iznosi 200.000 KM, dok je minimalni iznos podrške po projektu 88.000 KM. Podnosilac prijedloga investicijskog projekta mora osigurati sufinansiranje u vrijednosti od najmanje 60% od ukupnog iznosa investicije..

Podnosilac prijedloga će sredstva za sufinansiranje odobrenog projekta uplatiti na račun koji će prethodno otvoriti kod RB FBiH.

Sufinansiranje može biti djelomično ili u potpunosti obezbjeđeno i kroz kreditna sredstva RB FBiH, pod povoljnim uslovima. Korištenje kreditnih sredstava RB FBiH nije obavezan uvjet za učešće u ovom javnom pozivu.

Javni poziv će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a krajnji rok za podnošenje prijedloga investicijskih projekata je 28. juni 2019. Prijedlozi zaprimljeni nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Potpunije informacije o kriterijima i uslovima koji su potrebni prilikom apliciranja na javni poziv, kao i sva ostala dokumentacija sa obrascima dostupna je na linkovima ispod.

Javni poziv – Investicijski fond
Prilog 1a Obrazac projektnog prijedloga
Prilog 1b Plan aktivnosti i utroška sredstava
Prilog 2 Budžet projekta
Prilog 3 Pismo namjere sa istaknutim iznosom i definiranim izvorom sufinansiranja
Prilog 5 Izjava partnera iz dijaspore