Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice stavlja na Javnu raspravu Nacrt Regulacionog plana Novi grad II i Nacrt Regulacionog plana Novi grad III, te u vezi sa tim pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Živinice, da uzmu učešće u provođenju ove javne rasprave.

Javni uvid trajat će od 09.02.2018god. do 09.03.2018. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove, te na sljedećem linku:

JAVNA RASPRAVA o nacrtu Regulacionog planu Novi grad II i III

Javno izlaganje održat će se 09.03.2018. godine u prostorijama velike sale Općinskog vijeća sa početkom u 16 sati.

Vaše mišljenje, prijedloge i primjedbe na ponuđeni Nacrt mogu se:
– Dati u Zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju,
– Upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana i
– Podnijeti putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba
Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvještaja o javnoj raspravi.