Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa sportskih organizacija koje

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Komisija za provođenje postupka i odabir projekata i programa sportskih organizacija koje će se finansirati ili sufinansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu obajvljuje Privremenu rang listu o odabiru projekata i programa za oblast tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu.

PRIVREMENA RANG LISTA 

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na Privremenu rang listu se podnosi Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice.