Poziv u postupku izdavanja lokacijske informacije

Poziv u postupku izdavanja lokacijske informacije za izgradnju stambenog objekta na parceli k.č. broj 2105 K.O. Živinice Grad

Poziv u postupku izdavanja lokacijske informacije za izgradnju stambenog objekta na parceli k.č. broj 2105 K.O. Živinice Grad