Održan Dan otvorenih vrata LAG mladih osoba sa invaliditetom Živinice

Gradonačelnik Began Muhić prisustvovao je Danu otvorenih vrata koje je organizovala Neformalna lokalna akciona grupa (LAG) mladih osoba

Gradonačelnik Began Muhić prisustvovao je Danu otvorenih vrata koje je organizovala Neformalna lokalna akciona grupa (LAG) mladih osoba sa invaliditetom (MOSI) Živinice u cilju podrške i doprinosa socijalnoj uključenosti mladih sa i bez invaliditeta u svim društvenim procesima lokalne zajednice.

Predstavnice LAG mladih osoba sa invaliditetom Živinice upoznale su Gradonačelnika o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kada je u pitanju Grad Živinice, kao i sa ciljevima i aktivnostima djelokruga rada neformalne lokalne akcione grupe MOSI Živinice.

Gradonačelnik Muhić naglasio je da svaki čovjek ima urođena, jednaka, neotuđiva i univerzalna prava što je i temeljno načelo Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, to će ujedno biti orijentir i Organa uprave Grada Živinice da aktivno uz podršku neformalnih grupa, građana i NVO sektora radi na promicanju i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom posebno kada je u pitanju pristup i učešće u društvenim tokovima lokalne zajednice.

Poseban problem za osobe sa invaliditetom predstavlja otežan pristup odnosno arhitektonske barijere u domeni ulaska i kretanja kroz objekte javnih ustanova, kao i zgrade bez liftova koje otežavaju socijalnu uključenost kroz onemogućavanje pristupa službama u javnim ustanovama.

Iz tog razloga na inicijativu Gradonačelnika Begana Muhića u Budžetu za 2024.godinu planirana su i sredstva za ugradnju lifta u objektu Gradske uprave Živinice kako bi se uklonile arhitektonsko-urbanističke prepreke koje su ometale ili sprječavale kretanje, boravak i pristupačnost osobama sa invaliditetom, osobama sa otežanim kretanjem kao i starijim osobama pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.

Grad Živinice će aktivno raditi na stvaranju okruženja koja ne ograničavaju osobe s invaliditetom u pogledu uključivanja u društvenu zajednicu.