Javni Oglas Opcine Živinice

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice – LOKACIJA CILJUGE II

Na osnovu člana 22 i 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 66/13

Na osnovu člana 22 i 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 66/13 i 100/13),  člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH” br. 17/14), Odluke o građevinskom zemljištu grada Živinice br. 06-04-2923-20/20 od 04.06.2020 god.(Službeni glasnik Grada Živinice broj 12/20), Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine u vlasništvu Grada Živinice-Ciljuge br. 06-04-5937/2023  od 22.09.2023 god.(“Službeni glasnik Grada Živinice”, br.9/23), Gradonačelnik raspisuje: