Gradonačelnik Began Muhić objavio je JAVNI POZIV za izlagače za učešće na događaju “Zimski bazarni dani” koji će se održati u sedmodnevnom periodu od 22.12.2023.godine (petak) do 29.12.2023.godine (petak) na lokaciji gradskog bulevara “Nesib Malkić”.

Izlagači/zainteresovana lica koja se bave proizvodnjom domaćih proizvoda, ili proizvoda iz domena domaćih radinosti, tradicionalnih zanata i umijeća, moći će izložiti svoje proizvode koji će biti prodajnog karaktera.

Bazarne tende na kojima će izlagači moći izložiti svoje proizvode obezbijedit će Grad Živinice i Turistička zajednica Grada Živinice.

Korištenje navedene površine za aktivnosti Bazarnih dana je besplatnog karaktera za sve prijavljene izlagače.

Izlagači ne smiju ugrožavati nesmetan prolaz vozila i pješaka kao i pristup poslovnim prostorima.

Dnevno trajanje bazarnih aktivnosti predviđeno je od 10:00 sati do 19:00 sati.

Svi izlagači su dužni ukloniti izložbeni materijal, te korištenu površinu i izložbenu tendu dovesti u prvobitno stanje do 19:00 sati u petak 29.12.2023.godine, čime se i završavaju Zimski bazarni dani.

Pravo učešća na manifestaciji imaju sva zainteresovana lica koja se bave domaćim radinostima i koja se prijave najkasnije do 20.12.2023.godine (srijeda) ili do popunjavanja prostornih kapaciteta (izložbenih tendi).

Sva zainteresovana lica koja žele uzeti učešće na ovogodišnjim “Zimskim bazarnim danima” mogu se prijaviti na kontakt e-mail: naida@gradzivinice.ba ili kontakt tel: 062/597-381


Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor obavještava poljoprivrednike Grada Živinice da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sukladno novoj Strategiji poljoprivrede ruralnog razvoja, razmatra mogućnost kako da se povećavaju površine obrade poljoprivrednog zemljišta i kao takve uključe u sistem novčanih podrški.

Prvi korak u tom procesu je prikupljanje što tačnijih podataka o površinama i kategorijama poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje poljoprivrednici već obrađuju a iz razloga što nisu vlasnici tog zemljišta, odnosno ne posjeduju ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju, ne mogu izvršiti upisivanje tog zemljišta u registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) te kao posljedicu imaju nemogućnost ostvarivanja prava na novčanu podršku.

Zbog navedenog, POZIVAJU se poljoprivrednici Grada Živinice koji obrađuju poljoprivrednog zemljište u privatnom vlasništvu a koje do sada nisu mogli upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava/klijenata, da izvrše prijavu površine i kategorije takvog zemljišta.

Za prijavu klijent ne treba trenutno dostavljati nikakve materijalne dokaze nego će prijavu izvršiti putem predviđene tabele koja će se dostaviti Ministarstvu.

Prijave se vrše u Šalter sali Grada Živinice najkasnije do 20.12.2023.godine.

OBAVIJEST


Obrazac za prigovor na odbijenu prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize popunjava i potpisuje osoba koja je podnijela prijavu na predmetni Javni poziv. Prije popunjavanja Obrasca za prigovor, potrebno je pažljivo pročitati tekst i popuniti sve rubrike, te obavezno priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega se ulaže prigovor i traži da se izvrši dodatna provjera. U slučaju da uz Obrazac za prigovor na bude priložen traženi dokaz, prigovor će se smatrati nepotpunim, te će automatski biti odbijen.

Obrazac prigovora dostupan je na sljedećem LINKU:

•  O B R A Z A C  Z A  P R I G O V O R NA ODBIJENU PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA DODJELU      SREDSTAVA SA POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI POZIV- POMOĆ EU ENERGETSKI SIROMAŠNIM DOMAĆINSTVIMA


Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023, Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize i Sporazuma o saradnji na realizaciji programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima potpisanog između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Grada Živinice, naš broj: 01/2-04-89-1828/23 od 13.10.2023.godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu

                                                                                                                            OBAVJEŠTAVA

Građane Grada Živinice a koji su podnijeli prijave na Javni poziv – pomoć Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima, da je zaključno sa 19.11.2023.godine, okončan unos prijava po osnovu Javnog poziva.

S tim u vezi, kreirana je privremena lista kvalificiranih domaćinstava kojoj ce zainteresovani građani, preko matičnog broja potencijalnog korisnika, moći pristupiti i provjeriti status svoje prijave. Status prijave, po privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava, moći će se provjeriti online na web stranici https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/ koja ce biti dostupna od 06.12.2023.godine i to jednostavnim unosom matičnog broja podnosioca prijave ili jednog od članova domaćinstva.

Po unosu matičnog broja prikazat će se status prijave, uz potvrdu ostvarenog prava ili detaljno obrazloženje uvjeta koji nisu ispunjeni. Link za navedenu web stranicu gradani ce moći pronaći i na web stranici grada Živinice u rubrici- obavještenja.

Građani koji kroz navedenu provjeru utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava moći ce putem Grada Živinice podnijeti pisani prigovor kojim ce uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom.

U slučaju podnošenja takvih prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa po osnovu kojega traži da se izvrši dodatna provjera, odnosno mora dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija koji je označen kao neispunjen (rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, dječijem doplatku ili dokaz o primljenoj penziji).

Sve prijave su ranije prošle detaljnu provjeru u postojećim službenim evidencijama te se očekuje minimalan broj prijava koje bi se mogle smatrati spornima po jednom od navedenih osnova.

Napominjemo da ce se provjera statusa podnesenih prijava, kao i podnošenje eventualnih prigovora moći izvršiti u period od 06.12.2023.godine do 12.12.2023.godine. Prigovori sa priloženim dokazima se mogu podnijeti u Šalter Sali Grada Živinice – na Šalter broj 3. u vremenskom periodu od 08:00 do 15:30 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319.
Kontakt osoba : Aldin Hadžić.


Na osnovu člana 4.Stav 1. i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023.godini broj:91/2-04-89-1902 od 20.10.2023.godine Komisija za utvrđivanje kriterija, uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023. godini, objavljuje 

KONAČNU LISTA KRAJNJIH KORISNIKA NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJ KRASTAVCA

 

 


Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Grada Živinice obavještava demobilisane branioce mlađe od 57 godina života i supruge umrlih demobilisanih boraca mlađe od 57. godina života koji su ostvarili pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu da su shodno članu 25. i 26. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:12/23) dužni javiti se u Službu za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe – Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe, kancelarija br.11 , u periodu od 01.12.2023.godine do 20.12.2023.godine i izvršiti kontrolu zbog daljeg nastavka isplate novčane egzistencijalne naknade za narednu 2024.godinu.

Prilikom javljanja dužni su dati ličnu kartu na uvid kao i dostaviti dokaz o mjestu prebivališta (CIPS odnosno PBA3 obrazac)

Priložena dokumentacija treba biti original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 60 dana.

Svi navedeni korisnici novčane egzistencijalne naknade koji se ne odazovu ovom pozivu do 20.12.20223.godine Služba će donijeti zaključak o obustavi isplate naknade a za korisnike koji ne ispunjavaju uslove za dalje korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu donijet će rješenje po prestanku prava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319
(kontakt osobe: Belsida Husić i Aldin Hadžić)

OBAVJEŠTENJE


Na osnovu člana 22., 363 i 364.Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”,broj: 66/13 i 100/13),člana 2.,5.,7.,8 i 9. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije BiH,kantona,općina i gradova (“Sl. novine Federacije BiH”,broj:17/14),člana 106. Statuta Grada Živinice (“Sl.gl. Grada Živinice br. 5/19),člana 5.stav 2.Odluke o građevinskom zemljištu Grada Živinice( “Sl. gl. Grada Živinice” broj: 12/2020) i pravosnažne Odluke Gradskog vijeća Živinice o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Živinice broj:06-04 – 5941/2023 od 22.09.2023 godine ,Gradonačelnik Grada Živinice raspisuje:

• JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije


Na osnovu člana 22 i 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 66/13 i 100/13),  člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH” br. 17/14), Odluke o građevinskom zemljištu grada Živinice br. 06-04-2923-20/20 od 04.06.2020 god.(Službeni glasnik Grada Živinice broj 12/20), Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine u vlasništvu Grada Živinice-Ciljuge br. 06-04-5937/2023  od 22.09.2023 god.(“Službeni glasnik Grada Živinice”, br.9/23), Gradonačelnik raspisuje:
 

Nakon što je gradonačelnik Began Muhić krajem oktobra objavio J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijava za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krastavca kornišona u 2023. godini, Komisija za utvrđivanje kriterija, uslova i postupaka za ostvarivanje prava na novčanu podršku u proizvodnji krastavca kornišona u 2023. godini, objavljuje ;

• PRELIMINARNA LISTA KRAJNJIH KORISNIKA NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJ KRASTAVCA
 KORNIŠONA U 2023 GODINI

Napomena: Protiv ove liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Prigovor na privremenu rang listu se podnosi komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Gradskog vijeća.


Gradonačelnik Began Muhić obavještava sve građane, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO, privredne subjekte, gradske vijećnike i sve druge zainteresovane strane da će javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu, biti održana na sljedeći način:

• nacrt Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu dostupan je u elektronskom obliku na web stranici
  Grada Živinice www.gradzivinice.ba i u printanom obliku na info pultu u šalter sali Grada Živinice

• sugestije, primjedbe i zahtjevi mogu se dostaviti u periodu 20.11.2024.godine – 30.11.2024.godine
  u pisanoj    formi putem e-maila na adresu jasmin@gradzivinice.ba ili selma@gradzivinice.ba ili u pisarnicu Grada Živinice sa naznakom ;

„Za Tim za provedbu javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Živinice za 2024.godinu“

Javna sesija će se održati dana 22.11.2023.godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u velikoj sali Gradskog  vijeća Živinice

Za dodatne informacije kontakt telefon:  035/ 743- 310 i 035/ 743- 314.