Nakon što su u februaru Općinski načelnik Samir Kamenjaković i načelnici općina Banovići i Kladanj, zajedno sa direktorom Evropske banke i direktorom Eko Sep-a potpisali Pismo namjere za realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije „Eko-Sep” Živinice, objavljeni su i dokumenti sa okolinskom i dubinskom analizom projekta u skladu sa pravilima EBRD-a.

Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Općine Živinice na udaljenosti od 12 kilometara od gradske zone Živinica, te četiri kilometra od centra Općine Banovići i četrdeset i tri kilometra od centra Općine Kladanj.

Radi se o zabačenom području koje je u prošlosti lokalni rudnik uglja koristio godinama kao odlagalište jalovine. Za vrijeme aktivnog korištenja jalovine u prošlosti, ovo mjesto su koristili lokalni sakupljači (otpadnog) uglja. Lokacija se više ne koristi za odlaganje jalovine i zbog toga su iscrpljene količine (otpadnog) uglja iz jalovine.

Lokacija Projekta je degradirana i veoma modifikovana bez potencijala za održavanje rijetkih/endemičnih/zaštićenih područja, i nije identifikovano plodno zemljište. Tlo je prekriveno tankim gornjim slojem pulverizovane jalovine, te na taj način predstavlja vještačko zemljište.

Najbliže naseljeno mjesto je naselje “Ježevac” koje pripada teritoriji Općine Banovići (na zračnoj udaljenosti od 500 metara od planirane RSD).
Deponija nije vidljiva iz naselja.

Eko sep nastoji da osigura da Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama neće dovesti do negativnih utjecaja za one koji žive u blizini Projektne lokacije, ili za druge interesne grupe koje potencijalno mogu biti pod utjecajem Projekta. Međutim, u slučaju bilo kakvih problema, građani mogu uložiti pritužbu usmenim putem (pogledati Letak o pritužbama na linku ispod), ili kroz ispunjavanje Projektnog obrasca za pritužbe.

Detaljne informacije, sa Studijom procjene uticaja na okoliš, okolišnim i društvenim akcionim planom, obrascima za pritužbe dostupne su na linkovima ispod.

Plan uključivanja interesnih grupa
– Projektni obrazac za pritužbe
– Letak o pritužbama
– Netehnički sažetak
– Okolišni i društveni akcioni plan

Studija o procjeni uticaja na okoliš

– Uvod
– I dio
– II dio
– III dio
– Plan upravljanja otpadom

Dokumentacija na engleskom jeziku

– Environmental and social action plan
– Environmental impact assessment study
– Non-tehnical summary
– Stake holder engagement plan


Nakon što su Općinski načelnik Samir Kamenjaković i GOPA predstavništvo u BiH krajem 2017. godine potpisali ugovor o saradnji i udruživanju finansijskih sredstava za projekat zapošljavanja mladih, u periodu februar- juni za grupu od 22 polaznika održan je intenzivan program obuke za unaprjeđenje poduzetničkih vještina, razvoj poslovnih modela i izradu potpunih biznis planova.

Projekat zapošljavanja mladih YEP, čije provođenje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, i Općina Živinice, jučer su u zgradi Općine Živinice organizirali javno predstavljanje deset polaznika obuke koji su prezentirali detaljni prikaz svojih poslovnih prijedloga stručnoj komisiji, u čijem radu su učestvovali predstavnici YEP-a, Općine Živinice, Službe za zapošljavanje TK, te nezavisni ekspert.

Sa ovim poduzetnicima, YEP pokreće pregovore o finansijskoj podršci, koja će biti prilagođena specifičnostima njihovih poslovnih planova. U roku od 60 dana, očekuje se pokretanje odabranih poslovnih subjekata i početak komercijalnih aktivnosti.

Centar za udomljavanje pasa lutalica i obuku pasa, dizajn i proizvodnja dječijeg namještaja, proizvodnja drvenog i roštiljskog uglja, IT usluge, su bile samo neke od predstavljenih poslovnih ideja i prijedloga.

Predstavnici YEP-a za osamnaest polaznika obuke osigurali su i certfikate za uspješno završenu obuku za jačanje preduzetničkih vještina u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja.

Načelnik Samir Kamenjaković izrazio je zadovoljstvo što Općina Živinice ima priliku kroz realizaciju još jednog projekta podrške zapošljavanju dati podršku mladim ljudima da realizuju vlastite ideje i da imaju priliku kreirati poslovni svijet po svojim mjerilima, te da svojim doprinosom u otvaranju novih firmi u Živinicama i poduzetništvu budu glavni motor, pokretač za razvoj Općine Živinice i cijele države Bosne i Hercegovine.

”Ovo je za nas već drugi projekat kada je u pitanju davanje startupova mladima i podržavanje mladih u njihovim idejama da naprave i promijene svijet svojim znanjem i željom da uđu poduzetništvo. Naš prvi startup program je zaživio i on je na visokom i kvalitetnom nivou već iznjedrio sposobne mlade poduzetnike. Projekat YEP-a koji zajedno podržavaju Vlada Švicarske i Općina Živinice je također pozitivan i dobar projekat koji će dati mogućnost mladim ljudima da svoje ideje sprovedu u djelo. Odlučili smo se da realizujemo i ovaj projekat zato što je on davao i proširio onu liniju koju smo mi odredili, odnosno za mlade do trideset i pet godina.
U ovom projektu su se mogli prijavljivati ljudi bez ograničenja godina i čak ljudi koji su imali registrovanu firmu prvih godinu dana. Želim dati i jednu sugestiju kada je u pitanju ovaj projekat.
Mi smo sufinansirali ovaj projekat sa 50.000,00 KM i moja su očekivanja da taj projekat bude vrlo kvalitetan, vrlo aktivan i želim da u dogovoru sa predstavnicom Švicarske ambasade propratimo davanja finansijskih sredstava našim polaznicima i od ambasade u okviru ovog projekta, jer to je ono što je najvažnije.
Općina Živinice je imala i dalje ima socijalnu osjetljiivost kada su u pitanju mladi ljudi i mi smo davali veća sredstva nego što oni daju i taj dio moramo vidjeti u kojem periodu je došlo do izmjene i procjene o visini naknada i sredstava. Dakle, taj dio ćemo u potpunosti propratiti. “ kazao je načelnik Samir Kamenjaković

Maja Zirojević Bužo, predstavnica projekta zapošljavanja mladih YEP istakla je kako je Općina Živinice bila prva općina koja se prijavila na Javni poziv za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

“YEP inkubator poslovnih ideja se implementira uz podršku Vlade Švicarske u sklopu projekta zapošljavanja mladih, i mi na području šire Bosne i Hercegovine, tačnije u trideset i jednoj lokalnoj zajednici implementiramo projekat.Ovdje treba istaći da je ovo još jedan od projekata koji vodi Općina Živinice i upravo smo obišli i inkubator za mlade poduzetnike, i to je dokaz da je Općina Živinice stvarno jedna od onih općina koja pokazuje na djelu da podrška mladim, nezaposlenim osobama može dovesti do rezultata.
Upravo to i jeste razlog zašto smo pokrenuli ovakvu ideju. Ovo su mladi ljudi, ljudi koji već jedan dio svojih djelatnosti obavljaju. Na ovaj način su dobili ozbiljnu obuku. Pristupili su ozbiljnije razvoju svoje poslovne ideje i nadamo se da će u skorije vrijeme registrovati svoje poduhvate i samim time riješiti svoj problem, nezaposlenost, koja je trenutno najveći problem u Bosni i Hercegovini.” istakla je Zirojević Bužo.

 

 


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, objavljuje ;

RANG LISTU nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U skladu sa članom 9 Odluke o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS) III i IV stepena („Službeni glasnik općine Živinice“, broj:11/17), protiv ove Rang liste  nezadovoljni kandidati mogu izjaviti Prigovor Komisiji Općinskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

NAPOMENA:
Nakon odluke Komisije Općinskog vijeća Živinice, za žalbe u drugom stepenu, Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zanivanja radnog odnosa, objavit će Konačnu rang listu kandidata, sa rasporedom kandidata u pravne subjekte u kojima će odraditi stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.  

  

 


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (u daljem tekstu D4D). D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.

U okviru Investicijskog fonda kroz ovaj javni poziv pružit će se podrška investicijskim projektima koji kroz produktivnu poslovnu saradnju s bh. dijasporom, doprinose unapređenju konkurentnosti, pristupu novim tržištima, poslovnom rastu te stvaranju novih radnih mjesta u BiH.

Očekuje da će se kroz Investicijski fond podržati najmanje 7 novih investicijskih projekata, privući ulaganja privatnog sektora u saradnji s dijasporom u minimalnom iznosu od 2.100.000 KM, te kreirati 150 novih radnih mjesta (od čega minimalno 30% za žene) na području FBiH i BD BiH.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva (u obliku bespovratnih sredstava) po ovom javnom pozivu iznose 1.400.000 KM. Maksimalni iznos bespovratne finansijske podrške po projektu iznosi 200.000 KM, dok je minimalni iznos podrške po projektu 88.000 KM. Podnosilac prijedloga investicijskog projekta mora osigurati sufinansiranje u vrijednosti od najmanje 60% od ukupnog iznosa investicije..

Podnosilac prijedloga će sredstva za sufinansiranje odobrenog projekta uplatiti na račun koji će prethodno otvoriti kod RB FBiH.

Sufinansiranje može biti djelomično ili u potpunosti obezbjeđeno i kroz kreditna sredstva RB FBiH, pod povoljnim uslovima. Korištenje kreditnih sredstava RB FBiH nije obavezan uvjet za učešće u ovom javnom pozivu.

Javni poziv će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a krajnji rok za podnošenje prijedloga investicijskih projekata je 28. juni 2019. Prijedlozi zaprimljeni nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Potpunije informacije o kriterijima i uslovima koji su potrebni prilikom apliciranja na javni poziv, kao i sva ostala dokumentacija sa obrascima dostupna je na linkovima ispod.

Javni poziv – Investicijski fond
Prilog 1a Obrazac projektnog prijedloga
Prilog 1b Plan aktivnosti i utroška sredstava
Prilog 2 Budžet projekta
Prilog 3 Pismo namjere sa istaknutim iznosom i definiranim izvorom sufinansiranja
Prilog 5 Izjava partnera iz dijaspore


Općinski načelnik Samir Kamenjaković i živinički privrednici simboličnim presijecanjem vrpce svečano su otvorili novu zgradu uprave Općine Živinice. Privrednici su po prvi put postali najvažniji partner općinske uprave i zauzeli najvažnije mjesto u lokalnoj zajednici.

Prema riječima načelnika Kamenjakovića privrednici su srce razvoja svake lokalne zajednice, te zajedno sa Općinskim načelnikom odlučivat će o svim pitanjima za razvoj privrede u Općini Živinice. Istakao je da su njegova vrata kao i vrata Centra za biznis uvijek otvorena za njih, te ih je pozvao da se još aktivnije uključe u sve segmente donošenja odluka koje se tiču njihovog poslovanja i daljeg razvoja.

Nova prostorije u zgradi uprave su savremeno opremljene, prostor koji zadovoljava sve standarde modernog poslovanja, a preseljenjem u nove, veće i funkcionalnije prostorije uprava Općine će svojim građanima moći pružiti još bolju i kvalitetniju uslugu.

U novom prostori nalazi se Start up inkubator za mlade, Centar za biznis, Kancelarija za manjine i dijasporu i Kancelarija za turizam.

“Privrednici zauzimaju njavažnije mjesto u našoj lokalnoj zajednici. Želimo biti zaista jedna od reprezentativnijih općina u Federaciji i Bosni i Hercegovini, i poslati jednu jasnu poruku. Današnja poruka je da su privrednici Općine Živinice po prvi put, dakle, u Federaciji Bosne i Hercegovine otvorili jedan ovakav objekat. To je bila naša poruka, naša pružena i lijeva i desna ruka, jasno pružena našim privrednicima. Naša administracija se potrudila da u otvorenom Centru za biznis napravimo takav jedan iskorak koji će biti domaćinski odnos prema našim privrednicima, a to je da se otvaranje obrta nakon predaje svih dokumenata čeka samo dva sata. Već smo kazali da je srce razvoja svake lokalne zajednice naš realni sektor, naš privatni sektor koji jednostavno ima mogućnost da se izmješta iz jedne u drugu sredinu, i iz tog razloga ne smijemo to dozvoliti zbog naših građana i zbog razvoja naše lokalne zajednice.”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.  

Svemu ovome dodajemo i činjenicu da je na prijedlog načelnika Kamenjakovića prvi put za počasnog građanina Općine Živinice proglašen upravo privrednik Suad Bešlić.

 


Općina Živinice i Fondacija Mozaik su i ove godine zajednički obezbijedili sredstva za društvene projekte namijenjene mladima koji žele poboljšati život u svojoj zajednici, i aktivirati mlade u svojoj sredini.

Raspoloživi fond za projekte je 11.150 KM.

Tom prilikom, pozivaju se svi mladi ljudi da svoje ideje i projekte prijave do 05.07.2018. godine do 14:00h.

Svi projekti koji prema procjeni Odbora Omladinske banke Živinice zadovolje kriterije imaće priliku da za njih glasa zajednica i na taj način im obezbijedi finansiranje. Zajednica bira pobjednike i glasa za projekte od 19. do 25.7.2018. godine (do 14:00 h)!

Pobjednici su oni projekti sa najvećim brojem glasova (u okviru raspoloživog fonda). Minimalan broj glasova koji jedan projekat mora da ima kako bi bio finansiran je 50.
Period predviđen za realizaciju projekata je od 20.08. do 20.11.2018. godine.

Informacije o uslovima i načinima prijave su dostupne OVDJE.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za Sportski savez Općine Živinice, prilikom čega je iskoristio priliku da se svim sportskim kolektivima zahvali na dosadašnjem uspješnom radu i odličnim postignutim rezultatima u proteklom periodu.

Osim toga, prijem je bio i prilika da se razgovara o problemima s kojim se susreću klubovi i sportisti, te da se zajedničkim snagama lokalne uprave i Sportskog saveza kao krovne institucije sporta na području općine, iznađu adekvatna rješenja za stvaranje još boljih uslova kada je u pitanju sport.

Ulaganje u sport, pored ulaganja u obrazovanje i poslovni ambijent je od vitalnog značaja za svaku zajednicu, jer često su sportisti upravo najbolji ambasadori i promotori lokalne zajednice.
Iz tog razloga, Općina Živinice na čelu sa načelnikom Kamenjakovićem, povećala je i iznos finansijskih sredstava u Budžetu kada je u pitanju ulaganje u sport. Realizovani su i planirani mnogobrojni projekti sportske i rekreativne infrastrukture koji će građanima, a i posjetiteljima Općine Živinice, omogućiti prostor i priliku za rekreaciju.

Prema riječima Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića Općina Živinice kao lokalna zajednica, dat će punu podršku svim sportskim klubovima, a naročito Sportskom savezu kao krovnoj instituciji sporta.

“Povodom Dana Općine Živinice odlučili smo da pozovemo Sportski savez Općine Živinice da im se zahvalimo na postignutim rezultatima i na uspjehu svih sportskih klubova, pojedinačnih, timskih i klupskih sportskih klubova na teritoriju Općine Živinice. Imali smo zaista kvalitetan uspjeh kada je u pitanju sport.
Naš Slaven je ostao u Prvoj ligi, košarkaški klub Živinice se plasirao u veću ligu, rukometni klub Konjuh je izašao na međunarodno takmičenje, nogometni ženski klub Fortuna je šampion u Prvoj ligi, tako da zaista možemo biti u potpunosti zadovoljni kada je u pitanju sport.
Ja sam želio institucionalno da pošaljemo jednu jasnu poruku da ćemo Sportski savez uvažavati i da ćemo ih kao krovnu instituciju sporta u potpunosti podržati da naprave svoj jasan program kada je u pitanju sport.
Dugoročan nam je cilj da ukupna sredstva općine iz Budžeta Općine Živinice u nekom budućem vremenu u potpunosti predamo Sportskom savezu na upravljanje. Da bi to uradili moramo napraviti jednu jasnu suradnju naše lokalne zajednice i Sportskog saveza napraviti jasne programe koji će biti efektivni i efikasni kada je u pitanju sport. Uručili smo jednu zahvalnicu Sportskom savezu ispred lokalne zajednice povodom Dana Općine da ovakve rezultate kakve su počeli praviti nastave i u budućnosti. Kada govorimo o ulaganju u sport, Općina Živinice ima jasnu repoziciju ulaganja. Početkom mandata, imali smo negdje oko 400.000,00 KM ulaganja u sport, danas imamo preko 700.000,00 KM i to je zaista pokazalo efekat kada je u pitanju kvalitet sporta, ulaganja u sport i rezultata u sportu. Nadam se u budućnosti da ćemo nastaviti ovakvim tempom, Općina Živinice kao lokalna zajednica, dat će punu podršku svim sportskim klubovima, a naročito Sportskom savezu kao krovnoj instituciji sporta. “ istakao je načelnik Kamenjaković.


U zgradi Općine Živinice  održana je prezentacija poslovnog ambijenta na području Općine Živinice. Općinski načelnik Samir Kamenjaković inicijator je prijema za poslodavce koji posluju na području Općine Živinice.

Prijem za poslodavce se održava već drugu godinu zaredom sa ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Tom prilikom se sumiraju rezultati poslovanja za prethodnu godinu i dodjeljuju priznanja najuspješnijim kompanijama na području Općine Živinice.
Ovakav način suradnje privrednika kao jezgra razvoja lokalne zajednice, te lokalne uprave na drugoj strani ubrzano vodi većem razvoju privrede, a i same općine. Pokazatelje poslovanja živiničkih kompanija temeljene na rezultatima poslovanja za period 2015-2017. godina prezentirao je prof. dr.Bahrija Umihanić.

Načelnik Samir Kamenjaković istakao je da je Općina Živinice prepoznata kao područje za povoljno ulaganje.

Kontinuirano i aktivno uređenje poslovnih zona u prethodnoj godini, formiranje Savjeta poslodavaca, brže izdavanja dozvola, te otvaranje Centra za biznis i mini inkubatora za mlade poduzetnike su samo početni koraci, a prema riječima načelnika Kamenjakovića, općinska uprava zajedno sa privrednicima kao najvažnijim partnerima može i mora napraviti još dosta koraka za bolje sutra svih.
  

“Ono što želim posebno istaći, to je da smo danas našim privrednicima metodološki predstavili egzaktne podatke, dakle, provjerene, objavljene i tačne podatke koji su i statistički objavljeni i analizirani. Općina Živinice polako prelazi u jednu razvijenu općinu, to su danas podaci pokazali, da smo po broju zaposlenih, da smo po broju ulaganja, po broju rasta dobiti po glavi stanovnika druga općina u Tuzlanskom kantonu. Dakle, nismo samo teritorijalno, demografski i geografski druga općina u kantonu, nego i razvojno. To je ono što me posebno raduje, s obzirom da je prije nekoliko godina Općina Živinice bila na petom mjestu, sada se nalazi na drugom mjestu i mi smo htjeli unaprijediti taj proizvod. Želimo biti zaista jedna od reprezentativnijih općina u Federaciji i Bosni i Hercegovini i poslati danas jednu jasnu poruku. Ja sam danas zamolio da privrednici naprave još bolji kontakt sa upravom da se preko svojih udruženja omasove i da pravimo češće susrete. Bolja komunikacija je preduslov za dobru suradnju.
Dobra suradnja će imati jasne efekte, efekte ulaganja u Općinu Živinice i bolje življenje za naše građane. To treba biti jasna poruka. Danas smo napravili taj iskorak. Prošle godine smo također imali susret, ali smo ga danas unaprijedili jer su privrednici imali najveći i najvažniji značaj u Općini Živinice.
Ono što me raduje, imali smo oko šest stotina miliona prihoda, imamo preko devedeset miliona izvoza. Imamo dakle viši porast kompanija, to je pokazalo i uređenje poslovne zone koje je dovelo nove investitore. Bili smo u prostorijama Start up inkubatora, zamolio sam privrednike da budu mentori mladim ljudima, ukoliko budemo napravili sinergiju između lokalne zajednice i privrednika, mladih biznismena, mi imamo novi nukleus, novi proizvod koji će biti najbolji u državi Bosni i Hercegovini.” rekao je načelnik Samir Kamenjaković

Prof. dr. Bahrija Umihanić je iskazao zadovoljstvo što se ova manifestacija održava već drugu godinu, te je ukazao na podatak da su živiničke kompanije rasle mnogo brže u odnosu na broj kompanija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosni i Hercegovini.

“Na početku želim iskazati zadovoljstvo da se ova manifestacija održava već drugu godinu. Mi smo danas prezentirali pokazatelje poslovanja naših živiničkih kompanija koje posluju za EU u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Danas smo vidjeli da je Općina Živinice, odnosno kompanije Općine Živinice rasle brže nego što je to slučaj sa brojem kompanija u Tuzlanskom kantonu, Federaciji Bosni i Hercegovini. Mjereno relativnim pokazateljima, isto tako rasli smo brže i prema broju zaposlenih lica u našim kompanijama. Ono čime nismo posve zadovoljni jeste činjenica da nismo ostvarili veću dobit u 2017.godini u odnosu na 2016.godinu. Međutim, u pregledu tih pokazatelja vidjeli smo da su poslodavci Općine Živinice isplatili više 6,5 miliona konvertibilnih maraka na ime plata zaposlenika što je zapravo jednak iznos kao i umanjenje dobiti za 2017.godinu. Sve u svemu možemo kazati da su kompanije u Živinicama zdrave i da njih najmanje stotinu i pedeset ima odlične osnove za dalji rast, da je očekivati u 2018. godini sa poboljšanjem poslovnog ambijenta kako smo to čuli od Općinskog načelnika i u najavama predsjedavajućeg Općinskog vijeća da će te kompanije u jednom novo ambijentu i na jedan novi način ostvariti još i bolje rezultate. Mi se radujemo i inostranim kompanijama koje bi trebale u 2018.godini započeti svoje poslovanje. Od njih očekujemo jednako kao i od naših kompanija da ostvaruju dobre rezultate i očekujemo isto tako da isplaćuju našim zaposlenicima redovno plate i naravno da isplaćuju veće plate nego što isplaćuju naše kompanije.” istakao je prof. Umihanić.

Zahvalnicu i nagradu za uspješan rad i doprinos razvoju privrede Općine Živinice dobile su tri najuspješnije kompanije i to: d.o.o. Profine BH, d.o.o. ALFE-MI, i d.o.o. Omega.

Ostale kompanije kojima je na osnovu uspješnosti uručena Zahvalnica za doprinos i razvoj privrede Općine Živinice su: SONRA d.o.o., ZH-ZOLA d.o.o., ADEN d.o.o., DISK d.o.o., STAR- CENTAR d.o.o.,VEGA MIX d.o.o., KERA I DISK d.o.o.   

 

 


Općinski načelnik Samir Kamenjaković i direktor JU Dom zdravlja Živinice Esed Omerkić u pratnji ljekarskog osoblja i građana, svečano su otvorili nove adaptirane prostorije Službe hitne medicinske pomoći Živinice. Prema riječima direktora JU Dom zdravlja Živinice Eseda Omerkića u zadnje dvije godine u ovu ustanovu uloženo je više finansijskih sredstava nego u zadnjih dvadeset godina.

U proteklom periodu Služba hitne medicinske pomoći kao najfrekventnija Služba u JU Dom zdravlja Živinice zbog velikog broja pacijenata koji svakodnevno koriste usluge ove Službe, nije bila u mogućnosti da u potpunosti pokrije sve zahtjeva i omogući kvalitetnu uslugu pacijentima.

Također, zbog velikog broja intervencija, postojala je potreba i za dodatnim sanitetskim vozilima, čija je kupovina predviđena Budžetom iz prošle godine, te su kupljena dva nova sanitetska vozila za potrebe Hitne pomoći.

Pored rekonstrukcije Službe hitne medicinske pomoći, u ovoj godini, kao i prošloj ulagano je i u rekonstrukcije područnih ambulanti.

Načelnik Kamenjaković smatra da i u narednom periodu treba nastaviti sa ovakvim načinom rada, u cilju da građani imaju što kvalitetnije usluge, i da uposlenici imaju što bolje uslove za rad.

“Veliko mi je zadovoljstvo što smo za Dan Općine Živinice ovdje, da otvorimo Službu hitne pomoći koja je u potpunosti opremljena. Napravljen je i interijer i eksterijer Hitne službe. Osim u Službu hitne medicinske pomoći, Općina Živinice ulagala je u rekonstrukciju nekoliko ambulanti, sektorskih ambulanti koji su u okviru Doma zdravlja. Promijenili smo politiku ulaganja, tako smo u cilju stvaranja boljih uslova za naše građane u prošloj godini u JU Dom zdravlja uložili negdje oko 500.000,00 konvertibilnih maraka, uključujući još i dva saniteta koja su već kupljena, tako da smo zaista ukupno sa sanitetima prešli cifru od oko 700.000,00 KM, kada je u pitanju ulaganje u Dom zdravlja Živinice.
Još je tu potrebno određenih stvari koje treba uraditi i opremiti kada je u pitanju sama oprema u Hitnoj službi i cijelom Domu zdravlja. Cilj nam je zaista da stanovništvo ima što kvalitetnije i potpune usluge, i da uposlenicima omogućimo bolje uslove za rad, da bi i oni na taj način bili u mogućnosti da daju bolje usluge našim građanima.
Mi smo i u prošloj godini predvidjeli određena sredstva kada je u pitanju nabavka dva dijalizna aparata koji su također neophodni kada je u pitanju pružanje pune zdravstvene zaštite. Naravno, i u narednom periodu ćemo se baviti ovakvom politikom, kao što je direktor JU Dom zdravlja kazao, za ove dvije godine uložili smo više nego zadnjih dvadeset godina uloženo, što me posebno raduje.” istakao je načelnik Samir Kamenjaković.

Direktor JU Dom zdravlja Živinice Esed Omerkić iskazao je zahvalnost, prije svega rukovodstvu Doma zdravlja kao inicijatorima ovog projekta, te Općinskom načelniku i Općinskom vijeću štu su sredstva za rekonstrukciju uvrštena u Budžet i što su veoma brzo i realizovana.

”Prije svega, hoću da kažem, ovdje su postojale prostorije koje su ranije služile za Službu opće medicine koja je kasnije prerasla u Službu porodične medicine. Prostorije su ostale neadekvatne i tako da je duže vrijeme postojao nesrazmjer između prostora i upotrebljivosti tog prostora.
Zahvaljujući prije svega nama kao inicijatorima, zatim Općinskom vijeću i Općinskom načelniku, sredstva za rekonstrukciju su uvrštena u Budžet i to se i ispoštovalo, dakle, urađeni su radovi rekonstrukcije Službe hitne pomoći. Prostorije sada daleko bolje izgledaju, sada tu treba raditi na nabavci opreme, onu osnovnu opremu imamo. Ovo je najopterećenija Služba hitne pomoći, čak i od one Tuzlanske.
Približno pedeset hiljada pacijenata se u toku godine javi zbog raznih oboljenja. Trenutno u Službi hitne medicinske pomoći je uposleno jedanaest doktora od čega su tri doktora specijalisti urgentne medicine, s tim da imamo još tri ljekara na specijalizaciji, te ostale ljekare koji su dugogodišnji ljekari, dakle, koji rade dugo sa iskustvom i edukacijama koje se kontinuirano rade.
Imamo petnaest medicinskih tehničara sa odgovornim medicinarom. Imamo zadovoljavajuće uslove, ali zbog opterećenja brojem pacijenata naše Hitne medicinske službe morali smo povećati broj na više kada je u pitanju osoblje, nego što nam to plaća Zavod u odnosu na naše potrebe. Služba hitne medicinske pomoći je služba bez koje stanovnici Općine Živinice ne mogu, naučili su da koriste ponajviše ovu Službu, osamdeset posto pacijenata se javlja koji nisu za ovu Službu, dakle, nisu hitni slučajevi, međutim najveći broj pacijenata se upravo javlja baš tu, iz razloga što ova Služba radi dvadeset i četiri sata, sedam dana u sedmici.” rekao je direktor Omerkić.


U okviru obilježavanja Dana Općine Živinice, Općinski načelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za učenike generacije i direktore osnovnih i srednjih škola.

Mladi i obrazovani ljudi su sigurna budućnost Općine Živinice i Bosne i Hercegovine. Prema riječima načelnika Kamenjakovića mladi ljudi imaju znanja, imaju informacije i jako je bitno znati kako vide nastavak življenja u Bosni i Hercegovini, te kakve su njihove ideje kada je u pitanju izgradnja boljeg i savremenijeg društva.

Prijem učenika generacije je upravo bio povod da se podijele određena saznanja kako bi se našla rješenja i poboljšali uslovi u školama, i u lokalnoj zajednici.

Općina Živinice u proteklom periodu kroz različite projekte i programe dala je jasnu poruku da želi biti podrška mladim ljudima.

”Dakle, u okvirima Dana Općine htjeli smo poslati prvu jasnu i jako važnu poruku da ćemo stimulisati mlade ljude, i obrazovanje. Znanje mijenja svijet i mi smo odlučili da posebnu pažnju i u budućnosti posvetimo učenicima. Prošle godine smo također, imali susret sa najboljim učenicima generacije. Prilikom prijema učenika generacije i direktora osnovnih i srednjih škola, podijelili smo i određena saznanja i njihovo viđenje stvari kada je u pitanju lokalna zajednica. Njihovo mišljenje ćemo svakako uvažiti, primijeniti određene stvari na bolje, da buduće generacije koje budu dolazile imaju bolje uslove, i u školama i u našoj lokalnoj zajednici. Razgovarali smo i o raznim zanimanjima koje se trebaju upisivati u školskoj godini. Imamo određene investitore koji su voljni stimulisati i stipendirati učenike iz određenih oblasti u mašinskim srednjim školama. Također smo podijelili i novčane nagrade svim učenicima generacije i nastavit ćemo to raditi i dalje.” rekao je načelnik Samir Kamenjaković

Nakon što je uputio iskrene želje za uspjeh i u budućem školovanju, načelnik Samir Kamenjaković uručio je prigodne poklone i skromne novčane iznose učenicima generacije:

JU “Gimnazija” – Dario Kulić
JU “MSŠ” – Mirza Tupkušić
JU OŠ „Dubrave“ – Sadžida Rakovac
JU OŠ „Druga osnovna škola“ – Edina Trumić
JU OŠ „Bašigovci“ – Ajla Hodžić
JU OŠ „Prva osnovna škola“ – Alma Ramić
JU OŠ „Živinice Gornje“ – Meliha Tihić
JU OŠ „Đurđevik“ – Amar Bajramović
JU OŠ „Šerići“ – Zerina Đulović
JU OŠ „Gračanica“ – Ajla Mušić
JU OŠ “Višća” – Edina Husejnović