Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za subvencioniranje sredstava za utopljavanje zgrada i postavljanje fasada u višeetažnim stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima na području Grada Živinice, objavljuje Privremenu rang listu za provođenje postupka po Javnom pozivu za subvencioniranje sredstava za utopljavanje zgrada i postavljanje fasada u višeetažnim stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima na području Grada Živinice.

PRIVREMENA RANG LISTA

Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti prigovor Komisiji za rješavanje po prigovorima u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada Živinice, putem Komisije za  provođenje postupka po Javnom pozivu  za subvencioniranje sredstava za utopljavanje zgrada i postavljanje fasada u višeetažnim stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim objektima na području Grada Živinice.zapisnik komisije