Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Predmet javnog poziva je zakup slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine i to : Poljoprivredno zemljište u K.O. Živinice Grad, K.O Donja Lukavica, K.O.Gornja Lukavica, K.O Donje Dubrave, K.O Kovači, K.O. Bašigovci i K.O. Spreča, prema popisu katastarskih čestica koje su sastavni dio ovog poziva.

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz ovog Javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor i Šalter sali Grada Živinice.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period do 10. godina, a za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika dodijelit će se na period do 25 godina.

JAVNI POZIV

ZAHTJEV

IZJAVA